واکنش کلونیزاسیون میکوریزایی و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز) در برابر قارچ‌کش‌های نانو، بیولوژیک و شیمیایی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استادیار، موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

5 دانشجوی کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

مایه‌زنی بذر‌ با قارچ‌های میکوریزایی می‌تواند اثرات نامطلوب قارچ‌کش‌ها را بر تولید و عملکرد گیاه کاهش دهد. جهت بررسی نحوه تغییر کلونیزاسیون گونه‌های مختلف قارچ‌های میکوریزا و اثر آن بر عملکرد دانه سویا تحت تاثیر انواع مختلف قارچ‌کش‌ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار با دو عامل هر کدام در چهار سطح شامل انواع قارچ‌کش‌ها (نانوسیلور ، بیولوژیک Bacillus subtilis ، بنومیل و عدم کاربرد) و گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا (عدم کاربرد ، Glomus intraradices ، G.mosseae ، G.etunicatum) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج واقع در ماهدشت در سال 1388 به اجراء در آمد. نتایج نشان داد که گونه G.intraradices با افزایش 33/35 درصدی کلونیزاسیون ریشه بهترین گونه جهت همزیستی با سویا بود. همین گونه در شرایط مصرف نانو‌سیلور سبب افزایش 5/35 درصدی عملکرد دانه گردید. عملکرد بیولوژیک در حضور این گونه و مصرف قارچ‌کش نانو‌سیلور به بالاترین مقدار خود (5688 کیلو‌گرم در هکتار) رسید. تعداد غلاف و دانه در کل بوته و عملکرد بیولوژیک با مایه‌زنی هر یک از سه گونه قارچ و مصرف بنومیل نسبت به شاهد کاهش یافت. در حالی که با مصرف قارچ‌کش نانو‌سیلور افزایش در صفات مذکور ایجاد گردید. مایه‌زنی توام Bacillus subtilis به عنوان قارچ‌کش بیولوژیک با گونه‌های G.etunicatum و G.intraradices افزایش در صفات فوق را به همراه داشت. عملکرد دانه در مایه‌زنی گیاه با گونه‌های مختلف قارچ‌های‌ میکوریزا نسبت به هیچ یک از قارچ‌کش‌ها واکنش منفی نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mycorrhizal Colonization and Grain Yield of Soybean (Glycine max, [L.] Var. Williams) in Response to Nanosilver, Biological and Chemical Fungicides

نویسندگان [English]

 • S. Maryam Seafy 1
 • Ali Kashani 2
 • Farhad Rejali 3
 • Mahdieh Timajchi 4
 • Maryam Abbasian 5
 • Mohammad reza Ardakani 2
چکیده [English]

Seed inoculation by means of mycorrhizal fungi can alleviate the side-effects of fungicides on production of crops and their yields. An experiment was conducted in 2009 at the Research Field of Islamic Azad University, Faculty of Agriculture, Mahdasht, Karaj. In order to investigate the influence of different kinds of fungicides on colonization of mycorrhizal species and on grain yield in soybean, a factorial experiment on the basis of a completely randomized block design of two factors and four replications was carried out. The first factor was VAM fungi species at four levels of: control, Glomus mosseae, G.etunicatum, G.intraradices. The four fungicide treatments consisted of: control, benomyl, nanosilver as well as biologic (Bacillus subtilis). The results indicated that the most suitable species to increase root colonization (35.33%) in soybean symbiosis was G.intraradices. Grain yield also increased (35.5%) with this species and with nanofungicide application. Biomass recorded the highest (5688 Kg/ha) in a combination of G.intraradices and nanofungicide. Through inoculation of any species of AM with Benomyl, the number of pods, grain and biomass decreased in comparison with control. None of the fungicides exerted any negative effect on grain yield when in combination with any of the species of mycorrhiza.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biomass
 • Fungicide
 • harvest index
 • Mycorrhiza symbiosis
 • Yield component