دوره و شماره: دوره 54، شماره 9، آذر 1402 

مقاله پژوهشی

اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی کود مایع آلی زرگرین بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی

صفحه 1363-1379

10.22059/ijswr.2023.364731.669563

مریم زاهدی فر؛ سید علی اکبر موسوی؛ آرش ارشادی؛ ادریس گویلی کیلانه


تاثیر محلول‌پاشی نانوبر و نانوپتاسیم بر رشد و عملکرد گیاه ماش (Vigna radiate L.)

صفحه 1397-1414

10.22059/ijswr.2023.363097.669543

نوال کاظم جونی الساعدى؛ محمد میرزائی حیدری؛ دورقام صابح کارم آلتی