ارزیابی فصلی عملکرد آبیاری در باغ‌های هلو و شلیل (مطالعه موردی: استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد آبیاری در شرایط واقعی بهره‌برداری به‌عنوان نخستین گام در جهت بهبود مدیریت منابع آب کشاورزی محسوب می‌شود. در این پژوهش، عملکرد فصلی آبیاری هلو و شلیل در شرایط واقعی بهره‌برداری از طریق پایش 24 باغ واقع در استان اردبیل (شهرستان‌های پارس‌آباد و مشگین‌شهر)، در فصل زراعی 1398-1397 مورد ارزیابی قرار گرفت. مجموع آب کاربردی و بارش موثر فصلی (I + Pe) و عملکرد میوه به‌ترتیب، بین 280 تا 1675 میلی‌متر و 00/1 تا 43/32 تن بر هکتار اندازه‌گیری شد (به‌ترتیب، با میانگین وزنی 582 میلی‌متر و 61/14 تن بر هکتار). میانگین نمایه  تأمین نسبی آبیاری (RIS) برای روش آبیاری قطره‌ای (25/1) به‌طور معنی‌داری (P < 0.05) پایین‌تر از روش آبیاری سطحی (66/1) بود. اثر سطح مهارت بهره‌بردار، کشت مخلوط درختان، فواصل کشت درختان، روش آبیاری و خسارت‌های بیماری/سرمازدگی بر نمایه‌های بهره‌وری آب معنی‌دار (P < 0.05) بود. در باغ‌های تحت کشت ارقام زودرس، دیررس و ترکیبی از ارقام زودرس و دیررس به‌ترتیب، 75، 25 و 15 درصد از آب کاربردی فصلی به‌دوره پس از برداشت میوه اختصاص یافت. خسارت بیماری/سرمازدگی موجب کاهش به‌ترتیب، 87 و 85 درصدی عملکرد میوه و نمایه بهره‌وری آب (WPI+Pe) در مقایسه با باغ‌های فاقد خسارت شدید شد. تحت محدودیت‌های فنی و اقتصادی فعلی، اکثر باغ‌های مورد مطالعه مدیریت منطقی (اما با بهره‌وری پایین) آب آبیاری را تجربه کردند. ارتقای راندمان آبیاری و عملکرد میوه، کنترل خسارت‌های بیماری/سرمازدگی و اجرای کم‌آبیاری کنترل شده در دوره‌های قبل و پس از برداشت میوه موثرترین راهکارهای بهبود نمایه‌های بهره‌وری آب در منطقه مطالعاتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seasonal Irrigation Performance Assessment in Peaches and Nectarines Orchards (a Case Study: Ardabil Province, Iran)

نویسندگان [English]

  • Farzin Parchami-Araghi 1
  • Mehdi Akbari 2
1 Agricultural Engineering Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ardabil, Iran.
2 Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Irrigation performance assessments under actual operation conditions are required as a first step toward improving agricultural water management. In this study, the seasonal irrigation performance of peaches and nectarines was evaluated under actual operation conditions by monitoring 24 orchards, in Ardabil Province (Parsabad and Meshginshahr counties), Iran, during the growing season 2018-2019. The total sum of seasonal applied water and effective precipitation (I + Pe) and the fruit yield ranged from 280-1675 mm and 1.00-32.43 ton ha-1 (with a weighted average of 582 mm and 14.61 ton ha-1), respectively. The mean Relative Irrigation Supply index (RIS) for the drip irrigation method (1.25) was significantly (P < 0.05) lower than the surface irrigation method (1.66). The water productivity indicators were significantly (P < 0.05) affected by the orchardist's skill level, interplantion of trees, tree spacing, irrigation method, and disease/frost (DF) damage. Post-harvest period accounted for a mean proportion of 75, 25, and 15% of the seasonal applied water in orchards with early-season, late-season, and mixed early- and late-season cultivars, respectively. DF damage accounted for an 87 and 85% reduction in fruit yield and water productivity (WPI+Pe), respectively, compared to the orchards without severe DF damage. Under the current technological and economic constraints, most of the study orchards experienced a rational (but yet with low productivity) irrigation water management. Improving irrigation efficiency and fruit yield, controlling DF damage, and implementing regulated deficit irrigation during pre- and post-harvest stages are the most effective approaches to improve water productivity indicators in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip Irrigation
  • FAO Penman-Monteith
  • Frost Damage
  • Leaf Curl Damage
  • Surface Irrigation

