مطالعه آزمایشگاهی تأثیر ایجاد پلکان بر روی تندآب بر تغییرات آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست پرتاب‌کننده جامی شکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران،

2 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

یکی از موضوعاتی که در طراحی سد‌های مخزنی اهمیت زیادی داشته و همواره مورد توجه محققین است، کاهش انرژی جنبشی جریان عبوری از سرریز آن‌ها به منظور کنترل سرعت، کاهش انرژی مخرب ناشی از آن و نیز کاستن از عمق آب‌شستگی در پایین‌دست سرریزها می‌باشد. تندآب‌های پلکانی و پرتاب‌کننده‌های جامی شکل متداول‌ترین سازه‌های مستهلک‌کننده انرژی در سرریز‌های اضطراری در سد‌ها هستند. با توجه به تأثیری که عمق آب‌شستگی در پایین‌دست این سازه‌ها بر ایمنی و پایداری آن‌ها دارد، در تحقیق حاضر تأثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر تغییرات مشخصات آب‌شستگی در پایین‌دست تندآب‌های ساده و پلکانی همراه با پرتا‌ب‌کننده جامی‌شکل به‌صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌های این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه گیلان در سال 1399-1400 برای نسبت عمق‌ بحرانی به ارتفاع پله (yc/h) در دامنه 53/0 تا 97/0، زاویه‌های جت خروجی 15 و 30 درجه پرتاب‌کننده جامی شکل، نسبت عمق پایاب به عمق بحرانی (ht/yc) در دامنه 5/1 تا 2، نسبت ارتفاع ریزش به ارتفاع پله (HF/h) در دامنه 2 تا 4 و شیب تندآب 1:2 انجام گردید. مقایسه نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که با ایجاد پلکان بر روی نیمرخ تندآب، حد اکثرعمق آب‌ شستگی در پرتاب‌کننده جامی شکل با زاویه‌های جت خروجی 15 و 30 درجه نسبت به تندآب ساده برای عمق بحرانی نسبی حداقل به ترتیب به میزان 22 و 35 درصد و در عمق بحرانی نسبی حداکثر به ترتیب به میزان 13 و 20 درصد کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش زاویه جت خروجی پرتاب‌کننده جامی شکل از 15 به 30 درجه، حداکثر عمق آب‌شستگی به طور متوسط برای دو عمق پایاب حداقل و حداکثر در تندآب ساده به ترتیب 18 و 11 درصد و برای تندآب پلکانی به ترتیب 19 و 17 درصد کاهش می‌یابد. علاوه براین رابطه رگرسیونی برای تخمین حداکثر عمق آب‌شستگی برای تندآب پلکانی همراه با پرتاب‌کننده جامی شکل ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the effect of implementing steps over chute on local scour variations downstream of a flip bucket

نویسندگان [English]

  • Amir Rajaei 1
  • Mohammad Hosein Omid 2
  • Mahdi Esmaeili Varaki 3
1 PhD Candidate, Irrigation and Reclamation Engineering, Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture Science, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

One of the issues that researchers have always considered in the design of storage dams is reducing the kinetic energy of flow passing through the spillways to control the velocity, reduce the destructive energy, and scour depth downstream of spillways. Stepped chutes and flip buckets are the most common energy dissipator structures in emergency spillways at dams. Regarding the effect of scour depth at downstream of these structures on their stability and safety, in the present study, the effect of hydraulic and geometric parameters on variations of scour characteristics downstream of smooth and stepped chutes was investigated experimentally. Experiments were conducted at a hydraulic lab at the University of Guilan in 2020-2021 with a ratio of critical flow depth and step height (yc/h) of 0.53-0.97, bucket exit angles of 15° and 30°, the ratio of tailwater and critical flow depth (ht/yc) ranging from 1.5–2, the ratio of height falling and step height (HF/h) varied in the range of 2-4, and a spillway slope of 1:2 (V: H). The comparison of results demonstrated that implementing steps over a smooth chute profile reduced maximum downstream scour depth of the flip bucket by 15° and 30° exit angles in comparison with a smooth chute for the minimum relative critical flow depth by 22 and 41 percent, respectively, and for the maximum relative critical flow depth, by 14 and 20 percent, respectively. Also, with an increase in the exit angle from 15° to 30°, the maximum scour depth decreases for the minimum and maximum tailwater depths by an average of 18 and 11 percent, respectively, for a smooth chute and by an average of 19 and 17 percent, respectively, for a stepped chute. Furthermore, a regression relationship was derived for predicting the scour depth at downstream of stepped chutes with the flip bucket.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bucket exit angle
  • Energy dissipator
  • Flip buckets
  • Scour reduction
  • Stepped spillway
Ali, K., Neyshaboury, S. & Neyshaboury, A. (1991). Localized Scour Downstream Of a Deeply Submerged Horizontal Jet. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 91(1), 1-18.
