تعیین نیاز کودی برنج رقم گیلانه (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن و عدد دستگاه کلروفیل‌سنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 موسسه تحقیقات برنج کشور

5 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

به منظور بررسی تعیین نیاز کودی نیتروژن برنج رقم گیلانه با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن  (NNI) و کلروفیل‌سنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در بهار سال 1395 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل شش سطح کود نیتروژن (صفر، 60، 120، 180، 240 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره) بودند. ارزیابی رابطه بین شاخص تغذیه نیتروژن و مقادیر عدد کلروفیل‌سنج در سه مرحله رشدی (حداکثر پنجه‌زنی، آبستنی و ظهور خوشه) جهت پیش‌بینی عملکرد دانه در پاسخ به کود نیتروژن نشان داد که رابطه غلظت نیتروژن بحرانی برای برنج رقم گیلانه به صورت Nc = 3.99W -0.36 بود. همبستگی بین مقادیر عدد کلروفیل‌سنج و شاخص تغذیه نیتروژن در هر کدام از مراحل رشدی و در برگ‌های مختلف گیاه مثبت و معنادار بود. نتایج نشان داد که برگ‌های مسن‌تر (برگ‌های بالغ) حساسیت بیشتری نسبت به برگ‌های جوان‌تر بوته در پاسخ به مصرف کود نیتروژن داشتند و برای تشخیص وضعیت نیتروژن گیاه، خصوصا در مراحل آبستنی و ظهور خوشه، مناسب‌تر هستند. بالاترین همبستگی بین شاخص تغذیه نیتروژن برنج و مقادیر عدد کلروفیل‌سنج (*95/0r=) و مقادیر عدد کلروفیل‌سنج نسبی (نسبت مقادیر عدد کلروفیل‌سنج در تیمار مورد نظر به مقادیر عدد کلروفیل‌سنج تیمار اشباع شده از نیتروژن) (**96/0r=) در برگ سوم (از بالا) و در مرحله آبستنی دیده شد. نتایج کلی این آزمایش نشان داد که استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن و کلروفیل‌سنج شاخص‌های قابل اعتمادی برای بررسی وضعیت نیتروژن برنج رقم گیلانه در طول فصل رشد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Nitrogen Requirement of Rice (Oryza sativa L. cv Guilaneh) Using Nitrogen Nutrition Index and Chlorophyll Meter

نویسندگان [English]

 • Salman Mardazad Navi 1
 • Masoud Esfahani 2
 • Akbar Forghani 3
 • Atefeh Sabouri 2
 • Shahram MahmoudSoltani 4
 • Soheil Karamniya 5
1 Agronomy Department, Agricultural Faculty of Guilan University
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of Soil Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran, forghani@guilan.ac.ir
4 Rice research institute of Iran
5 Department of Agronomy and Plant breeding, Faculty of Agriculture, Guilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

In order to determine the nitrogen requirement of rice (cv. Guilaneh) using the nitrogen nutrition index and chlorophyll meter, an experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications in the research field of the Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran in 2016. Experimental treatments consisted of six nitrogen fertilizer levels (0, 60, 120, 180, 240, and 300 kg N. ha-1; Urea source). Evaluation of the relationship between nitrogen nutrition index and chlorophyll-meter readings at three stages of plant growth (maximum tillering, booting, and heading) to predict grain yield in response to nitrogen fertilizer showed that the equation of the critical nitrogen concentration in Guilaneh was Nc = 3.99W -0.36. The correlation between chlorophyll-meter readings and nitrogen nutrition index was positive and significant at each plant growth stage. The results showed that the mature lower leaves were more sensitive than the younger higher leaves in response to nitrogen fertilizer and were more suitable for detecting plant nitrogen status, especially during the booting and heading stages. The highest correlation was found between the nitrogen nutrition index and chlorophyll-meter (r=0.95*) and relative chlorophyll-meter (the ratio of chlorophyll-meter readings in each treatment to nitrogen saturated treatment) (r=0.96**) in the third leaf and booting stage. The overall results of this experiment showed that the nitrogen nutrition index and chlorophyll meter may consider reliable indicators for evaluating the nitrogen status of rice (cv. Guilaneh) during the growing season.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rice (Guilaneh Cultivar)
 • Heading
 • Yield
 • Critical Nitrogen Concentration
 • Leaf Chlorophyll

Determination of Nitrogen Requirement of Rice (Oryza sativa L. cv Guilaneh) Using Nitrogen Nutrition Index and Chlorophyll Meter

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Rice (Oryza sativa L.) is a strategic and leading staple food crop for more than 50% of the world’s population. Also, the rice crop provides 15% of protein and 21% of dietary energy per capita, particularly in rice-growing areas, where 90% of the rice is produced and consumed. Nitrogen is the most driving force of rice growth, development, and grain yield production. Therefore, quick and acurate diagnosis of nitrogen deman of paddy fields can lead to accurate soil nutrition management and quaranty economic yield. Then Lemaire constructed the nitrogen nutrition index (NNI) (Lemaire et al., 1996) by calculating the ratio of the actual nitrogen content of plants to the corresponding critical nitrogen concentration to make better use of the necessary nitrogen concentration curve in nitrogen nutrition diagnosis. To fulfill this research gape for the newly released rice cultivar (Guilaneh), the current method of estimation N requirement compared with the nitrogen nutrition index and chlorophyll meter at the research field.

