تحلیل دیدگاه و عوامل اجتماعی مؤثر در پیادهسازی الگوی‌کشت بهره‌وری‌محور با استفاده از روش‌شناسی کیو(مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به سهم زیاد بخش کشاورزی از منابع آب مصرف‌شده، به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی توجه به افزایش بهره‌وری مصرف آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا اگرچه اصلاح الگوی‌کشت به‌عنوان یک راه حل اثرگذار پیشنهاد شده است، اما تلاش‌ها برای اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی‌کشت تا حد زیادی ناموفق بوده است. از مهمترین دلایل اجرایی نشدن این سیاست‌ها می‌توان به اقتصادی نبودن الگوی پیشنهادی و عدم توجه به خواسته‌های بهره‌برداران اشاره کرد. در شبکه آبیاری دشت قزوین، دغدغه مورد نظر اجرا نشدن الگوی‌کشت توسط بهره‌برداران برای استفاده بهینه از منابع آب موجود می‎باشد. در این پژوهش براساس منابع کتابخانه‌ای، مرور مطالعات قبلی و طراحی پرسشنامه با طیف لیکرت، 25 گویه برتر به‌عنوان نمونه عبارات روش کیو انتخاب شد. سپس با استفاده از روش‌شناسی کیو از بهره‌برداران آب نمونه‌برداری به‌روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار KADE تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد چهار دیدگاه غالب در میان بهره‌برداران وجود دارد که 45 درصد واریانس کل را تبیین نمودند. دیدگاه‌های شناسایی‌شده به‌ترتیب: «دیدگاه اقتصادمحور و فنی»، «دیدگاه نارضایتی اجتماعی-فنی و همراهی با سیاست‌گذاری»، «دیدگاه همراهی فنی، اجتماعی و محیط‌زیستی و کم‌توجهی به سیاست‌گذاری» و «دیدگاه تمرکز بر سیاست‌گذاری و کم‌توجهی به ابعاد اجتماعی و فنی» نام‌گذاری شدند. تمامی دیدگاه‌ها دارای قابلیت‌اطمینان بالاتر از 95/0 بودند که نشان می‌دهد دیدگاه‌های استخراج‌شده از پایایی و اعتبار خوبی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of perspectives and effective social factors in the Implementation of Productivity-oriented Cropping Pattern with using Q methodology(Case study: Qazvin Plain Irrigation Network)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Hassannia 1
  • Bijan Nazari 2
  • abbas sotoodehnia 1
1 Water Engineering Department, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The large share of the agricultural sector in the consumed water resources shows the importance of agriculture water productivity improvement for coping with the water shortage crisis. Cropping pattern modification has been proposed as a key solution in this improvement. The efforts to implement cropping pattern modification policies have been largely unsuccessful. One of the most important reasons for failure to implement the cropping pattern is the uneconomical nature of the proposed model and the lack of required attention to stakeholders. In the Qazvin plain irrigation network, the concern is that the cropping pattern is not implemented by the stakeholders for the optimum use of the available water resources. In this research, based on previous studies review, the questionnaire survey was designed based on the Likert scale. Then, the stakeholders were sampled by purposive sampling using the Q methodology and the top 25 statements were selected as Q sets. The collected data were analyzed using KADE desktop software. The results showed that there are four dominant perspectives among the stakeholders those explain cumulative variations by 45 percentages. The identified perspectives were classified as follows: «Economy oriented and technical perspective», «perspective of socio-technical dissatisfaction and in favor with policy making», «perspective of agreement with technical, social and environmental issues and low attention to policy making» and «perspective of focus on policy making and paying little attention to social and technical issues». All perspectives had a reliability higher than 0.95, which shows perspectives have good reliability and validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic agriculture
  • Farmer'
  • s thinking
  • mentality
  • water resources

EXTENDED ABSTRACT

 

Introduction:

Considering the large share of the agricultural sector in the consumed water resources, in order to deal with the water shortage crisis, paying attention to increasing the water consumption productivity is of special importance. Cropping pattern modification has been proposed as a solution, but efforts to implement cropping pattern modification policies have been largely unsuccessful. One of the most important reasons for failure to implement the cropping pattern is the uneconomical nature of the proposed model and the lack of attention to the demands of the beneficiaries. In the Qazvin plain irrigation network, the concern is that the cropping pattern is not implemented by the beneficiaries for the optimal use of the available water resources.

 

Methodology:

First, all the factors of non-fulfillment of the cropping pattern were collected according to the library sources and previous studies. Then, a questionnaire was designed based on the Likert scale and after analysis, the top 25 statements were selected as Q sets. To place each of the items (Q sorting), a grid containing 25 cells was designed in the shape of an inverted pyramid with a forced quasi-normal distribution. Then, the beneficiaries were sampled by purposive sampling using Q methodology. The participants were asked to distribute the Q cards based on their personal opinion (+4 complete agreement, -4 complete disagreement). The collected data were analyzed using KADE desktop software. Factors were extracted using principal component analysis. To determine viewpoints, researchers selected and flagged unique factors that could represent each viewpoint. Finally, the researchers interpreted and named each factor.