Alias, N. A., Mohamed, T. A., Ghazali, A. H. & Mohd, M. (2008). Impact of takeoff angle of bucket type energy dissipater on scour hole. American Journal of Applied Sciences, 5(2), 117-121.
Alireza, P., Mahmood, S. & Habib, M. (2008). Impact of lip angle of flip bucket energy dissipater on scour hole. 3rd IASME/WSEAS international conference on water resources, hydraulics & hydrology,
Amanian, N. (1993). Scour below a flip bucket spillway Utah State University.
Aminpour, Y. & Farhoudi, J. (2017). Similarity of local scour profiles downstream of stepped spillways. International Journal of Civil Engineering, 15(5), 763-774.
Azmathullah, H., Deo, M. & Deolalikar, P. (2006). Estimation of scour below spillways using neural networks. Journal of hydraulic research, 44(1), 61-69.
Azmathullah, H. M., Deo, M. & Deolalikar, P. (2005). Neural networks for estimation of scour downstream of a ski-jump bucket. Journal of Hydraulic Engineering, 131(10), 898-908.
Barenblatt, G. I. (1979). Similarity, self-similarity, & intermediate asymptotics. Consultants Bureau.
Barenblatt, G. I. (1987). Dimensional analysis. Taylor & Francis, Inc.
Bhuiyan, F., Hey, R. D. & Wormleaton, P. R. (2007). Hydraulic evaluation of W-weir for river restoration. Journal of Hydraulic Engineering, 133(6), 596-609.
Boes, R. M. & Hager, W. H. (2003a). Hydraulic design of stepped spillways. Journal of Hydraulic Engineering, 129(9), 671-679.
Boes, R. M. & Hager, W. H. (2003b). Two-phase flow characteristics of stepped spillways. Journal of Hydraulic Engineering, 129(9), 661-670.
Chanson, H. (1994a). Comparison of energy dissipation between nappe and skimming flow regimes on stepped chutes. Journal of hydraulic research, 32(2), 213-218.
Chanson, H. (1994b). Hydraulic design of stepped cascades, channels, weirs, and spillways. Pergamon.
Chanson, H. (1994c). Hydraulics of skimming flows over stepped channels and spillways. Journal of hydraulic research, 32(3), 445-460.
Chanson, H. (2001). Hydraulic design of stepped spillways and downstream energy dissipators. Dam Engineering, 11(4), 205-242.
Chanson, H. (2002). Hydraulics of stepped chutes and spillways. CRC Press.
Chanson, H., Yasuda, Y. & Ohtsu, I. (2002). Flow resistance in skimming flows in stepped spillways and its modelling. Canadian Journal of Civil Engineering, 29(6), 809-819.
Chatila, J. G. & Jurdi, B. R. (2004). Stepped spillway as an energy dissipater. Canadian Water Resources Journal/Revue canadienne des ressources hydriques, 29(3), 147-158.
Damle, P., Venkatraman, C. & Desai, S. (1966). Evaluation of scour below ski-jump buckets of spillways. CWPRS golden jubilee symposia,
Dey, S. & Raikar, R. V. (2007). Scour below a high vertical drop. Journal of Hydraulic Engineering, 133(5), 564-568.
Doehring, F. K. & Abt, S. R. (1994). Drop height influence on outlet scour. Journal of Hydraulic Engineering, 120(12), 1470-1476.
Eder, M., Hillman, G., Tarrab, L., Pagot, M. & Rodríguez, A. (2019). Physical modeling of erosion in low height structures with ski jumps. Tecnología y ciencias del agua, 10(3), 70-95.
El-Mahdy, M. E.-S. (2021). Experimental method to predict scour characteristics downstream of stepped spillway equipped with V-Notch end sill. Alexandria Engineering Journal, 60(5), 4337-4346.
Emiroglu, M. E. & Tuna, M. C. (2011). The effect of tailwater depth on the local scour downstream of stepped-chutes. KSCE Journal of Civil Engineering, 15(5), 907-915.
