بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر دینامیک کربن آلی خاک در محدوده مرکزی شهرستان کرج

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

2 استادیار، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

3 دانشیار، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

چکیده

تعادل میان بخش‌های مختلف منابع کربن از نظر محیط زیست و کیفیت خاک بسیار حائز اهمیت است. رشد سریع جمعیت، تخریب خاک‌های کشاورزی و آزادسازی گازهای گلخانه‌ای از چالش‌های جدی قرن 21
می‌باشند. هدف این مطالعه بررسی وسعت تغییر کاربری اراضی از سال 1334 تا 1382 و نقش آن در میزان دینامیک کربن خاک و تاثیر کاربری‌های مختلف بر میزان کربن آلی موجود در اجزاء اندازه‌ای مختلف خاک می‌باشد.
27 نمونه‌ی سطحی با ابعاد 20×20×20 سانتی‌متر از اراضی با کاربری‌های مختلف تهیه و آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی و جزء به جزء کردن فیزیکی آنها انجام گرفت. نتایج نشان داد کاربری باغ با 07/2 درصد، بیشترین مقدار کربن آلی را داشته و اراضی زراعی و مرتعی به ترتیب با 73/0 و 57/0 درصد در درجات بعدی قرار دارند. توسعه شهرنشینی و تغییر کاربری اراضی از دینامیک و ذخیره به ترتیب 71273، و 190406 مگاگرم کربن در هکتار جلوگیری کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Land Use Changes on Soil Organic Carbon Content in Central Region of Karaj City

نویسندگان [English]

  • Maryam Oosat 1
  • Ahmad Haidari 2
  • Fereydoon Sarmadian 3
چکیده [English]

Balance among different fractions of a carbon sources is of paramount importance in maintenance of very important in soil quality and environmental health. On the other hand, rapid growth of world population, degradation of agricultural soils, along with release of greenhouse gasses are some of the main challenges of the 21st century. The aim of this study was to investigate the extent of changes in land use that have occurred since 1955, their effect on carbon dynamics' and to study the effects of different land uses on organic carbon content in their different size fractions. Twenty seven surface soil samples (0-20cm) were collected from different land use areas and physico-chemical analyses as well as physical size fractionation done on all. Soil organic carbon content showed a decreasing trend in orchards, farms and rangelands respectively. Urbanization and land use changes have prevented from dynamics and storage of 71273 and 190406 MgC/ha respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Carbon dynamics
  • management
  • physical fractionation
  • urbanization