دوره و شماره: دوره 53، شماره 4، تیر 1401 
مطالعه هیدرولیک جریان در خلیج میانی با استفاده از مدل عددی

صفحه 849-870

10.22059/ijswr.2022.339124.669209

فاطمه زهرا اسدی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی؛ اسماعیل کردی