دوره و شماره: دوره 54، شماره 5، مرداد 1402 
ارزیابی و مقایسه تطبیقی شبکه پایش کیفی رودخانه‌های ایران با کشورهای منتخب

صفحه 737-751

10.22059/ijswr.2023.356969.669474

نسرین خدامرادی وطن؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی؛ سیده لیلا رضوی طوسی