تأثیر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم بر جذب فسفر در خاکهای آهکی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه

2 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

3 عضو هیات علمی، دانشگاه ارومیه

چکیده

در این آزمایش اثر غلظتهای 0، 2 و 5 میلی مولار از اسیدهای سیتریک، مالیک و اگزالیک بر جذب فسفر در خاکهای آهکی ارزیابی گردید. در خاکهای مورد مطالعه مقدار کربنات کلسیم معادل از 4 تا 28%، مقدار رس از 33 تا 56% و مقدار مواد آلی از 6/0 تا 7/2% بود. نتایج نشان داد که در حضور اسیدهای آلی، جذب فسفر توسط خاک‌ها کاهش یافت و تاثیر اسید سیتریک در برخی خاکها نسبت به اسیدهای اگزالیک و مالیک بیشتر بود. در خاک‌های مورد مطالعه غلظت 5 میلی مولار اسیدهای آلی بطور معنی‌داری بیش از غلظت 2 میلی مولار منجر به کاهش جذب فسفر گردید. همچنین کمترین مقدار جذب فسفر در غلظت 5 میلی مولار اسیدهای آلی در خاک 5 و بیشترین مقدار جذب در تیمار بدون کاربرد اسیدهای آلی در خاک 4 که مقدار رس و کربنات کلسیم معادل بیشتری داشت، مشاهده شد. بنابراین میزان جذب فسفر به نوع، غلظت اسیدهای آلی و ترکیبات تشکیل دهنده خاک بستگی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Low-molecular Weight Organic Acids on Phosphorus Sorption in Some Calcareous Soils

نویسندگان [English]

  • Neda Moradi 1
  • Mirhasan Rasouli sadghiani 2
  • Ebrahim Sepehr 3
  • Babak Abdollahi 2
چکیده [English]

The effect of 0, 2, and 5 mM of citric, malic and oxalic acids on phosphorus (P) sorption was evaluated. In the collected soils, the level of total calcium carbonate stood in the range of 4-28%, clay content at 33-56% and the amount of organic matter recorded within 0.6-2.7%. The results indicated that the addition of organic acids causes reduction in P sorption. Citric acid in most soils, was shown to be more effective in this respect than oxalic and malic acids. The level of P sorption significantly decreased in particular at 5 mM concentration of organic acids. The lowest and the highest P sorption as regards the three organic acids were observed at concentrations of 5 mM in soil No. 5 vs. 0 mM in soil No. 4, and where the soils contained low vs. high clay plus calcium carbonate contents, respectively. Therefore, it is concluded that P adsorption by soils is controlled by the kind and concentration of organic acids content, and as well by soil mineral constituents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citric acids
  • Malic
  • Oxalic
  • Phosphorus
  • sorption