استخراج و ارزیابی منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی قرن 21 با استفاده از ریزمقیاس‌سازی زمانی و مکانی دینامیکی (مطالعه موردی: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

ارزیابی تغییرات منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی (IDF) تحت اثر تغییر اقلیم در آینده برای نمایش ضرورت اتخاذ روشهای نوین در مدیریت سیلاب شهری از اهداف اصلی این تحقیق می‌باشد. در این پژوهش برای ریزمقیاس‌سازی مکانی، به علت نیاز به دقت زیاد در مناطق شهری، از روش دینامیکی و مدل تغییر اقلیم منطقه‌ای PRECIS استفاده شد. داده‌های مدل‌های گردش عمومی و منطقه‌ای جو از نظر قدرت تفکیک زمانی بزرگتر از آن هستند که بتوانند در تولید IDF برای بارش‌های کوتاه مدت بکار آیند. در این تحقیق از روشی خاص و دو مرحله‌ای برای تبدیل بارش روزانه به بارش‌های کوتاه مدت تا قدرت تفکیک 10 دقیقه استفاده شد. در این تحقیق در شهر رشت، به عنوان معرف اقلیم شبه مدیترانه‌ای، منحنی‌های IDF آینده دور (2070 – 2100) تولید شده و با همین منحنی‌ها در دوره تاریخی نزدیک و پس از حصول اطمینان از جهش اقلیمی رخ داده در دهه‌ اول و دوم قرن بیست و یکم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که برای رگبارهای با تداوم کوتاه مدت 10 الی 60 دقیقه برای همه دوره‌های بازگشت‌ها شدت بارش به طور قابل توجهی افزایش پیدا می-کند. از این رو بازنگری در منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی (IDF) برای اتخاذ روش‌های نوین در مدیریت سیلاب شهری در شهر رشت ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extracting and Evaluating Future Intensity-Duration-Frequency Curves of the Present Century Using Dynamic Time and Space Down-Scaling (Case Study: Rasht City)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Torabi 1
  • Alireza Shokoohi 2
1 Water Engineering Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University
2 Professor, Water Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

 
One of the main goals of this research is to evaluate the changes in intensity-duration-frequency (IDF) curves under the effect of climate change in the future to show the necessity of adopting new methods in urban flood management. In this research, the dynamic method and the PRECIS regional climate model were used for spatial downscaling, due to the need for high accuracy in urban areas. The data generated by general and regional circulation models are too large in terms of temporal resolution to be used in the development of IDF for short-term precipitation. In this research, a special and two-step method was used to convert daily rainfall into short-term rainfall up to a resolution of 10 minutes. In this research in the city of Rasht, as representative of the Semi-Mediterranean climate, the IDF curves for the distant future (2070-2100) were produced and were compared with the curves in the near historical period to ensure using the data belonging to the first and second decades of the 21st century, i.e. after occurring the climate jump in the region. The results showed that for storms with a short duration of 10 to 60 minutes for all return periods, the intensity of precipitation increases significantly. Therefore, it is necessary to review the intensity-duration-frequency (IDF) curves to adopt new methods in urban flood management in Rasht City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intensity-Duration-Frequency curves (IDF)
  • Climate Change
  • Regional Climate Model
  • Temporal downscaling
  • Dynamic downscaling

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

 One of the main goals of this research is to evaluate the changes in intensity-duration-frequency (IDF) curves under the effect of climate change in the future to show the necessity of adopting new methods in urban flood management. There are two major drawbacks to generating future IDF curves using atmospheric general circulation models. The precipitation values obtained from the mentioned models, on the one hand, have very little spatial accuracy for use in urban areas, and on the other hand, in terms of temporal resolution, they are much larger than the concentration-time used in the design of urban flood control and conveyance structures. In this research, an RCM model is employed instead of GCM models for raising spatial accuracy, and a new time-downscaling algorithm is introduced to generate short-duration rainfalls from 24-hour rainfalls.

 

Materials and Methods

 In this research, in the city of Rasht, as representative of the Semi-Mediterranean climate, a dynamic method through using the PRECIS regional climate change model was employed for spatial downscaling due to the need for high accuracy in urban areas. The PRECIS model data, like many other climate change models, is presented daily (24 hours) and the synoptic station data are available every 3 hours. Meanwhile, durations shorter than 10 minutes to 180 minutes are needed to produce IDF curves. Therefore, in this research, a special two-step method was used to convert daily rainfall into short-duration rainfall up to 10 minutes resolution. Frequency analysis is used for the historical/future short-duration rainfalls to evaluate the extremes of different return periods.

 

Results

 The PRECIS model’s 24-hour rainfall conversion factor to 3-hour rainfall was first obtained, and then this rainfall was multiplied by the second factor, which is used to convert three-hour rainfall to less-duration rainfall. One of the important issues for introducing appropriate boundary conditions to climate change models is whether to use the entire existing historical period or not. In this research, the IDF curves for the far future (2070-2100) were produced and with the same curves in the recent historical period (2003-2020), after ensuring the climatic jump that occurred in the year 2003, were compared. The results showed that for rainfalls with a short duration of 10 to 60 minutes, the intensity of rainfall increases significantly for all return periods.