Seasonal Irrigation Performance Assessment in Peaches and Nectarines Orchards (a Case Study: Ardabil Province, Iran)

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Economical fruit trees have become an important cash source of many rural household incomes. However, in arid and semi-arid regions, serious water resource challenges due to changing climate and the rapid expansion of the population are the biggest challenge to the viability and sustainability of the horticulture sector. Improving irrigation water management in orchards in the Ardabil Province of Iran is an increasingly important issue, especially given the low water allocations and concerns about drought events in recent years. In this regard, irrigation performance assessments under actual operation conditions are required as a first step toward improving agricultural water management. Hence, the objective of this work was to assess the seasonal irrigation performance of peaches and nectarines (Prunus Persica L.) under actual operation conditions by monitoring 24 orchards in Ardabil Province, Iran, during the growing season 2018-2019. This study was carried out in Parsabad and Meshginshahr counties, as the main peach- and nectarine-producing regions of the province.

Methods

The study orchards were selected in such a way as to cover, as much as possible, the range of peach and nectarine orchards' properties in terms of physical-chemical properties of soil and irrigation water, orchard surface area, irrigation method, tree spacing, tree cultivar/age, orchardist's education and skill (advanced/ordinary) level. During the field studies, soil texture and salinity, irrigation water salinity, irrigation schedule, tree growth stages, and fruit yield were determined. The applied irrigation water depth (I) for each of the irrigation events was estimated by measuring the flow rate delivered to the orchard, the irrigation duration, and the actual cultivated orchard area. Crop water requirement, ETc, was determined by the FAO Penman-Monteith model, using weather data obtained from the nearby synoptic sites, including Parsabad (lat. 39⁰36’ N, long. 47⁰46’E) and Meshginshahr (lat. 38⁰22’ N, long. 47⁰40’E). Effective precipitation, Pe, was estimated, using the USDA-SCS method. The seasonal irrigation performance was evaluated, using the following six performance indicators: relative rainfall supply (RRS = Pe / ETc), relative irrigation supply (RIS = I / [ETc - Pe]), crop yield ratio (CYR, the ratio of actual to intend fruit yield), applied water productivity (WPI), water productivity (WPI+Pe), and economic water productivity (WP$). The intended fruit yield for each of the study orchards was considered as the third quarter of the fruit yield during the last five years.

Results and Discussion

The seasonal estimates of the net irrigation requirement (In = ETc - Pe) during the growing season 2018-2019 and its 10-year average ranged from 567-721 mm and 544-697 mm, respectively, over the study orchards. The seasonal I + Pe and the fruit yield ranged from 280-1675 mm and 1.00-32.43 ton ha-1 (with a weighted average, WA, of 582 mm and 14.61 ton ha-1), respectively. RRS and RIS ranged from 0.08-0.15 and 0.96-2.35, with WA of 0.09 and 1.25, respectively. CYR ranged between 0.17-1.25 (with a WA of 0.95). The mean RIS over initial, development, mid-, and late-season growth stages were 1.09, 1.80, 1.61, and 0.05, respectively. These results indicate that the study orchards experienced varying degrees of over-/under-irrigation. The mean RIS for the drip irrigation method (1.25) was significantly (P < 0.05) lower than the surface irrigation method (1.66). WPI and WPI+Pe ranged from 0.11-6.81 and 0.11-5.04 kg m-3, with a WA of 2.77 and 2.44 kg m-3, respectively. WP$ range from -42.60 × 103 to 246.27 × 103 Rial m-3 with a WA of 56.41 × 103 Rial m-3. WPI, WPI+Pe, and WP$ indicators were significantly (P < 0.05) affected by the orchardist's skill level, interplantion of trees, tree spacing, irrigation method, and disease/frost (DF) damage. Post-harvest period accounted for a mean proportion of 75, 25, and 15% of the seasonal applied water in orchards with early-season, late-season, and mixed early- and late-season cultivars, respectively. Compared to surface irrigation, drip irrigation did not necessarily lead to an increase in fruit yield, but the use of drip irrigation resulted in a significant improvement in water productivity indicators. DF damage accounted for an 87 and 85% reduction in fruit yield and WPI+Pe, respectively, compared to the orchards without severe DF damage.

