دوره و شماره: دوره 54، شماره 10، دی 1402 
تعیین نیاز کودی برنج رقم گیلانه (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن و عدد دستگاه کلروفیل‌سنج

صفحه 1521-1540

10.22059/ijswr.2023.354316.669436

سلمان مرد آزاد ناوی؛ مسعود اصفهانی؛ اکبر فرقانی؛ عاطفه صبوری؛ شهرام محمود سلطانی؛ سهیل کرم نیا


بررسی پدیده پسماند سیپروفلوکساسین در خاک

صفحه 1597-1608

10.22059/ijswr.2023.364096.669554

ماهرخ شریف مند؛ ابراهیم سپهر؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ سیامک عصری رضایی