Materials and Methods

A Field experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications on the newly released rice cultivar (Guilanef) in the research field of the Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran in 2016. Experimental treatments consisted of six nitrogen fertilizer levels (0, 60, 120, 180, 240, and 300 kg N. ha-1; Urea source). The relationship between nitrogen nutrition index and chlorophyll-meter readings at three stages of plant growth (maximum tillering, booting, and heading) to predict grain yield in response to nitrogen fertilizer were calculated.

Results

Evaluation of the relationship between nitrogen nutrition index and chlorophyll-meter readings at three stages of plant growth (maximum tillering, booting, and heading) to predict grain yield in response to nitrogen fertilizer showed that the equation of the critical nitrogen concentration in Guilaneh was Nc = 3.99W -0.36. The correlation between chlorophyll-meter readings and nitrogen nutrition index was positive and significant at each plant growth stage. The results showed that the mature lower leaves were more sensitive than younger higher leaves in response to nitrogen fertilizer and were more suitable for detecting plant nitrogen status, especially during the booting and heading stages. The highest correlation was found between the nitrogen nutrition index and chlorophyll-meter (r=0.95*) and relative chlorophyll-meter (the ratio of chlorophyll-meter readings in each treatment to nitrogen saturated treatment) (r=0.96**) in the third leaf and booting stage.

Conclusion

The overall results of this experiment showed that the nitrogen nutrition index and chlorophyll meter may consider reliable indicators for evaluating the nitrogen status of rice (cv. Guilaneh) during the growing season. To effectively improve the estimation accuracy of the NNI estimation model, providing a new approach for improving NNI estimation methods based on more climate condition and other rice varieties is needed.