Conclusion

Under the current technological and economic constraints, most of the study orchards experienced a rational (but yet with low productivity) irrigation water management. Improving irrigation efficiency and fruit yield, controlling disease/frost damage, and Implementing regulated deficit irrigation during pre- and post-harvest stages are the most effective approaches to improve water productivity indicators in the study area.

Abbasi, F., Sohrab, F. and Abbasi, N. (2017). Evaluation of Irrigation Efficiencies in Iran. Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 17(67), 113-120. (in Persian)
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Hatami, F., Mohammadnia-Afrozi, S., Esfandiaripour, E., Abbas Taghani, R., Yari, S. and Kalantari, M.S. (2020). Iran agricultural statistical yearbook (2019-2020), Volume III: Horticulture crops. Ministry of Agriculture Jihad, Tehran, Iran, 157 pp. (in Persian)
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. FAO irrigation and drainage paper 56, FAO, Rome, Italy, 301 pp.
Ayars, J.E., Johnson, R.S., Phene, C.J., Trout, T.J., Clark, D.A. and Mead, R.M. (2003). Water use by drip-irrigated late-season peaches. Irrigation Science, 22(3-4), 187-194.
Bassi, D. and Monet, R. (2008). Botany and Taxonomy. In: Layne, D.R. and Bassi, D. (Eds.), The Peach Botany, Production and Uses. CAB International, Cambridge, USA, pp. 1-36.
Boland, A.M., Bewsell, D. and Kaine, G. (2006). Adoption of sustainable irrigation management practices by stone and pome fruit growers in the Goulburn/Murray Valleys, Australia. Irrigation Science, 24(2), 137-145.
Bos, M.G. (1994). Basics of Groundwater Flow. In: Ritzema, H.P. (Ed.), Drainage Principles and Applications. International Institute for Land Reclamation and Improvement ( ILRI), Publication 16, second revised edition, Wageningen, The Netherlands, pp. 225-261.
Bos, M.G., Kselik, R.A.L., Allen, R.G. and Molden, D. (2008). Water requirements for irrigation and the environment. Springer, New York, USA.
Brouwer, C., Prins, K. and Heibloem, M. (1989). Irrigation water management: irrigation scheduling. Training manual No. 4, FAO, Rome, Italy.
Clemmens, A.J. and Burt, C.M. (1997). Accuracy of irrigation efficiency estimates. Journal of Irrigation and Drainage engineering, 123(6), 443-453.
Conesa, M.R., Conejero, W., Vera, J., Agulló, V., García-Viguera, C. and Ruiz-Sánchez, M.C. (2021). Irrigation management practices in nectarine fruit quality at harvest and after cold storage. Agricultural Water Management, 243, 106519.
Dargahi, Z., Nazari, B., Ramezani Etedali, H. and Mazandranizadeh, H. (2018). Evaluation of modern irrigation systems based on economic water productivity and irrigation efficiency indices in Qazvin province. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(3), 683-695. (in Persian)
De la Rosa, J.M., Conesa, M.R., Domingo, R., Aguayo, E., Falagán, N. and Pérez-Pastor, A. (2016). Combined effects of deficit irrigation and crop level on early nectarine trees. Agricultural Water Management, 170, 120-132.
Eslami, A. (2016). Irrigation water measurement tools in surface irrigation methods. Agricultural Research, Training and Extension Organization, Fars Province Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, Technical Journal, No. 44, Shiraz, Iran, 24 pp. (In Persian)
Food and Agriculture Organization Statistical Data (FAOSTAT). (2023). FAO Statistical Data. (Available at: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E)
Gee, G.W. and Bauder, J.W. (1986). Particles size analysis. . In: Klute, A. (Ed.), Methods of Soil Analysis: Part 1 – Physical and Mineralogical Methods, second ed., Monograph 9. ASA and SSSA, Madison, WI, pp. 383–411.
