دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، تیر 1402 
تاثیر رژیم رطوبتی بر سمیت کادمیوم در اسفناج و کاهو

صفحه 613-636

10.22059/ijswr.2023.350290.669389

هادی کوهکن؛ منوچهر مفتون؛ رامین کریم زاده؛ مریم سلیمی زاده؛ محمد صدیق مرتضوی