اثر بخشی راهکارهای مدیریتی حفظ منابع آب زیرزمینی دشت مرودشت-خرامه با استفاده از پویایی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

اخیراً، افزایش تقاضای آب و آلودگی منابع آب، باعث تهدید منابع آب زیرزمینی شده است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر سناریو‌های حفظ منابع آب زیرزمینی دشت مرودشت-خرامه و تأثیر آن بر بهبود روند کاهش حجم آبخوان با استفاده از رویکرد پویایی سیستم می‌باشد. شرایط فعلی آبخوان طی دوره آماری 1398-1384 شبیه‌سازی و با توجه به مقادیر مشاهده‌ای حجم آبخوان واسنجی شد. سناریوها به سه صورت بررسی اثر تغییراقلیم، تغییر حجم آب تخصیص‌یافته به کشاورزان از سد درودزن و تغییر الگوی کشت تحت سناریوهای SSP1-2.6 و SSP5-8.5 بر حجم آبخوان اعمال شده است. به منظور بررسی اثر تغییراقلیم بر آبخوان مرودشت-خرامه در دوره‌ی 1400 تا 1425، داده‌های بارش مدل GFDL-ESM4 تحت دو سناریو SSP1-2.6  و SSP5-8.5 در نظر گرفته شد. بررسی تأثیر تغییر اقلیم و رهاسازی از سد درودزن نشان داد که در سناریو SSP1-2.6 به ترتیب 50 و 49 میلیون مترمکعب و در سناریو SSP5-8.5 به ترتیب 54 و67 میلیون مترمکعب از حجم و تغذیه آب زیرزمینی کاسته می‌شود. همچنین با حذف محصول برنج از الگوی کشت دشت مرودشت-خرامه در شرایط اقلیمی آینده تحت دو سناریو SSP1-2.6 و SSP5-8.5   که به ترتیب 495 و 207 میلیون متر مکعب به حجم آبخوان افزوده می‌شود، بیشترین تأثیر را در افزایش حجم آبخوان  نسبت به کاهش 30 و 50 درصدی سطح زیرکشت برنج خواهد داشت. بنابراین در راستای مدیریت و حفظ منابع آب زیرزمینی، تغییر الگوی کشت و جایگزین کشت‌های پرمصرف  با کشت‌های کم مصرف ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of management strategies to preserve the groundwater resources of Marvdasht-Kharameh plain using system dynamics

نویسندگان [English]

  • hamed mazandarani zadeh
  • yasaman shokohi far
Department of Water Sciences and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Recently, the increase in water demand and the pollution of water resources have threatened groundwater resources. The purpose of this research is to investigate the impact of the conservative scenarios of groundwater resources and its effect on the restriction of the aquifer volume reduction process using the system dynamics approach in Marvdasht-Kharameh plain.
The current conditions of the aquifer during the statistical period of 2005-2018 were simulated and recalibrated according to the observed values of the aquifer volume. The scenarios have been applied in three ways to investigate the effect of climate change, changing the amount of water allocated to farmers from Doroudzan dam and changing the cultivation pattern under the scenarios SSP1-2.6 and SSP5-8.5 on the volume of the aquifer. In order to investigate the effect of climate change on Marvdasht-Kharameh aquifer in the period from 2021 to 2046, the rainfall data of GFDL-ESM4 model under two scenarios SSP1-2.6 and SSP5-8.5 were considered. The study of the impact of climate change and the release of the Darudzen dam showed that the volume and recharge of groundwater will decrease in the scenario SSP1-2.6 (50 and 49 million cubic meters respectively), and in the scenario SSP5-8.5 (54 and 67 million cubic meters respectively),. Also, by removing the rice crop from the cultivation pattern of Marvdasht-Kharameh plain in the future climate conditions under two scenarios SSP1-2.6 and SSP5-8.5, which will add 495 and 207 million cubic meters to the aquifer volume respectively, the greatest effect on increasing the aquifer volume will be achieved. It will have 30 and 50 percent reduction in the area under rice cultivation. Therefore, in order to manage and preserve groundwater resources, it is necessary to change the cultivation pattern and replace high consumption crops with low consumption crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivation pattern
  • climate change
  • Doroudzan dam
  • groundwater resources
  • Vensim

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

In recent decades, the increase in water demand on the one hand and the pollution of water sources on the other hand have threatened groundwater resources. The purpose of this research is to investigate the impact of management scenarios of preserving the groundwater resources of Marvdasht-Kharameh plain and its effect on improvement of the aquifer volume reduction process using dynamic system approach.

