بررسی راندمان کود نیتروژنی در دو سطح ماده آلی خاک برای برنج رقم ندا

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

2 محقق، موسسه تحقیقات برنج کشور

3 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی

چکیده

آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو قطعه دارای ماده آلی مختلف (کم و متوسط) در مؤسسه تحقیقات برنج کشور– معاونت مازندران در دو سال اجرا گردید. هر قطعه آزمایش شامل سه تکرار و هر تکرار شامل هفت سطح کود نیتروژنی (از منبع اوره) 0، 23، 46، 69، 92، 115 و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود. نتایج نشان داد که در قطعه دارای ماده آلی کم، عملکرد دانه بهینه از تیمار N92 (92 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و در قطعه دارای ماده آلی متوسط از تیمار N115 (115 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بدست آمد. مقادیر راندمان زراعی، راندمان بازیافت و راندمان فیزیولوژیک تیمارهای دارای عملکرد بهینه در قطعات دارای ماده آلی کم و متوسط به ترتیب 5/14 و3/19 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن مصرف شده، 6/37 و 9/35 درصد و 8/36 و50 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن جذب شده تعیین گردید. این نتایج نشان می‌دهند که استفاده از سطح کربن آلی خاک به‌تنهایی نمی‌تواند شاخص مناسبی برای توصیه کود نیتروژنی در برنج غرقابی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Nitrogen Use Efficiency in Two Soil Organic Matter Levels for Neda Rice Cultivar

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadian 1
  • Saheb Sodaei Mashaei 2
  • Vali Mohammad Fallah 3
چکیده [English]

Field experiments were conducted at the Rice Research Institute (Mazandaran Province) using randomized complete block designs in two fields of different levels of organic carbon (low and medium) during two cropping years. The treatments were repeated in three replicates and while seven nitrogen levels (Urea-N input) 0, 23, 46, 69, 92, 115 and 138 Kg N per ha employed. Results indicated that optimum grain yield was obtained from N92 (92 Kg N ha-1) in the low organic carbon containing field and from N115 (115 Kg N ha-1) in the medium organic carbon carrying field. Agronomic, recovery and physiological efficiency of the treatments with optimum grain yield in low vs. medium organic carbon fields were determined as 14.5 vs. 19.3 Kg of grain per Kg applied nitrogen, 37.6 vs. 35.9 percentage wise, and 36.8 vs. 50 Kg grain per Kg of absorbed nitrogen, respectively. The results revealed that the use of different levels of soil organic matter couldn’t be used as a suitable index for nitrogen fertilizer recommendation in wetland rice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Agronomic
  • nitrogen
  • Recovery and physiological efficiency
  • rice