Allagholipour, M., Majidi, F., Yazdani, M.R., Sharafi, K., and H. Shafiisabet. 2018. Gilaneh, a New Rice Cultivar with Origin of Iranian Landrace Varieties. Reasech Achievments for field and horticulture crops. 7(2): 277-289. (In Persian)
Ata-Ul-Karim, S.T., X. Liu, Z. Lu, H. Zheng, W. Cao and Y. Zhu. 2017. Estimation of nitrogen fertilizer requirement for rice crop using critical nitrogen dilution curve. Field Crops Research. 201: 32-40.
Ata-Ul-Karim, S.T., X. Yao, X. Liu, W. Cao and Y. Zhu. 2013. Development of critical nitrogen dilution curve of Japonica rice in Yangtze River Reaches. Field Crops Research. 149: 149-158.
Bélanger, G., J. Walsh, J. Richards, P. Milburn and N. Ziadi. 2001. Critical nitrogen curve and nitrogen nutrition index for potato in eastern Canada. American Journal of Potato Research. 78: 355-364.
Chen, X.P., Z.L. Cui, P.M. Vitousek, K.G. Cassman, P.A. Matson, J.S. Bai, Q.F. Meng, P. Hou, S.C. Yue, V. Römheld. 2011. Integrated soil–crop system management for food security. Proceedings of the National Academy of Sciences. 108(16): 6399-6404.
Colnenne, C., J. Meynard, R. Reau, E. Justes and A. Merrien. 1998. Determination of a critical nitrogen dilution curve for winter oilseed rape. Annals of Botany. 81: 311-317.
Debaeke, P., P. Rouet and E. Justes. 2006. Relationship between the normalized SPAD index and the nitrogen nutrition index: application to durum wheat. Journal of Plant Nutrition,29(1): 75-92.
Dordas, C. 2017. Nitrogen Nutrition Index and leaf chlorophyll concentration and its relationship with Nitrogen Use Efficiency in barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Plant Nutrition. 40 (8): 1190-1203.
Dordas, C.A., A.S. Lithourgidis, T.H. Matsi and N. Barbayiannis. 2008. Application of liquid cattle manure and inorganic fertilizers affect dry matter, nitrogen accumulation, and partitioning in maize. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 80: 283-296.
Faraji, F., Esfahani, M., Kavoosi, M., Nahvi, M. and Rabiei, B., 2011. Effect of nitrogen fertilizer application on grain yield and milling recovery of rice (Oryza sativa cv. Khazar). Iranian Journal of Crop Sciences. 13(1): 61-77. (In Persain)
Gastal, F., G. Lemaire, J.L. Durand and G. Louarn. 2015. Quantifying crop responses to nitrogen and avenues to improve nitrogen-use efficiency. Crop Physiology (Second Edition). 161-206. Elsevier.
Ge, T., S. Song, P. Roberts, D. L. Jones, D. Huang, and K. Iwasaki. 2009. Amino acids as a nitrogen source for tomato seedlings: the use of dual-labeled (13C, 15N) glycine to test for direct uptake by tomato seedlings. Environmental and Experimental Botany 66 (3):357–61. doi: 10.1016/j.envexpbot.2009.05.004.
Greenwood, D., G. Lemaire, G. Gosse, P. Cruz, A. Draycott and J. Neeteson. 1990. Decline in percentage N of C3 and C4 crops with increasing plant mass. Annals of  Botany 66(4): 425-536.
Hussain, F., K. Bronson and S. Peng. 2000. Use of chlorophyll meter sufficiency indices for nitrogen management of irrigated rice in Asia. Agronomy Journal. 92(5): 875-879.
Hussain, F., K. Bronson, and S. Peng. 2000. Use of chlorophyll meter sufficiency indices for nitrogen management of irrigated rice in Asia. Agronomy Journal. 92(5): 875-879.
Islam, M.S., M. Bhuiya, S. Rahman and M. Hussain. 2009. Evaluation of SPAD and LCC based nitrogen management in rice (Oryza sativa L.). Bangladesh Journal of Agricultural Research, 34(4): 661-672.
Justes, E., B. Mary, J.M. Meynard, J. M. Machet and L. Thelier-Huché. 1994. Determination of a critical nitrogen dilution curve for winter wheat crops. Annals of Botany. 74: 397-407.
Kavoosi, M., and M. R. Yazdani. 2020. Effect of irrigation interval and nitrogen fertilizer rate on grain yield and yield components of rice (Oryza sativa L.) cv. Hashemi. Iranian Journal of Crop Sciences. 22(2):168-182.(In Persian)
Klute, A., 1986. Methods of Soil Analaysis. Part 1, Physical and Mineralogical Methods. Madison, Wisconsin, USA.
Lemaire, G. and J. Salette. 1984. Relationship between growth and nitrogen uptake in a pure grass stand. 1. Environmental effects [nitrogen nutrition, nitrogen content, allometric relations, variability between years, tall fescue]. Agronomie (France). 4: 423-430.
Lemaire, G., M.H. Jeuffroy and F. Gastal. 2008. Diagnosis tool for plant and crop N status in vegetative stage: Theory and practices for crop N management. European Journal of Agronomy. 28(4): 614-624.
Li, W., P. He and J. Jin. 2012. Critical nitrogen curve and nitrogen nutrition index for spring maize in North-East China. Journal of Plant Nutrition, 35(11): 1747-1761.
Mahmoud Soltani, S., Hossieni Chaleshtori, M., Tajaddodi Talab, K., Shokri Vahed, H. and Shakoori Katigari, M., 2021. Rice growth improvement, bio-fortification, and mitigation of macronutrient requirements through foliar application of zinc and iron-glycine chelate and zinc sulfate. Journal of Plant Nutrition, pp.1-10.
Mahmoud Soltani, S., Kavoosi, M., Shokrivahed, H., Razavipoor, T., Babazadeh, S., Shakouri Katigari, M., Mohammadian, M. 2021. Rice Nutrition. Rice Research Institute of Iran. 156 P. (In Persian)
