بررسی کارایی نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی برای گندم آبی در استان قزوین با استفاده از روشهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و رگرسیون چند متغیره

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

چکیده

در این تحقیق، به منظور بررسی کارایی روش فازی در ارزیابی تناسب اراضی، از روشهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده و نتایج حاصل از روش فازی، با نتایج روش پارامتریک، مورد مقایسه قرار گرفته است. هم بستگی بین شاخص اراضی و عملکرد مشاهده شده در سطح منطقه، برای روش مبتنی بر نظریه مجموعه های فازی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (91/0r =) و روش رگرسیون چند متغیره (88/0r =) بیشتر از روش پارامتریک (85/0r =) بوده است. گرچه نظریه مجموعه های فازی نتایج بهتر و دقیق تری را برای ارزیابی تناسب اراضی ارائه می دهد، اما دقت نتایج تا حد زیادی به انتخاب توابع عضویت مناسب، تعیین نقاط بحرانی و مقادیر اوزان تعیین شده برای خصوصیات مختلف اراضی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Fuzzy Set Theory's Efficiency in Land Suitability Assessment for Irrigated Wheat in Qazvin Province, Using Analytic Hierarchy Process (AHP) and Multivariate Regression Methods

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Sarmadian 1
  • Ali Keshavarzi 2
چکیده [English]

In the course of the present study, the results of parametric approach are compared with those obtained through fuzzy approach using AHP as well as multivariate regression methods for comparisons and investigating the efficiency of the fuzzy method as applied in land suitability assessments. The correlation coefficients between land index and observed yield in the study area through fuzzy approach plus AHP (r=0.91*) and multivariate regression methods (r=0.88*) are more than those in the parametric approach (r=0.85*). Although, the fuzzy set approach offers a higher accuracy and better results for land suitability assessment, the most critical issue in its application to land suitability assessment remains as the choice of membership functions, cross-over points and weight values as regards different land characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land index
  • Land suitability rating
  • Land use requirements
  • Membership functions
  • qazvin