بررسی تغییرات اجزاء اندازه‌ای و شیمیایی مواد آلی خاک (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

2 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

3 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

چکیده

مواد آلی شاخص کیفیت خاک، کشاورزی و محیط بوده و نقش مهمی در سلامت خاک و محیط زیست ایفا می‌کنند. مطالعه اجزاء اندازه‌ای و شیمیایی مواد آلی یک رویکرد اصلی برای بررسی نقش کلیدی آن در فرآیندهای خاک می‌باشد. بر اساس واحدهای شکل زمین 27 نمونه‌ی خاک سطحی (20-0 سانتی‌متر) برای بررسی تغییرات سطحی و شش پروفیل برای بررسی توزیع عمقی اجزاء اندازه‌ای و شیمیایی کربن آلی مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی، کانی شناسی و تعیین اجزاء فیزیکی و شیمیایی نمونه‌های خاک طبق روش‌های استاندارد انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصله محتوای کربن آلی خاک با کاهش اندازه‌ی ذرات افزایش یافته و در اجزاء اندازه‌ای کوچکتر از mµ250 به حداکثر مقدار خود می‌رسد. همچنین رس‌های 2:1 انبساطی توانایی نسبی بیشتری در نگهداری کربن آلی نشان دادند. نتایج آنالیز اجزاء شیمیایی نشان داد که با افزایش مقدار OC ورودی، نسبت اسید هومیک به اسید فولویک به دلیل افزایش فعالیت زیستی و پلیمریزاسیون متوالی مولکول‌های آلی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Changes in Fractional Size and Chemistry of Soil Organic Matter

نویسندگان [English]

  • Maryam Oosat 1
  • Ahmad Haidari 2
  • Fereydoon Sarmadian 3
چکیده [English]

Soil organic matter is an indicator of soil, agriculture and environmental quality, playing important roles in soil strength and sound environmental functions. Size and chemical fractionation of soil organic matter are long-standing approaches in clarifying their key role in soil processes. Twenty seven surface samples (0-20 cm) and 6 pedons from different landform units were sampled and described according to USDA, 2002 and by means of illustrating the surface as well as vertical distribution of different size and varied chemical fractions of organic carbon. Physico-chemical, mineralogical, physical and chemical fractionations were carried out following standard methods. The results revealed that organic carbon content increases by decrease in the fraction size, reaching its maximum at <250 ?. Also it was observed that 2:1 expandable clays show relatively higher capability in organic carbon complication in comparison with the other mineralogical suits. The results for chemical fractionation demonstrated that humic to fulvic acid ratio increases by increase in organic matter input, itself being followed by increase in soil biological activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical fractionation
  • Clay mineralogy
  • Fulvic acid
  • Humic Acid
  • physical fractionation