 

Materials and methods

The current conditions of the aquifer during the statistical period of 1384-1398 were simulated in Vensim PLE software and recalibrated according to the observed values of the aquifer volume. In this study, in order to investigate the effect of climate change on precipitation, temperature and recharge of the Marvdasht-Kharameh aquifer during the period of 1400 to 1425, four atmospheric general circulation models available in the sixth report CMIP6, including GFDL-ESM4, IPSL-CMA6-LR, MPI-ESM1- 2-HR and UKESM1-0-II were used under the influence of two scenarios SSP1-2.6 and SSP5-8.5 from the ISI-MIP Fast Track project for the two synoptic stations of Doroudzan dam and Takhte Jamshid from the ESGF portal. Considering the unsettled conditions of water resources in the plain, 3 scenarios were considered. Scenarios were adopted in three ways: examining the effect of climate change, changing the amount of water allocated to farmers from Doroudzan dam, and changing the cultivation pattern in order to reduce the area under rice cultivation by 30%, 50%, and 100%. Changing the cropping pattern for climate change conditions was applied under two scenarios SSP1-2.6 and SSP5-8.5.

 

Findings

In order to evaluate and diagnose the efficiency of GCM atmospheric general circulation models, the correlation coefficient index (R2) and the root mean square error (RMSE) between observational data and historical data obtained from the models in the base period (1989-2014) were calculated. The precipitation data, minimum temperature and maximum temperature of the GFDL-ESM4 model are in good agreement with the observational data of two synoptic stations of Doroudzan dam and Persepolis. Then the precipitation and temperature variables of GFDL-ESM4 model were considered for the period from 1400 to 1425 under two scenarios SSP1-2.6 and SSP5-8.5. By examining the impact of climate change and release from Doroudzan dam under two scenarios SSP1-2.6 and SSP5-8.5, it was shown that in the SSP1-2.6 scenario, the reduction of 50 and 49 million cubic meters respectively in the volume and supply of groundwater and also in the SSP5-8.5 scenario, 54 and 67 million cubic meters is decreased respectively in the volume of groundwater and its recharge. Also, by removing the rice crop from the cultivation pattern of Marvdasht-Kharameh plain in the future climate conditions under two scenarios SSP1-2.6 and SSP5-8.5, which will add 495 and 207 million cubic meters to the aquifer volume respectively, the greatest effect in increasing the aquifer volume will be achieved, instead of the 30 and 50 percent reduction in the area under rice cultivation.

 

Conclusion

     In the last few decades, the exploitation of groundwater in Marvdasht-Kharameh plain has been on the rise and due to the lack of proper feeding of the aquifer of the plain and excessive harvesting, especially the increase in the construction of unauthorized wells, the drop in groundwater in this plain has increased. On the other hand, with the increase of human activities in the upper part of the plain, the decrease in rainfall has led to a decrease in water storage and release from the Doroudzan dam, and the agricultural potential of the plain has not been well secured. According to the three applied scenarios, the effect of climate change with the current conditions of water release from the dam has reduced the volume of the Marvdasht-Kharameh aquifer. However, the simultaneous effect of climate change and release from the Darudzen dam in the future will be much greater than the current conditions of release from the dam. With the decrease in precipitation and increase in temperature, a sharp drop in the aquifer level in the future will be observed. Also, changing the cultivation pattern has had a significant effect in reducing the volume of the aquifer in the future period, and by removing the rice crop from the cultivation pattern, the replacement of wheat cultivation in the future climatic conditions will have the greatest effect in increasing the volume of the aquifer.

 

