اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

چکیده

به منظور تعیین مقدار بهینه آب و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت و چگونگی حرکت نیترات در خاک، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا شد. آب در سه سطح (50 ، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و کود نیتروژن نیز در سه سطح (Kg ha-1150، 225 و 300) بصورت کود آبیاری در سه تقسیط مساوی قبل از کاشت، مرحله 8-6 برگی و قبل از گلدهی اعمال گردید. نتایج نشان می دهد که تامین 100 درصد نیاز آبی، با مقدار آب مصرفی mm932 و بهره وری kg m-3 75/0، نسبت به دو تیمار دیگر اختلاف معنی داری دارد. همچنین غلظت نیترات در لایه cm 30- 0 خاک در سطوح مختلف کود نیتروژن بصورت معنی داری بیش از لایه های دیگر می باشد. انتقال نیترات به لایه های پایین تر از cm60 در حالت آبیاری برنامه ریزی شده و شرایط بافت سنگین و اقلیم شمال استان خوزستان در هیچ یک از سطوح و مراحل کود آبیاری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Irrigation and Nitrogen Application Rates on Nitrate Movement and Corn Yield

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khoramian 1
  • Saeid boroomandnasab 2
  • Fariborz Abbasi 3
  • S.Reza Ashrafizadeh 3
چکیده [English]

For a determination of optimum levels of water and Nitrogen fertilizer, as regards corn yield and nitrate movement in soil, a split-plot experiment, using a randomized complete block design of three replications was conducted in Safiabad Agricultural Research Center, on a silty clay loam soil. Three irrigation levels (50, 75, and 100% of water requirement) and three Nitrogen fertilizer levels (150, 225, and 300 kg N ha-1) were applied through fertigation in three equal splits of first irrigation, 6 to 8 leaf and flowering stages. The results revealed that the treatment of 100% water requirement with 932 mm of water consumption and 0.75 kg m-3 of water productivity displays a significant difference as compared to the other treatments. In addition, nitrate concentration in the 0-30 cm of soil layers was significantly higher than those in the other layers. The NO3-N leaching in soil layer deeper than 60 cm was not observed in any of the fertilizer level and fertigated stages for the schedueled irrigation in heavy textured soil, and in the climatic conditions of the North of Khouzestan Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Corn
  • fertigation
  • Nitrate leaching
  • North Khouzestan