سینتیک رهاسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت با اسیدهای آلی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

سرعت رهاسازی پتاسیم از کانی‌های میکایی اهمیت به‌سزایی در تأمین پتاسیم گیاهان دارد. این مطالعه به‌منظور انتخاب بهترین معادله سینتیکی توصیف‌کننده روند رهاسازی پتاسیم از کانی‌های میکایی تحت تأثیر اسیدهای آلی انجام شد. موسکویت و فلوگوپیت تحت تأثیر اسیدهای آلی سیتریک، مالیک و اگزالیک با غلظت‌های صفر، 500، 2000 و 4000 میکرومولار در شش دوره زمانی قرار گرفته و مقدار پتاسیم رها‌شده از این کانی‌ها با فلیم‌فتومتر اندازه گیری شد. معادلات سینتیکی شبه مرتبه دوم، ایلوویچ، تابع توانی و پخشیدگی پارابولیکی برای برازش داده‌ها استفاده شدند. نتایج نشان داد که سرعت رهاسازی پتاسیم به نوع اسیدهای آلی و کانی‌های میکایی بستگی دارد. معادله پخشیدگی پارابولیکی بهترین برازش را به داده‌های رهاسازی پتاسیم از کانی‌های موسکویت و فلوگوپیت تیمار‌شده با اسید آلی اگزالیک یافت. در مقابل، معادلات ایلوویچ و تابع توانی قادر به توصیف رهاسازی پتاسیم از کانی فلوگوپیت تیمار‌شده با اسیدهای آلی سیتریک و مالیک بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kinetics of Potassium Release from Moscuvite and Phlogopite as Influenced by Organic Acids

نویسندگان [English]

  • Samira Norouzi 1
  • Hosein Khademi 2
  • Mehran Shirvani 3
چکیده [English]

The release rate of potassium (K) from micaceous minerals plays a significant role in supplying K to plants. The objective of this study was to determine the most appropriate kinetic equation to describe potassium release from micaceous minerals as influenced by organic acids. Muscovite and phlogopite were made to react with 0, 500, 2000 and 4000 ?M solutions of oxalic, citric and malic acids for six different periods of time with the level of released K determined through a flame photometer. Pseudo second order, Elovich, power function and parabolic diffusion models were tested to describe the K release data. The rate of K release varied with the type of organic acids and also with the kind of mica. The kinetics of K release from minerals through an application of oxalic acid was best described by a parabolic diffusion model. On the other hand, Elovich and power function models could describe potassium release from phlogopite when citric and malic acid treatments applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citric acidl
  • Kinetic equations
  • Malic acid
  • Micaceous minerals
  • Oxalic acid