Aalami, M. T., Farzin, S., Ahmadi, M. H., & Aghabalaei, B. (2014). Dynamic modeling of dam system & groundwater for optimal water management (Case study: Golak Dam). Journal of Civil & Environmental Engineering, 44 (1), 1-11. (In Persian)
Agriculture Organization of Fars. (2019). No Title. Statistical yearbook of agriculture, agricultural statistics & information office. (In Persian)
Darvishi, E., Hooshmand, A., Alizadeh, H. A., & Izadpanah, Z. (2018). Evaluation of the effect of cropping pattern on groundwater resources of Mehranplain using the system dynamics approach under scenarios of energy price changes. Journal of Soil & Water Resources Conservation8(2), 121-134. (In Persian)
Fallah Kalaki, M., Shokri Kouchak, V., Ramazani Etedali, H. (2021). Simulation of the effects of climate change using climate models CMIP5 & CMIP6 on runoff using SWAT hydrological model (Case study: Tashk-Bakhtegan catchment). Iranian Water Resources Research, 17 (3), 345-359. (In Persian)
Forrester, J. W. (1961). Industrial Dynamics; Wright Allen Series in System Dynamics.
GAO, B. C. (1996). NDWI—A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. Remote sensing of environment58(3), 257-266. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(96)00067-3
Ghorbanian, A., Zibaei, M., Ghorbani, M., & Kohansal, M. R. (2013). Determining the optimal cultivation pattern due to limited groundwater resources in Kavar plain. Agricultural Economics & Development, 27(1), 1-7. (In Persian)
Hempel, S., Frieler, K., Warszawski, L., Schewe, J., & Piontek, F. (2013). Bias corrected GCM input data for ISIMIP Fast Track.
Houshmand, A. R., Alizadeh, H. A., Izadpanah, Z., & Darvishi, E. (2017). Evaluation of the impact of cropping pattern scenarios and the development of irrigation methods under pressure on the groundwater level of Mehran Plain using the system dynamics method. Iran Irrigation and Drainage, 12(5), 1164-1173. (In Persian)
Huang, Y. H., Lai, Y. J., & Wu, J. H. (2022). A System Dynamics Approach to Modeling Groundwater Dynamics: Case Study of the Choshui River Basin. Sustainability14(3), 1371.
IMO. (2018). Iran meteorological organization. Statistics of Synoptic Stations, Fars. (In Persian)
Iran Water Resources Management. (2017). Water Resources Research Center, Groundwater Studies Group. (In Persian)
Jones, P. D., & Hulme, M. (1996). Calculating regional climatic time series for temperature & precipitation: methods & illustrations. International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society16(4), 361-377. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0088(199604)16:4%3C361::AID-JOC53%3E3.0.CO;2-F
Misaghi, A., Davari, K., Ghahraman, B., & Hasheminia, S. M. (2014). Modeling of water resources in the catchment using the system dynamics method (Case study: Neishabour catchment). Irrigation Science & Engineering, 37(3), 83-94. .(In Persian)
Naderi, M. M., Mirchi, A., Bavani, A. R. M., Goharian, E., & Madani, K. (2021). System dynamics simulation of regional water supply & demand using a food-energy-water nexus approach: application to Qazvin Plain, Iran. Journal of Environmental Management280, 111843. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111843
Naderi, M. (2017). The effect of climate change on the inflow and reservoir volume of Doroudzan dam, north of Fars province. Earth Sciences, 29(115), 259-268. (In Persian)
Njamnsi, Y. N., & Mbue, I. N. (2009). Estimation for groundwater balance based on recharge & discharge: A tool for sustainable groundwater management, Zhongmu county alluvial plain aquifer, Henan Province. China. Journal of American Science5(2), 83-90.
Nouri Sangrab, S., Asghari Moghadam, A., Kadkhodai, A., & Kadkhodai, F. (2021). Determining the vulnerable areas of Ajabshir plain aquifer using optimization of drastic method with genetic algorithm & fuzzy logic. Echo Hydrology, 8(2), 381-395. (In Persian)
O'Neill, B. C., Tebaldi, C., Van Vuuren, D. P., Eyring, V., Friedlingstein, P., Hurtt, G., ... & Sanderson, B. M. (2016). The scenario model intercomparison project (ScenarioMIP) for CMIP6. Geoscientific Model Development9(9), 3461-3482.
Raja, O., Parsinezhad, M., Sohrabi, T., Ahmad Ali, Kh. )2019(. Investigation of water resources in Marvdasht-Kharameh area using sustainability analysis indicators. Iranian Soil & Water Research, 50 (4), 897-909. (In Persian)
Regional Water Company of Fars. (2019). Balance report of Fars Regional Water Organization. (In Persian)
Shokouhifar, Y., Zarei, H., Akhondali, A., & Khoramian, A. (2022). Assessment of effects of changes in land‌‌use on the water balance components using SWAT (Case study: Doroudzan dam basin). Irrigation Sciences & Engineering, 45(2), 139-150. https://doi.org/10.22055/jise.2021.36431.1952
Statistical Center of Iran. (2019). No Title. Statistical Yearbooks, FARS. (In Persian)
Tarazkar, M. H., Zibaei, M., Soltani, GH. (2016). Identification & ranking of  Bakhtegan International Wetland rehabilitation strategies with fuzzy TOPSIS approach. Journal of Wetland Ecobiology, 8(27), 23-39. (In Persian)
Winz, I. (2005, January). A system dynamics approach to sustainable urban development. In The 23rd International Conference of the System Dynamics Society, Cambridge, Massachusetts.
World Climate Research Programme (WCRP), Coupled Model Intercomparison Project (Phase 6). https://esgf-node.llnl.gov/projects/cmip6/
Zibaei, M. H., Akhond Ali, A.M., Radmanesh, F., Zarei, H. (2019). Modernization of irrigation systems & water protection with emphasis on the return effect at the farm level in Bakhtegan catchment. Journal of Agricultural Economics Research, 11 (43), 127-154. (In Persian)