Ghrab, M., Masmoudi, M.M. and Ben Mechlia, N. (2017). Water productivity in fruit trees orchards under water scarcity. In: Marsal, J. and Girona, J. (Eds.), VIII International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, 25 January 2017, Lleida, Spain. Acta Horticulturae, pp. 317-322.
Girona, J., Fereres, E., Marsal, J., Goldhamer, D.A., Naor, A. and Soriano, M.A. (2012). Peach. In: Steduto, P., Hsiao, T.C., Fereres, E. and Raes, D. (Eds.), Crop yield response to water. FAO Irrigation and drainage paper 66, Rome, Italy, pp. 392-406.
Girona, J., Gelly, M., Mata, M., Arbones, A., Rufat, J. and Marsal, J. (2005). Peach tree response to single and combined deficit irrigation regimes in deep soils. Agricultural Water Management, 72(2), 97-108.
Girona, J., Marsal, J., Arbones, A. and Dejong, T.M. (2004). A comparison of the combined effect of water stress and crop load on fruit growth during different phenological stages in young peach trees. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 79(2), 308-315.
Girona, J., Mata, M., Arbonès, A., Alegre, S., Rufat, J. and Marsal, J. (2003). Peach tree response to single and combined regulated deficit irrigation regimes under shallow soils. Journal of the American Society for Horticultural Science, 128(3), 432-440.
Girona, J., Mata, M., Fereres, E., Goldhamer, D.A. and Cohen, M. (2002). Evapotranspiration and soil water dynamics of peach trees under water deficits. Agricultural Water Management, 54(2), 107-122.
Guizani, M., Dabbou, S., Maatallah, S., Montevecchi, G., Hajlaoui, H., Rezig, M., Helal, A.N. and Kilani-Jaziri, S. (2019). Physiological responses and fruit quality of four peach cultivars under sustained and cyclic deficit irrigation in center-west of Tunisia. Agricultural Water Management, 217, 81-97.
Gunduz, M., Korkmaz, N., Asik, S., Unal, H.B. and Avci, M. (2011). Effects of various irrigation regimes on soil water balance, yield, and fruit quality of drip-irrigated peach trees. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 137(7), 426-434.
Jolaini, M. and Gangimoghadam, E. (2016). Effect of Surface and Subsurface Drip Irrigation Methods and Different Water Levels on Vegetable Characteristics, Yield and Water Use Efficiency in Peach Cultivars. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 10(2), 262-271. (in Persian)
Keller, J. and Bliesner, R.D. (1990). Sprinkle and trickle irrigation. van Nostrand Reinhold, New York, USA, 652 pp.
Loreti, F. and Massai, R. (2005). ´Castore´ And ´Polluce´: two new hybrid rootstocks for peach and nectarine. In: Infante, R. (Ed.), VI International Peach Symposium, 30 July 2006, Santiago, Chile. Acta Horticulturae, pp. 275-278.
Lorite, I.J., Mateos, L. and Fereres, E. (2004). Evaluating irrigation performance in a Mediterranean environment: II. Variability among crops and farmers. Irrigation Science, 23, 85-92.
Malano, H.M. and Burton, M. (2001). Guidelines for benchmarking performance in the irrigation and drainage sector. FAO, Rome, Italy, 44 pp.
Merriam, J.L. and Keller, J. (1978). Farm irrigation system evaluation: a guide for management, 3rd edition. Utah State University, Logan, Utah, USA, 271 pp.
Mokari-Ghahroodi, E., Noory, H. and Liaghat, A. (2015). Performance evaluation study and hydrologic and productive analysis of irrigation systems at the Qazvin irrigation network (Iran). Agricultural Water Management, 148, 189-195.
Molden, D., Murray-Rust, H., Sakthivadivel, R. and Makin, I. (2003). A water-productivity framework for understanding and action. In: Kijne, W., Barkers, R. and Molden, D. (Eds.), Water Productivity in Agriculture: Limits and Opportunities for Improvements. CAB International, Wallingford, United Kingdom.
