بررسی سهم انواع لندفرم‌های ژئومورفولویک در تولید رسوب با استفاده از تکنیک منشایابی رسوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد. گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران

3 جفرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

مساله‌ی مهم و قابل‌توجه در پژوهشهای کاربردی برای مدیریت حوزههای آبخیز، آگاهی از چگونگی فرآیند تولید رسوب شبکه زهکشی است که بتواند به‌طور مشترک و یکپارچه، عملکرد دامنه‌ها و سیستم رودخانهای را در مقیاس مکانی و زمانی مشخص دربر گیرد. در مطالعات مربوط به فرسایش و رسوب، بررسی شکل و تحولات فرسایشی لندفرم‌های ژئومورفولوژی، محور مطالعات علوم زمین برای یک مدت طولانی بوده است. در دو دهه‌ی اخیر، تکنیک منشایابی رسوب به‌عنوان یک روش کلیدی تعیین منابع رسوب برای بررسی فرآیند فرسایش و رسوب حوزه‌های آبخیز می‌تواند به کار گرفته شود. هدف از این پژوهش بررسی سهم انواع لندفرم‌های ژئومورفولوژی در تولید رسوب با استفاده از تکنیک منشایابی رسوب در حوزه آبخیز چهل‌چای استان گلستان است. لذا با استفاده از شاخص توپوگرافی، 4 لندفرم شامل دامنههای محدب، مقعر، درههای باز و شیب بین دامنه‌های محدب و مقعر مشخص شد. نمونه‌برداری از منابع رسوب و رسوب معلق طی 8 رخداد سیلاب در بازه‌ی زمانی اسفند 1398 تا اردیبهشت 1399 صورت گرفت. با استفاده از دستگاه XRF غلظت 23 ردیاب ژئوشیمیایی اندازه‌گیری شد. پس از آزمونهای دامنه، کروسکال-والیس و تحلیل تشخیص، در نهایت ردیاب‌های Ba، Ni،Pb، V، Mgo، Mno و Cao بالاترین درصد توان تفکیکپذیری را داشتند. بر اساس نتیجه‌ی به‌دست‌آمده از اجرای مدل ترکیبی بیزین، دامنه‌های محدب 9/60 سهم تولیدی رسوب را به خود اختصاص داده است و در مرتبه‌ی دوم، سهم درههای کم‌عمق 5/28 درصد برآورد شده است. هم‌چنین با استفاده از مدل‌سازی رسوب مجازی، خطای میانگین در محدوده‌ی 6/0 و 4/8 درصد و خطای جزر میانگین مربعات در دامنه‌ی 7/1 و 23 برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the contribution of geomorphic landforms in sediment yield by using sediment fingerprinting method

نویسندگان [English]

  • Saeede Jalali 1
  • Kazem Nosrati 2
  • Shahram Bahrami 3
1 Department of physical geography; faculty of earth science shahid beheshti university tehran;IRAN
2 Professor Department of Physical Geography Faculty of Earth Sciences Shahid Beheshti University Tehran.IRAN
3 Department of Physical Geography Faculty of Earth Sciences Shahid Beheshti University
چکیده [English]

An important and significant issue in applied research for the management of watersheds is to know integrated drainage sediment yield process to recognize hill slopes and fluvial system. In erosion and sediment study, investigation of form and land form evolution was the earth science study core in the long time. So determination of landform contribution in sediment and erosion yield can utilize for erosion and sediment process in watershed. In recently two decades, sediment fingerprinting method was proven as a key method for contribution of sediment proportion. The purpose of this study was to determine the geomorphic landforms in sediment yield in Chehel-Chaye catchment in Golestan province. By using Topography Position Index, four landforms including concave and convex slope, narrow valleys and slope between concave and convex slope were recognized. In eight flood events suspended sediment sampling was done in March to April 2020. By using XRF instrument, 23 geochemical traces was analysis. After bracket, kruskal-wallis and discernment function analysis, Ba، Ni،Pb، V، Mgo، Mno and Cao had the most discernment percentage in all of tracers. Based of Bayesian mixing model, in first concave slopes 60/9 and in second 28/5 percentage of sediment yield. Result of virtual sediment modeling show that root mean squared error are in 0.6 and 8/4 and mean absolute error 1/7 and 23 evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chehel-Chay catchment
  • geochemical tracers
  • geomorphic landforms