Esmaeili Varaki, M., Mahmoudi Kurdistani, S. & Noormohammadi, G. (2021). Scour morphology downstream of submerged block ramps. Journal of Applied Water Engineering and Research, 9(3), 241-250.
Ferro, V. (1997). Applying hypothesis of self-similarity for flow-resistance law of small-diameter plastic pipes. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 123(3), 175-179.
Fraser, C. N. (2016). SKI-JUMP ENERGY DISSIPATION University of Stellenbosch. Private Bag X1, 7602 Matieland, South Africa.
Frizell, K. (2006). Research state-of-the-art and needs for hydraulic design of stepped spillways (Hydraulic Laboratory Report HL-2005-06). Denver, CO: US Department of the Interior, Bureau of Reclamation.
Garg, S. K. (2006). Irrigation Engineering and Hydraulic Structures Khanna Publishers.
Ghaderi, A., Daneshfaraz, R., Torabi, M., Abraham, J. & Azamathulla, H. M. (2020). Experimental investigation on effective scouring parameters downstream from stepped spillways. Water Supply, 20(5), 1988-1998.
Habib, A., Fahmy, M. & Taha, N. (2016). Scour characteristics downstream converging spillways. Egyptian Journal for Engineering Sciences and Technology, 19, 258-266.
Hager, W. H. (1992). Energy Dissipators and Hydraulic Jump. Springer Netherlands.
Hager, W. H. (2018). Energy Dissipators: IAHR Hydraulic Structures Design Manuals 9. Routledge.
Heller, V., Hager, W. H. & Minor, H.-E. (2005). Ski jump hydraulics. Journal of Hydraulic Engineering, 131(5), 347-355.
Heng, S., Tingsanchali, T. & Suetsugi, T. (2013). Prediction formulas of maximum scour depth and impact location of a local scour hole below a chute spillway with a flip bucket. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 172, 251-262.
Juon, R. & Hager, W. H. (2000). Flip bucket without and with deflectors. J Journal of Hydraulic Engineering, 126(11), 837-845.
Jüstrich, S., Pfister, M. & Schleiss, A. J. (2016). Mobile riverbed scour downstream of a Piano Key weir. Journal of Hydraulic Engineering, 142(11), 04016043.
Khalifehei, K., Azizyan, G., Shafai-Bajestan, M. & Chau, K. (2021). Experimental modeling and evaluation sediment scouring in riverbeds around downstream in flip buckets. International Journal of Engineering, 33(10), 1904-1916.
Khatsuria, R. M. (2004). Hydraulics of spillways and energy dissipators. CRC Press.
Kote, A. S. & Nangare, P. B. (2019). Hydraulic Model Investigation on Stepped Spillway's Plain and Slotted Roller Bucket. Engineering, Technology & Applied Science Research, 9(4), 4419-4422.
Krause, P., Boyle, D. & Bäse, F. (2005). Comparison of different efficiency criteria for hydrological model assessment. Advances in geosciences, 5, 89-97.
Krisnayanti, D. S., Dermawan, V. & Legono, D. (2019). The Effect of Inception Point on Dissipation Energy in Stepped Spillways Modeling. Journal of Southwest Jiaotong University, 54(3).
Lenau, C. W. & Cassidy, J. J. (1969). Flow through spillway flip bucket. Journal of the Hydraulics Division, 95(2), 633-648.
Mason, P. (1993). Practical guidelines for the design of flip buckets and plunge pools. International water power & dam construction, 45(9-10), 40-45.
Naini, S. (2011). Evaluation of RBF, GR and FFBP neural networks for prediction of geometrical dimensions of scour hole below ski-jump spillway. International Conference on Environmental and Computer Science,
Nash, J. E. & Sutcliffe, J. V. (1970). River flow forecasting through conceptual models part I—A discussion of principles. Journal of hydrology, 10(3), 282-290.
Novák, P., Moffat, A., Nalluri, C. & Narayanan, R. (2017). Hydraulic structures. CRC Press.
Ohtsu, I., Yasuda, Y. & Takahashi, M. (2001). Discussion of  Onset of Skimming Flow on Stepped Spillway“  by Iwao Ohtsu, Youichi Yasuda, and Masayuki Takahashi. Journal of Hydraulic Engineering, 127(6), 522-524.
