دوره و شماره: دوره 54، شماره 3، خرداد 1402 
تحلیل زمانی-مکانی روند فصلی و سالانه روزهای گردوغبار در اقلیم‌های خشک ایران

صفحه 513-531

10.22059/ijswr.2023.355469.669454

جلیل هلالی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ توران حسین زاده؛ منصوره کوهی؛ سیده مریم محمدی