دوره و شماره: دوره 54، شماره 12، اسفند 1402 

مقاله پژوهشی

اثر شوری خاک بر معدنی شدن نیتروژن در حضور و عدم حضور کلش گندم در سه خاک با کلاس بافتی متفاوت

صفحه 1913-1928

10.22059/ijswr.2023.366817.669589

یونس شکوهی فر؛ احمد محمدی قهساره؛ کریم شهبازی؛ محمدمهدی طهرانی*؛ حسین بشارتی


ارزیابی کیفیت خاک اراضی تحت کشت گندم آبی در دشت تبریز

صفحه 1981-1994

10.22059/ijswr.2023.363792.669555

رسول میرخانی؛ احمد بایبوردی؛ سعید سعادت؛ حامد رضایی؛ لیلا اسماعیل نژاد