Moreno-Pérez, M.F. and Roldán-Cañas, J. (2013). Assessment of irrigation water management in the Genil-Cabra (Córdoba, Spain) irrigation district using irrigation indicators. Agricultural water management, 120, 98-106.
Nevada Irrigation District (NID). (2016). Agricultural Water Management Plan, Prepared for Nevada Irrigation District. Nevada Irrigation District, Grass Valley, CA, USA, 443 pp.
Parchami-Araghi, F., Abbasi, F. and Akhavan, K. (2022). Assessment of Soybean Applied Water and Water Productivity (a case study: Tail End Region of Moghan Irrigation and Drainage Network, Ardabil Province, Iran). Iranian Journal of Soil and Water Research ISNN, 2423, 7833. (in Persian)
Parchami-Araghi, F., Mirlatifi, S.M., Ghorbani-Dashtaki, S., Vazifehdoust, M. and Sadeghi-Lari, A. (2016). Development of a disaggregation framework toward the estimation of subdaily reference evapotranspiration: 1-Performance comparison of some daily-to-subdaily weather data disaggregation models. Journal of Water and Soil, 30(2). (in Persian)
Rhoades, J.D. (1996). Salinity: Electrical conductivity and total dissolved solids. In: Sparks, D.L., Page, A.L., Helmke, P.A., Loeppert, R.H., Soltanpour, P.N., Tabatabai, M.A., Johnston, C.T. and Sumner, M.E. (Eds.), Methods of soil analysis: Part 3 Chemical methods. Soil Science Society of America, Inc., American Society of Agronomy, Inc. , Madison, Wisconsin, USA, pp. 417-435.
Rubio-Asensio, J.S., Franch, V., López, F., Bonet, L., Buesa, I. and Intrigliolo, D.S. (2018). Towards a near-soilless culture for woody perennial crops in open field conditions. Scientia horticulturae, 240, 460-467.
Salvador, R., Martínez-Cob, A., Cavero, J. and Playán, E. (2011). Seasonal on-farm irrigation performance in the Ebro basin (Spain): Crops and irrigation systems. Agricultural Water Management, 98(4), 577-587.
Stambouli, T., Zapata, N. and Faci, J.M. (2012). Irrigation patterns and scheduling of a telecontrolled irrigation district in northeastern Spain. Journal of irrigation and drainage engineering, 138(6), 503-516.
Todorovic, M., Karic, B. and Pereira, L.S. (2013). Reference evapotranspiration estimate with limited weather data across a range of Mediterranean climates. Journal of Hydrology, 481, 166-176.
Tong, X., Wu, P., Liu, X., Zhang, L., Zhou, W. and Wang, Z. (2022). A global meta-analysis of fruit tree yield and water use efficiency under deficit irrigation. Agricultural Water Management, 260, 107321.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (1979). Map of the world distribution of arid regions: explanatory note. MAB Technical Notes 7, UNESCO, Paris, 1-42 pp.
USDA-NRCS. (1993). Chapter 2: Irrigation water requirements. Part 623: Irrigation. National Engineering Handbook, United States Department of Agriculture Soil Conservation Service, Washington, DC., 284 pp.
Vera, J., Conejero, W., Conesa, M.R. and Ruiz-Sánchez, M.C. (2019). Irrigation factor approach based on soil water content: A nectarine orchard case study. Water, 11(3), 589.
Wang, D. (2011). Deficit irrigation of peach trees to reduce water consumption. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 145, 497-505.
Wang, D., Zhang, H. and Gartung, J. (2020). Long-term productivity of early season peach trees under different irrigation methods and postharvest deficit irrigation. Agricultural Water Management, 230, 105940.
Wang, S., Wang, W., Lei, X., Wang, S., Li, X. and Norton, T. (2022). Canopy Segmentation Method for Determining the Spray Deposition Rate in Orchards. Agronomy, 12(5), 1195.
Yang, K. and Koike, T. (2005). A general model to estimate hourly and daily solar radiation for hydrological studies. Water Resources Research, 41, W10403.