بررسی مقایسهای خطر آسیب‌های شیمیایی آب بر سازه‌های بتنی شبکه‌های آبیاری گلستان و کوثر نومل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران،

2 گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

شبکه‌های آبیاری زیرساخت‌های اصلی انتقال و توزیع آب در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند. یکی از عوامل محدودکننده عمر مفید شبکه‌های آبیاری، آسیب‌های شیمیایی بتن است. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه خطر بروز آسیب‌های شیمیایی در سازه‌های بتنی شبکه‌‌های آبیاری گلستان و کوثر نومل بوده است. در این راستا در خرداد ماه 1401 از بخش‌های مختلف شبکه‌های آبیاری موردمطالعه نمونه‌برداری آب انجام شد. سپس نتایج آزمایش‌های کیفیت آب به همراه داده‌های موجود کیفیت آب ماهیانه شبکه‌های آبیاری موردمطالعه، بر اساس معیارهای معتبر بین‌المللی و با استفاده از شاخص‌های خورندگی آب تحلیل شد. شاخص رایزنر برای شبکه‌های گلستان و کوثر نومل از مهر ماه 1400 تا خرداد ماه 1401 همواره بیش از آستانه خورندگی آب (8/6) بوده است. مقدار متوسط شاخص رایزنر برای آب شبکه‌های گلستان و کوثر نومل به ترتیب برابر 45/7 و 15/8 بوده و آب شبکه کوثر نومل شدت خورندگی به‌ مراتب بیش‌تری داشته است. همچنین غلظت کربن‌دی‌اکسید محلول در آب شبکه کوثر نومل در خرداد ماه 1401 برابر 7/31 میلی‌گرم‌درلیتر بوده و خطر تجزیه سیمان بتن وجود داشته است. از طرفی غلظت یون سولفات در آب شبکه گلستان طی نه ماه بررسی شده بیش از 150 میلی‌گرم‌درلیتر و از حداقل لازم برای واکنش با بتن بیش‌تر بوده است. در چهار ماه از نه ماه بررسی شده نیز غلظت یون منیزیم در آب شبکه گلستان بیش از 100 میلی‌گرم‌درلیتر بوده که از حد آستانه خطر آسیب‌های شیمیایی بتن فرا‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparisonal investigation of the risk of chemical water damages on concrete structures of Golestan and Kausar-Nomal irrigation networks, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Anbarsouz 1
  • Kumars Ebrahimi 2
  • Ebrahim Amiri-Tokaldany 1
1 Graduated M.Sc. Student, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Professor, Department of Renewable Energies and Environment Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Irrigation networks are the main infrastructures for water conveyance and distribution in agricultural sector. Chemical damage of concrete is one of the main limiting factors for service life of irrigation networks. The main target of this research was to investigate and compare the risk of chemical detriments on concrete structures of Golestan and Kausar-Nomal irrigation networks. In this regard, in June 2022, water samples were collected from different points of the studied networks and the laboratory tests were performed. Then, the results of the water-quality parameters in tandem with the previously available monthly water quality data of the studied networks, were analyzed based on credible international criteria and using water corrosiveness indices. The Ryznar index values, for both Golestan and Kausar-Nomel networks, during October 2021-June 2022, were beyond the threshold of water corrosiveness (6.8). The average values of Ryznar index for the water samples of Golestan and Kausar-Nomel networks were 7.45 and 8.15, respectively, which means the corrosiveness intensity of Kausar-Nomel network’s water is significantly higher. Also, the concentration of dissolved-CO2 in the water of Kausar-Nomel network, in June 2022, was equal to 31.7 mg/l, which means that there has been a risk of cement decomposition. On the other hand, during the nine studied months, the sulfate-ion concentration values in the Golestan network’s water were recorded more than 150 mg/l, which is more than the minimum required for reaction with concrete. In four months out of the nine studied months, the magnesium-ion concentration values in the Golestan network’s water were more than 100 mg/l which are the beyond of threshold risk in concrete chemical damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Damages of Concrete
  • Golestan and Kausar-Nomal Irrigation Networks
  • Sustainable Operation
  • Water Security