Investigating the contribution of geomorphic landforms in sediment yield by using sediment fingerprinting method

Extended Abstract

Introduction

An important and significant issue in applied research for the management of watersheds is to know integrated drainage sediment yield process to recognize hill slopes and fluvial system. In erosion and sediment study, investigation of form and landform evolution was the earth science study core in the long time. In recently two decades, sediment fingerprinting method was proven as a key method for contribution of sediment proportion. The goal of this paper was to investigate sediment fingerprinting by use of geomorphic landforms in Chehel-chay catchment.

Data and research methods

Chehel-Chay catchment is located in the northern mountain of eastern Alborz ( E to   E longitude and   to   N latitude), covers an area of 256 km2. It is a forest mountainous catchment with elevations ranging from 190 m in outlet catchment to 2570 m, and average catchment elevation is 951 m. Mean slope percent is between 35-40%. The study region has population of 14068 with the majority located in Dozain rural (5700). The long-term (30 years) mean annual precipitation data collected at the nearest climate station indicates an average total of   precipitation 750 mmyr-1 with most precipitation falling between October and March. Precipitation in the upper parts of the catchment is mostly snow.

The Topographic Position Index (TPI) compares the elevation of each cell in a DEM to the mean elevation of a specified neighborhood around that cell. Four classes were defined using the criteria; concave and convex slope, valleys and ridges and slope between concave and convex slope.

After sampling all sediments, soil samples were transported to the geomorphology lab and they were air-dried for determining main particular fraction. All samples mixed with boric acid and grinded. Then, they were altered to solid pile and maintained in a special container and measured by XRF (X-ray fluorescence) method. Concentration of geochemical element: As، Ba، Cao، CI، Cu، Cr، Ni، S، Pb، Sr، V، Zn (in ppm) and oxidation percent of Al2o3، Fe2o3، K2o، Mno، Mgo، Na2o، P205، SiO2، Tio2 were calculated.

For investigating the proportion of each source of sediment in tributary, three main steps were used. First, the non-conservative behavior of tracers and a mass conservation test was performed. Second, a two-stage statistical procedure identified the optimum set of source material properties to use as composite fingerprints. The abilities of individual properties to discriminate among sources were tested via the Kruskal-Wallis rank sum test, and those properties that return a P value >0.05 were excluded. Then, a stepwise discriminant function analysis (DFA) was performed to determine the proportion of samples that were accurately classified into the correct source groups. Third the mixture sampling-Importance-Resampling (Mix SIR) Bayesian model was used to estimate source proportion. The model predictions were evaluated using 9 to 11 sets of virtual sediment mixture for the tributary land forms/use and anomaly drainage network and the steam ordering drainage source proportion was multiplied by the values of the tracers selected as constituent properties in the composite signature and the resultant concentrations used as input to the un-mixing model. The predicted source proportions were then compared with the known proportions to assess the accuracy of the un-mixing model predictions. The outcomes of the virtual mixtures tests were assessed using the root mean squared error (RMSE) and mean absolute error (MAE)

Results

Using tributary landform as sediment source, S, Sr and Fe2o5 were non-conservative and excluded from further tests. According to Kruskal-Wallis H-Test, Cu and Cr were not significant for next test, so 17 tracers selected to discriminant function analysis and then in the final step in this section Ba, Ni, Pb, Mgo, Mno, V and Cao was selected to enter mixing model.

