دوره و شماره: دوره 53، شماره 10، دی 1401 
مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت آبگیری مخازن نگهداشت سیل در جریان غیرماندگار

صفحه 2311-2331

10.22059/ijswr.2022.345528.669314

عبدالرضا ظهیری؛ مرجان پارس مهر؛ محمد بی جن خان؛ امیر احمد دهقانی


مقایسه تأثیر بقایای باگاس نیشکر و کلش برنج بر برخی خصوصیات کیفی خاک ورتی‌سول سدیمی

صفحه 2333-2347

10.22059/ijswr.2022.346462.669330

فیروزه نورمندی پور؛ محمد امیر دلاور؛ راتان لل؛ استفان جوزف؛ کریستین سایورت