Comparisonal investigation of the risk of chemical water damages on concrete structures of Golestan and Kausar-Nomal irrigation networks, Iran

EXTENDED ABSTRACT

Introduction:

Irrigation networks are main infrastructures for water transfer and distribution in agricultural sector. One of the limiting factors for service life of irrigation networks is chemical damages of concrete. Among the chemical damages of concrete, one can mention cracking and spalling of concrete and corrosion of steel reinforcements embedded in concrete. On the other hand, in the situation of deficiency of calcium ion concentration in the water, hydraulic concrete structures will be exposed to the damage of leaching of cement materials from the concrete by corrosive water.

Objective:

The purpose of the present study was to investigate and compare the risk of chemical damages on concrete structures in Golestan and Kausar-Normal irrigation networks.

 

Materials and methods:

In this study, water samples were collected from different parts of Golestan and Kausar-Nomel irrigation networks during field surveys in June 2022, and then the relevant water quality parameters were measured using standard laboratory methods. In order to investigate the corrosive properties of water in the studied irrigation networks, water corrosiveness indices were calculated by using the water quality parameters of the studied irrigation networks’ water. Also, in order to identify other factors of chemical damages on concrete and to determine the severity of chemical damages of concrete in the studied irrigation networks, internatoina credible criteria were used. In order to investigate the temporal changes of the intensity of chemical damages of concrete and their potential on damages of concrete structures in the Golestan and Kausar-Nomel irrigation networks, the available monthly water quality data of these irrigation networks were received from the Regional Water Company of Golestan Province.

 

Results and discussion:

Ryznar index for Golestan and Kausar-Nomel networks during October-2021-June-2022 has always exceeded the threshold value of water corrosiveness (6.8). However the average Ryznar index for the water of Golestan and Kausar-Nomel networks are equal to 7.45 and 8.15, respectively, and intensity of corrosiveness for the water of Kausar-Nomel network has significantly been higher. Moreover, the concentration of dissolved-CO2 in the water of Kausar-Nomel network in June 2022 was equal to 31.7 mg/liter, and there was a risk of cement decomposition. On the other hand, the analysis of the water quality of Golestan network based on the criteria for determining the severity of concrete chemical damage showed that during the studied period, the concentration of sulfate and magnesium ions in the water of Golestan irrigation network has been beyond the threshold risk of concrete chemical damages.

 

Conclusion:

In all the nine studied months, the water of the Kausar-Nomel network has been corrosivenes, and in June 2022, the water of the Kausar-Nomal network has been very corrosive. During the studied period, in addition to the corrosiveness of the water in Golestan network, there has been also the risk of other chemical damages to the concrete in the Golestan network. In order to protect the concrete structures against chemical damages, appropriate measurs for improving the strength of concrete in corrosive environments must be taken.