The results of mixture sampling-Importance-Resampling (MixSIR) Bayesian model shows that among chosen morphologic classes as well as surface source sediment in chehel-chay catchment, the Upper slope 60.9 % which located in the end of slope convex form and Ridge (narrow valleys) 28.5% have most proportion in sediment yield. According to comparisons of the predicted and known relative contributions from landform and stream ordering, using the virtual mixtures showed that the RMSE ranged between 1.7% and 19.4% and MAE between 0.6% and 8.4 % in land forms.

Discussion and suggestions

Sediment tracing is successful methods to catchment management and maintaining soil and water. According to the results, concave slope is most contribution in sediment yield in Chehel-Chay catchment. Farm lands are located in this landforms and accelerated erosion process. Utilizing protective measures such as stabilizing plant roots and plotting on convex slopes is one of the effective methods to prevent soil erosion.

 

 

Chorley R.J, Stanley A., Schumm D.S. (2001).Geomorphology, Vol,3. Samt , Tehran.(In Persian)
Collins AL, Stutter M, Kronvang B (2014) Mitigating diffuse pollution from agriculture: international approaches and experience. Sci Total Environ 468-469:1173–1177. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.11.001
Collins AL, Zhang YS, Walling DE, Black K (2010) Apportioning sediment sources in a grassland dominated agricultural catchment in the UK using a new tracing framework. In: Banasik K, Horowitz AJ, Owens PN, Stone M, Walling DE (eds) Sediment dynamics for a changing future. IAHS Publication 337, IAHS Press, Wallingford, p 68.
Collins, A.L., et al.,( 2017). Sediment source figerprinting as an aid to catchment management: a review of the current state of knowledge and a methodological decision-tree for end-users. Environ. Manage. 194, 86–108. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.09.075
Chamani, R., Azari, M., & Kralisch, S. (2020). Hydrological response to future climate changes in Chehelchay Watershed in Golestan Province. Watershed Engineering and Management, 12(1), 72-85. doi: 10.22092/ijwmse.2019.122726.1522(In persian)
De Lima, J. L., et al. (2018). Longitudinal hillslope shape effects on runoff and sediment loss: laboratory flume experiments. Environmental Engineering 144(2): 41-52. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001302.
Devereux O. H., Prestegaard K. L., Needelman B. A., and Gellis A. C. (2010). Suspended-sediment sources in an urban watershed, Northeast Branch Anacostia River, Maryland. Hydrological Processes, Vol. 24, No. 11, pp. 1391–1403. https://doi.org/10.1002/hyp.7604
Eekhout,J. Boix-Fayos,C. Pérez-Cutillas,P Vente,J.D. (2020). The impact of reservoir construction and changes in land use and climate on ecosystem services in a large Mediterranean catchment, EGU General Assembly 2020. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-7177
Foster, I.D., Lees, J.A., (2000). Tracers in geomorphology: theory and applications in tracing fie particulate sediments. In: Foster, I.I.D. (Ed.), Tracers in Geomorphology. J. Wiley & Sons, Chichester, pp. 3–20.
Habibi, S., Gholami, H., Fathabadi, A., & Jansen, J. D. (2019). Fingerprinting sources of reservoir sediment via two modelling approaches. Science of The Total Environment, 663, 78-96. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.327
Haddadchi, A., Olley, J., Laceby, P., (2014). Accuracy of mixing models in predicting
sediment source contributions. Sci. Total Environ. 497, 139–152. https://doi-org.ezp3.ezlib.ml/10.1016/j.scitotenv.2014.07.105
Haddadchi, A., Ryder, D.S., Evrard, O., Olley, J., (2013). Sediment figerprinting in flvial
systems: review of tracers, sediment sources and mixing models. Int. J. Sediment research. 28 (4), 560–578.  https://doi-org.ezp3.ezlib.ml/10.1016/S1001-6279(14)60013-5
Kemper, J.T., Miller, A.J., Welty, C., (2019). Spatial and temporal patterns of suspended
sediment transport in nested urban watersheds. Geomorphology. 336, 95-106. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.03.018