Mannan, M., M. Bhuiya, H. Hossain and M. Akhand. 2010. Optimization of nitrogen rate for aromatic Basmati rice (Oryza sativa L.). Bangladesh Journal of Agricultural Research. 35(1): 157-165.
Mirnia, K. and, M. Mohamadian. 2005. Rice Nutrients Disorders and Management.Sari: MazandaranUniversity Publication. 436pp. (In Persian)
Moosavi, S.G., Mohamadi, O., Baradaran, R., Seghatoleslami, M.J. and E. Amiri. 2015. Effect of nitrogen fertilizer rates on morphological traits, yield and yield components of three cultivars of rice. Iranian Journal of Field Crops Research: 13(1):146-152.(In Persian)
Nasiri, S., Asghari, J., Samizadeh, H., Moradi, P. and Shirzad, F., 2013. Evaluation of oxadiargyl and thiobencarb herbicides efficacy on rice (Oryza sativa L.) yield and yield components. Cereal Research. 3(4): 307-319.(In Persian)
Page, A.L., Miller, R.H., and D.R. Keeney. 1982. Methods of Soil Analaysis. Part 2, Chemical and Microbiological Properties. Madison, Wisconsin, USA.
Peng, S., F. Garcia, R. Laza, A. Sanico, R. Visperas and K.G. Cassman. 1996. Increased N-use efficiency using a chlorophyll meter on high-yielding irrigated rice. Field Crops Research. 47(2): 243-252.
Peng, S., F.V. García, R.C. Laza and K.G. Cassman. 1993. Adjustment for specific leaf weight improves chlorophyll meter's estimate of rice leaf nitrogen concentration. Agronomy Journal. 85(5): 987-990.
Plénet, D. and G. Lemaire. 1999. Relationships between dynamics of nitrogen uptake and dry matter accumulation in maize crops. Determination of critical N concentration. Plant and Soil. 216: 65-82.
Salahuddin, K., S. Chowdhury, S. Munira, M. Islam and S. Parvin. 2009. Response of nitrogen and plant spacing of transplanted Aman Rice. Bangladesh Journal of Agricultural Research. 34(2): 279-285.
Scharf, P.C., S.M. Brouder and R.G. Hoeft. 2006. Chlorophyll meter readings can predict nitrogen need and yield response of corn in the north-central USA. Agronomy Journal,98(3): 655-665.
Sheehy, J., M. Dionora, P. Mitchell, S. Peng, K. Cassman, G. Lemaire and R. Williams. 1998. Critical nitrogen concentrations: implications for high-yielding rice (Oryza sativa L.) cultivars in the tropics. Field Crops Research. 59: 31-41.
Sheehy, J., M. Dionora, P. Mitchell, S. Peng, K.G. Cassman, G. Lemaire and R. Williams. 1998. Critical nitrogen concentrations: implications for high-yielding rice (Oryza sativa L.) cultivars in the tropics. Field Crops Research. 59: 31-41.
Sheehy, J., M. Dionora, P. Mitchell, S. Peng, K.G. Cassman, G. Lemaire and R.Williams. 1998. Critical nitrogen concentrations: implications for high-yielding rice (Oryza sativa L.) cultivars in the tropics. Field Crops Research. 59: 31-41.
Taghizadeh, M.,Esfehani, M., Davatgar, N. and H. Madani. 2008. Effect of irrigation interval and nitrogen fertilizer rate on grain yield and yield components of rice (Oryza sativa L.) cv. Tarom Hashemi in Rasht. New Findings in Agriculture. 2(4):354-364.(In Persian)
Tei, F., P. Benincasa and M. Guiducci. 2002. Critical nitrogen concentration in processing tomato. European Journal of Agronomy. 18: 45-55.
Tonini, A. and Cabrera, E. 2011. Opportunities for global rice research in a changing world (No. 2215-2019-1630).
Ulrich, A. 1952. Physiological bases for assessing the nutritional requirements of plants. Annual Review of Plant Physiology. 3(1): 207-228.
Wang, S., Y. Zhu, H. Jiang and W. Cao. 2006. Positional differences in nitrogen and sugar concentrations of upper leaves relate to plant N status in rice under different N rates. Field Crops Research, 96(2): 224-234.
Wang, W., X. Yao, X. Yao, Y. Tian, X. Liu, J. Ni, W. Cao and Y. Zhu. 2012. Estimating leaf nitrogen concentration with three-band vegetation indices in rice and wheat. Field Crops Research. 129: 90-98.
Yang, H., J. Yang, Y. Lv and J. He. 2014. SPAD values and nitrogen nutrition index for the evaluation of rice nitrogen status. Plant Production Science. 17: 81-92.
Yuan, Z., Q. Cao, K. Zhang, S.T. Ata-Ul-Karim, Y. Tian, Y. Zhu, W. Cao, X. Liu. 2016. Optimal leaf positions for SPAD meter measurement in rice. Frontiers in Plant Science. 7.
Yuan, Z., S.T. Ata-Ul-Karim, Q. Cao, Z. Lu, W. Cao, Y. Zhu and X. Liu. 2016. Indicators for diagnosing nitrogen status of rice based on chlorophyll meter readings. Field Crops Research. 185: 12-20.
Zhao, B., Z. Liu, S.T. Ata-Ul-Karim, J. Xiao, Z. Liu, A. Qi, D. Ning, J. Nan and A. Duan. 2016. Rapid and nondestructive estimation of the nitrogen nutrition index in winter barley using chlorophyll measurements. Field Crops Research. 185: 59-68.
Ziadi, N., M. Brassard, G. Bélanger, A. Claessens, N. Tremblay, A.N. Cambouris, M.C. Nolin and L.E. Parent. 2008. Chlorophyll Measurements and Nitrogen Nutrition Index for the Evaluation of Corn Nitrogen Status. Agronomy Journal. 100: 1264–1273.
Ziadi, N., M. Brassard, G. Bélanger, A.N. Cambouris, N. Tremblay, M.C. Nolin, A. Claessens and L.E. Parent. 2008. Critical nitrogen curve and nitrogen nutrition index for corn in eastern Canada. Agronomy Journal. 100(2): 271-276.