 

Conclusion

 one main point that has been emphasized in this research concerning predicting future events is to define a correct boundary condition, which in turn needs to examine the possibility of climate change in the historical period. If there is evidence of jumping in the historical data, it should be divided into two periods before and after the jump year, and the period after the occurrence of a change in the desired parameter, which is precipitation here, is used to produce down-scaling coefficients. The special result obtained in this research is although the intensity of rainfall has increased in all durations due to climate change, rainfall with a duration of less than 1 hour and a return period of up to 5 years will increase significantly. Considering that these intensity of rainfalls with the mentioned return periods are of particular importance in the design standard of urban flood control structures, revision of intensity-duration-frequency (IDF) curves to adopt new methods in urban flood management in all urban areas including the city of Rasht is essential.

Andimuthu, R., Kandasamy, P., Mudgal, BV., Jeganathan, A., Balu, A., & Sankar, G. (2019). Performance of urban storm drainage network under changing climate scenarios: Flood mitigation in Indian coastal city. Scientific Reports volume 9, Article number: 7783. https://www.nature.com/articles/s41598-019-43859-3.
Brown, S.A., Stein, S.M., & Warner, J.C. (1996). Urban drainage design manual. Hydraulic Engineering Circular No. 22, Federal Highway Administration, Washington D.C.
Bolouki , H., Fazeli, M., & Sharifzadeh, M. (2021). Investigation of the effect of climate change under emission scenarios on intensity-duration-frequency curves of precipitation in Zahedan Synoptic Station using Fractal theory. Iranian Journal of Ecohydrology, 8 (3), 735-748. doi: 10.22059/ije.2021.323710.1505. [In Persian]
Burlando, P., & Rosso, R. (1996). Scaling and multiscaling models of depth-duration-frequency curves for storm precipitation. Journal of Hydrology 187:45-64. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(96)03086-7.
Habibnejad, R., &  Shokoohi, A. (2019). Evaluating Intensity, Duration, and Frequency of Short Duration Rainfalls Using a Regional Climate Change Model (Case Study: Tehran). Iran-Water Resources Research, 15(4), 412-424. doi: 20.1001.1.17352347.1398.15.4.28.1. [In Persian]
Mandelbrot, BB. (1982). The fractal geometry of nature, vol 1. WH Freeman New York. https://doi.org/10.2307/2323761.
Martel, J.L., Brissette, P., Lucas-Picher, F., , Troin, P., & Arsenault, R. (2021). Climate Change and Rainfall Intensity–Duration–Frequency Curves: Overview of Science and Guidelines for Adaptation. Journal of Hydrologic Engineering, 26(10):1-18. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002122.
Mirhosseini, G., Srivastava, P., & Stefanova, L. (2013). The impact of climate change on rainfall Intensity–Duration–Frequency (IDF) curves in Alabama. Reg Environ Change. 1-9: doi: 10.1007/s10113-012-0375-5.
Nile, B.K., Hassan, W.H.,  & Alshama, A.G. (2019). Analysis of the Effect of Climate Change on Rainfall Intensity and Expected Flooding by Using ANN and SWMM Programs. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 14(5): 974-984.
Rodriguez, R., Navarro, X., Casas, M.C., Ribalaygua, J., Russo, B., Pouget, L., & Reda ̃no, A. (2013). Influence of climate change on IDF curves for the metropolitan area of Barcelona (Spain). International Journal of Climatology, 34(3): 643-654. https://doi.org/10.1002/joc.3712
Rogelj, J., Meinshausen, M., & Knutti, R. (2012). Global warming under old and new scenarios using IPCC climate sensitivity range estimates. Nature Climate Change, 2: 248-253. doi: 10.1038/NCLIMATE1385
Sarhadi, A., & Soulis, ED. (2017). Time-varying extreme rainfall intensity-duration-frequency curves in a changing climate. Geophysical Research Letters, 2454-2463:10.1002/2016GL072201
Schaefer, M.G. (1990). Regional analyses of precipitation annual maxima in Washington State. Water Resources Research 26(1):119-13. https://doi.org/10.1029/WR026i001p00119
Singh, R., Arya, D.S., Taxak, A.K., & Vojinovic, Z. (2016). Potential Impact of Climate Change on Rainfall Intensity-Duration-Frequency Curves in Roorkee, India. Water Resources Management 30: 4603–4616. https://doi.org/10.1007/s11269-016-1441-4
Torabi, M., & Shokoohi, A. 2023(Accepted for print). Investigating Changes in the Intensity of Short-Term Rainfall in the Last Half Century in the Context of Data Scarcity (Case Study: Rasht City). Journal of Water and Soil Resources Conservation. [In Persian]
Westra, S., Fowler, H.J., Evans, J.P., Alexander, L.V., Berg, P., Johnson, F., Kendon, E.J., Lenderink, G., & Roberts, N.M. (2014). Future changes to the intensity and frequency of short-duration extreme rainfall. Rev. Geophysics, 52, 522–555, doi:10.1002/2014RG000464.
Yilmaz, A.G., Hossein, I., & Perera, B.J.C. (2014). Effect of climate change and variability on extreme rainfall intensity–frequency–duration relationships: a case study of Melbourne. Hydrology and Earth System Science, 18, 4065-4076, doi:10.5194/hess-18-4065-2014.