Ojha, C. S. P. (1999). Outlet scour modeling for drop height influence. Journal of Hydraulic Engineering, 125(1), 83-85.
Omidvarinia, M. & Jahromi, S. M. (2013). Effect of wedge shape deflector on dissipating energy in triangular flip buckets. Journal of Civil Engineering and Urbanism, 3(2), 56-61.
Pagliara, S., Kurdistani, S. M. & Cammarata, L. (2014). Scour of clear water rock W-weirs in straight rivers. Journal of Hydraulic Engineering, 140(4), 06014002.
Pagliara, S. & Palermo, M. (2013). Rock grade control structures and stepped gabion weirs: Scour analysis and flow features. Acta Geophysica, 61(1), 126-150.
Patil, C. & Hailkar, S. (2019). Study of stepped spillways for enhancement of energy dissipation Journal of Analysis and Computation, 
Pereira, G. M. (2020). Spillway Design-Step by Step. CRC Press.
Peyras, L. a., Royet, P. & Degoutte, G. (1992). Flow and energy dissipation over stepped gabion weirs. Journal of Hydraulic Engineering, 118(5), 707-717.
Rajan, B. & Rao, K. (1980). Design of trajectory buckets. Water and Energy International, 37(1), 63-76.
Rajaratnam, N. (1990). Skimming flow in stepped spillways. Journal of Hydraulic Engineering, 116(4), 587-591.
Rajaratnam, N. & Macdougall, R. K. (1983). Erosion by plane wall jets with minimum tailwater. Journal of Hydraulic Engineering, 109(7), 1061-1064.
Rao, K. (1978). WRD Thesis University of Roorkee.
Raudkivi, A. J. & Ettema, R. (1983). Clear-water scour at cylindrical piers. Journal of Hydraulic Engineering, 109(3), 338-350.
Rubinstein, G. (1963). Laboratory investigation of local erosion on channel beds below high overflow dams. Transactions of Coordination Conferences on Hydraulic Engineering. 1ss. VII, Conference on Hydraulics of High Head Water Discharge Structures,
Sá Machado, L., Lima, M., Aleixo, R. & Carvalho, E. (2020). Effect of the ski jump bucket angle on the scour hole downstream of a converging stepped spillway. International Journal of River Basin Management, 18(3), 383-394.
Scurlock, S. M., Thornton, C. I. & Abt, S. R. (2012). Equilibrium scour downstream of three-dimensional grade-control structures. Journal of Hydraulic Engineering, 138(2), 167-176.
Shan, J. & Toth, C. K. (2018). Topographic laser ranging and scanning: principles and processing. CRC press.
Shivashankara Rao, K. (1982). Design of energy dissipators for large capacity spillways. Proc., Brazilian Committee on Large Dams, Rio de Janeiro, Brazil, 1, 311-328.
Sreeja, C. (2012). Evaluation of selected equations for predicting scour at downstream of ski-jump spillway using laboratory and field data. Engineering Geology, 129, 98-103.
Strelchuk, D. (1969). Scour at the base of spillway buckets Master Thesis, Uiniversity of Windsor.
Termini, D. (2011). Bed scouring downstream of hydraulic structures under steady flow conditions: Experimental analysis of space and time scales and implications for mathematical modeling. Catena, 84(3), 125-135.
Termini, D. & Sammartano, V. (2012). Morphodynamic processes downstream of man-made structural interventions: Experimental investigation of the role of turbulent flow structures in the prediction of scour downstream of a rigid bed. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 49, 18-31.
Tuna, M. (2012). Effect of offtake channel base angle of stepped spillway on scour hole. IJST, Trans. Civ. Eng., 36(C2), 239-251.
Tuna, M. C. & Emiroglu, M. E. (2013). Effect of step geometry on local scour downstream of stepped chutes. Arabian Journal for Science and Engineering, 38(3), 579-588.
Varshney, R. & Bajaj, M. (1970). Ski-jump buckets on Indian dams. Water and Energy International, 27(4), 383-393.
Vischer, D. & Hager, W. (1995). Energy dissipators, hydraulic structures design manual. IAHR, Balkema, Rotterdam, Netherlands.
Vischer, D. & Hager, W. H. (1998). Dam hydraulics (Vol. 2). Wiley Chichester, UK.
Yamini, O. A., Kavianpour, M. & Movahedi, A. (2015). Pressure distribution on the bed of the compound flip buckets. The Journal of Computational Multiphase Flows, 7(3), 181-194.