Abedi-Koupai, J., Eslamian, S. S., Gohari, S. A. & Khodadadi, R., (2011). Evaluation of Mechanical Properties of Water Conveyance Concrete Canals Incorporating Nano Pozzolan of Wheat Ash Sheath. Journal of Water and Soil Science; 14 (54): 39-52.(In Persian)
American Public Health Association (APHA), American Water Works Association & Water Environment Federation, USA, (2017). Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water.
Anand, B., Sharma, S. N., Pathak, R. P., Kachhal, P. I., & Sharma, P. (2015). Impact of soft water attack on dam concrete, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 5(03), 357-363.
Ayers, R. S., & Westcot, D. W. (1985). Water quality for agriculture (Vol. 29, p. 174). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.‏
Behera, J. (2019). Assessment of water quality parameters of seepage water from crack areas of Hirakud Dam. In: International dam safety conference, 13th–14th Feb, Bhubaneswar, India, 351–358.
Biczok, I. (1972). Concrete corrosion - Concrete protection. Hungarian Academy of Sciences, Budapest. 500 p.
Canadian Standard Association (CSA) Standard A23.1. (2019). Concrete materials and methods of concrete construction/Test methods and standard practices for concrete.
Choi, Y. S., Choi, S. Y., Kim, I. S., & Yang, E. I. (2018). Experimental study on the structural behaviour of calcium-leaching damaged concrete members. Magazine of Concrete Research, 70(21), 1102-1117.
FAO, (2011). The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture- Managing Systems at Risk, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome and Earthscan, London.
French National Standard p18-011. (1985). assessing aggressivity due to pH, Ammonium, Magnesium and Sulphate ions.
International Commission on Large Dams, ICOLD Bulletin No. 71, (1989). Exposure of Dam Concrete to Special Aggressive Waters – Guidelines and Recommendations, for assessing aggressivity of soft water.
Mason, P. J. (1990). The effects of aggressive water on dam concrete. Constr Build Mater, 4(3), 115–118.
Mohd-Asharuddin, S., Zayadi, N., Rasit, W., & Othman, N. (2015). Water Quality Characteristics of Sembrong Dam Reservoir, Johor, Malaysia, In: proceedings of International Conference of Soft Soil Engineering (SEIC2015), IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, IOP Publishing, pp.1-6.
Morton, T. H. (1977). An algorithm for the langelier index of process waters. Journal of the Institution of water Engineers and Scientists, 31(1)
Neumann, C., Faria, E. F., & dos Santos, A. C. P. (2021). Concrete leaching of a hydroelectric powerhouse due to 40 years of exposure to river water. Construction and Building Materials, 302, 124253.
Nie, D., Wang, H., Li, P., Han, X., Zhang, J., & Wang, C. (2021). A Methodology to Evaluate Long Term Durability of Dam Concrete Due to Calcium Leaching through Microscopic Tests and Numerical Analysis. Materials, 14(24), 7819.
Parchami-Araghi, F., Abbasi, F., & Akhavan, K. (2022) Assessment of Soybean Applied Water and Water Productivity (a case study: Tail End Region of Moghan Irrigation and Drainage Network, Ardabil Province, Iran). Iranian Journal of Soil and Water Research, 53 (6), 1243-1257.(In Persian)
Pathak, R. P., Pankaj, S., & Ratnam, M. (2012). Characterisation of leachate material from dam concrete by X-ray diffractometer and FTIR. International Journal of Research in Chemistry and Environment, 2(4), 58-63.
Perko, J., Ukrainczyk, N., Šavija, B., Phung, Q. T., & Koenders, E. A. (2020). Influence of Micro-Pore Connectivity and Micro-Fractures on Calcium Leaching of Cement Pastes—A Coupled Simulation Approach. Materials, 13(12), 2697.
Prabhakar, K., Pathak, RP. & Sivakumar, N. (2016). Water quality impact on the dam concrete for upcoming pumped storage scheme in west Bengal, International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, 5(2).
Prabhakar, K., Pathak, RP. & Sivakumar, N. (2017). Durability considerations for dam concrete in acidic hydro environment – a case study, International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, 6(4), 391-398
Ryznar, J. W. & Langelier, W. F. (1944). A new index for determining amount of calcium carbonate scale formed by a water, Journal of American Water Works Association., 36(4), 472–486.
Ryznar, J.W. (1944). A new index for determining amount of calcium carbonate scale formed by a water. Journal of American water works association, Vol. 36, 472-0483.
Sharif Nejad, A., Parvaresh Rizi, A., & Porzand, A. (2013). QFD, an implement for improving management and service provision in irrigation and drainage networks (Case study: Ghazvin irrigation district). Iranian Journal of Soil and Water Research, 44(1), 45-56.(In Persian)
United States. Bureau of Reclamation (USBR), United States. Department of the Interior. Water, & Power Resources Service. (1981). Concrete Manual. US Bureau of Reclamation
Vyas, S., Sharma, S.N., & Anand, B. (2019, February). Influence of Aggressivity of water on the Long Term Sustainability of Hydro Power Structures – A Case Study Paper presented at the International Dam Safety Conference, Bhubaneswar.
Yang, H., Jiang, L., Zhang, Y., Pu, Q., & Xu, Y. (2012). Predicting the calcium leaching behavior of cement pastes in aggressive environments. Construction and Building Materials, 29(2), 88-96.