Millares,A., Eekhout,J., Cantalejo,M., Conesa,C., Moreno,R.,(2022). Sediment Connectivity And Associated Shifts By Climate Change Projections In A Mediterranean High-Mountain Catchment (Southern Spain). International Mountain Conference.
Negahban S, mokarram M. Landform.(2015) .classification using Topography Position Index Case Study: Hakan Watershed, Jahrom City. Environmental Erosion Research.; 5 (1) :75-89(In persian)
Nosrati, K., et al. (2014). A mixing model to incorporate uncertainty in sediment fingerprinting. Geoderma 217: 173-180. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.12.002
Nosrati, K., Haddadchi, A., Collins, A.L., Jalali, S., Zare, M.R., (2018). Tracing sediment sources in a mountainous forest catchment under road construction in northern Iran: comparison of Bayesian and frequentist approaches. Environmental. Science. Pollutant. Research. 25 (31), 30979–30997. https://doi.org/10.1007/s11356-018-3097-5
Nosrati, K., Mohammadi-Raigani, Z., Haddadchi, A., & Collins, A. L. (2021). Elucidating intra-storm variations in suspended sediment sources using a Bayesian fingerprinting approach. Journal of Hydrology, 596, 126115. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126115
Rowntree, K.M., van der Waal, B.W., Pulley, S., )2017(. Magnetic susceptibility as a simple tracer for fluvial sediment source ascription during storm events. J. Environ. Manage. 194, 54–62. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.11.022
Seif A.(2014). Using Topography Position Index for Landform Classification, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, v.
Samadi, M.Bahremand, A.R, Salajeghe A., Onegh, M. Hosseinali zadeh M. Estimating of geologic units as one as suspended sediment source by using sediment tracing metho.(Tool baneh, Ziarat)  (2019). Research in Earth Science. 10(2)1-20. (In persian)
Sun, L, Guo,H,  Liu,B,  Wu, Sh,. Weckler, P.R, Yang, J.(2021). Characterizing erosion processes on a convex slope based on 3D reconstruction method. Geoderma. 402. 115364. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115364
Shen, H., et al. (2016). Impacts of rainfall intensity and slope gradient on rill erosion processes at loessial hillslope. Soil and Tillage Research 155: 429-436. https://doi.org/10.1016/j.still.2015.09.011
Tagil , S. and Jenness , J., (2008). GIS - based automated landform classification and Topographic, Land cover and Geologic attributes of landforms around the Yazoren Polje, Turkey, Applied Sciences, 8(6), 910 -921. http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2015.09.011
Weiss, A. (2001). Topographic position and landforms analysis. In Poster presentation, ESRI user conference, San Diego, CA (Vol. 200).‏
Xiao S, Jianguo W, Huajun T, Peng Y,(2022). An urban hierarchy-based approach integrating ecosystem services into multiscale sustainable land use planning: The case of China. Resources, Conservation and Recycling,178. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.106097
Gruszowski K. E., Foster I. D. L., Lees J. A., and Charlesworth S. M. 2003, Sediment sources and transport pathways in a rural catchment, Herefordshire, UK. Hydrological Processes, Vol. 17, No. 13, pp. 2665–2681. https://doi.org/10.1002/hyp.1296
Lake, N. F., Martínez-Carreras, N., Shaw, P. J., & Collins, A. L. (2022). Using particle size distributions to fingerprint suspended sediment sources—Evaluation at laboratory and catchment scales. Hydrological Processes, 36(10), e14726. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/hyp.14726
Lamba, J., Karthikeyan, K. G., & Thompson, A. M. (2015). Apportionment of suspended sediment sources in an agricultural watershed using sediment fingerprinting. Geoderma, 239-240, 25-33. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2014.09.024
Su, Y., Zhang, Y., Wang, H., & Zhang, T. (2022). Effects of vegetation spatial pattern on erosion and sediment particle sorting in the loess convex hillslope. Scientific Reports, 12(1), 14187. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17975-6