تغذیه روی و منگنز درختان اقاقیا، نارون و چنار فضای سبز شهر اصفهان به روش چالکود

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 کارشناس، سازمان پارکها و فضای سبز

چکیده

در این تحقیق اثر چالکود بر بهبود تغذیه روی و منگنز درختان چنار، اقاقیا و نارون فضای سبز شهر اصفهان مورد بررسی قرار‌گرفت. آزمایش در 3 منطقه مختلف به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با استفاده از تیمارهای: 1- کمپوست کود دامی 2- ورمی‌کمپوست کود دامی 3- کمپوست زباله شهری 4- ورمی‌کمپوست زباله شهری 5- کند‌و‌کاو 6- شاهد به اجرا درآمد. عناصر روی، منگنز و فسفر در برگهای جوان و در چند نوبت پس از اعمال تیمارها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد حفر چالکود وضعیت تغذیه درختان نارون و اقاقیا را بهبود بخشید. در مورد درختان چنار تیمارها بر غلظت عناصر روی و منگنز در برگ تأثیر معنی داری نداشتند. به طور کلی تیمارهای ورمی‌کمپوست دامی و کمپوست کود دامی بیشترین تأثیر را بر افزایش غلظت عناصر نشان دادند. تیمار کند‌و‌کاو نیز توانست در افزایش غلظت عناصر مؤثر باشد گرچه تأثیر این تیمار در حد چالکودهای حاوی مواد آلی نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zinc and Manganese Nutrition of Acacia, Elm and Plane Trees in Isfahan Landscape through Hole Mulching

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Entezari 1
  • Hosein Shariatmadari 2
  • Ahmad Jalalian 3
  • Maryam Taban 4
1
2
3
4
چکیده [English]

In this study, the effect of hole mulching application of Zn and Mn on acacia, elm, and plane nutrition was examined in the green spaces of Isfahan. Three different sites were chosen in a randomized complete block design using six treatments of: 1. cow manure compost, 2. cow manure vermicompost, 3. urban waste compost, 4. urban waste vermicompost, 5. dug hole refilled with the same soil coming out of the hole, and 6. blank with no hole dug. Zn, Mn and P elements contents in young leaves were determined several times after the set out of the experiment. Results showed that hole digging could improve the nutrition condition in elm and in acacia trees. In plane trees, treatments did not show significant effects on concentration of Zn and Mn microelements. Cow manure vermicompost and cow manure compost increased Zn and Mn concentration in tree leaves more than the other treatments did. Also, no mulch treatment (digging and refilling the hole with the same soil) showed some positive effects on the element concentrations in leaves, however, this was not as effective as when organic amendments added to the soil refilling the holes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compost
  • Hole mulching
  • manganese
  • vermicompost
  • Zinc