 

Results:

The results showed that there are four dominant perspectives among the beneficiaries, which cumulative variations explained by 45 percentage. Average reliability coefficient higher than 0.8. All perspectives had a reliability higher than 0.95, which shows that the extracted perspectives have good reliability and validity. The identified perspectives were named as follows: »Economy oriented and technical perspective«, »perspective of socio-technical dissatisfaction and agree with policy making«, »perspective of those who agree with technical, social and environmental and little attention to policy making« and »perspective of focus on policy making and paying little attention to social and technical issues«.

 

Conclusion:

 In this research, sampling was done by referring directly to the beneficiaries, which leads to increasing the accuracy and precision of the output results. The following suggestions are presented for the implementation of productivity-oriented cropping pattern: 1. It is suggested that in the design of the cropping pattern, a social survey should be done first from perspectives of beneficiaries. 2. It is suggested that due to the differences in perspectives of water beneficiaries, the suggested cultivation patterns are developed in a dynamic/flexible manner. 3. In terms of water tariffs and other incentive and punishment mechanisms, there should be a real distinction between the users who implement the cropping pattern and the users who do not follow the cropping pattern.

Adeli Sardooei, M., Asadi, A., Kalantari, K., Barati, A., & Khosravi, H. (2021). Identifying the Determinants of Jiroft Farmers' Willingness to Adoption Levels of Crop Pattern Based on Water Resources. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, (), . https://doi.org/10.22059/IJAEDR.2021.313636.668974. (In Persian)
Askari Bozayeh, F., & Tahmasebi, A. (2019). Barriers against the participatory management of irrigation water resources as viewed by executive managers and experts. Journal of land management, 7(2), 179-193. https://doi.org/10.22092/lmj.2019.120554. (In Persian)
Azizabadi, F. M., & Mirzaei, F. (2020). Optimal Model of Irrigation Network Operational Management to Maximize Profit (Case Study: Ghazvin Irrigation Network). Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(9), 2149-2162. https://doi.org/10.22059/ijswr.2020.291834.668379. (In Persian)
Banasick, S. (2019). KADE: A desktop application for Q methodology. Journal of Open Source Software, 4(36), 1360. https://doi.org/10.21105/joss.01360.
Bashatah, L. S. (2016). Q-methodology: What and how. Journal of Research & Method in Education, 6(5), 37-43. https://doi.org/10.9790/7388-0605053743.
Bavali, M., Adeli, K., Mohammadian, F., & Delangizan, S. (2015). Determining of Optimal Crops Pattern for Sustainable Agriculture Development (Case Study: A Mahidasht Plain). Agricultural economics and development, 23(2), 191-216. https://doi.org/10.30490/aead.2015.58998. (In Persian)
Brown, S. R. (1980). Political subjectivity: Applications of Q methodology in political science. Yale University Press.
Brown, S. R. (1996). Q methodology and qualitative research. Qualitative health research, 6(4), 561-567. https://doi.org/10.1177/104973239600600408.
Das, P. (2006). Cropping pattern (agricultural and horticultural) in different zones, their average yields in comparison to national average/critical gaps/reasons identified and yield potential. New Delhi: IASRI, Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, 33-47.
Donner, J. (2001). Using Q – Sort in Participatory Processes: An Introduction to Methodology. Social Development Paper, 36(4), 24-49.
Du Plessis, C. (2005). A theoretical framework of corporate online communication: A marketing public relations (MPR) perspective.
Eicher, C. K., & Staatz, J. M.(Eds.). (1998). International agricultural development. Johns Hopkins University Press, pp:125.
Forouzani, M., Karami, E., Zamani, G. H., & Moghaddam, K. R. (2013). Agricultural water poverty: Using Q-methodology to understand stakeholders' perceptions. Journal of arid environments, 97, 190-204. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2013.07.003.
Garces-Restrepo CD, Vermillion DL, & Munoz G. (2007). Irrigation Management Transfer; Worldwide Efforts and Results. FAO Water Report No. 32, Rome.
Gogoi, M. (2016). Cropping pattern in Sivasagar district, Assam, India: A case study. International Journal of Innovative Research. Dev, 5, 278-286. availavle: http://www.ijird.com/index.php/ijird/article/view/103087/73767.
Habibi Davijani, M., Banihabib, M. E., Nadjafzadeh Anvar, A., & Hashemi, S. R. (2016). Multi-objective optimization model for the allocation of water resources in arid regions based on the maximization of socioeconomic efficiency. Water resources management, 30, 927-946. https://doi.org/10.1007/s11269-015-1200-y.
Hashemi, M., Zadeh, H. M., Arasteh, P. D., & Zarghami, M. (2019). Economic and environmental impacts of cropping pattern elements using systems dynamics. Civil Engineering Journal, 5(5), 1020-1032. https://doi.org/10.28991/cej-2019-03091308.
Hidayat, A. (2014). Asumsi Analisis Faktor dengan SPSS. Diambil dari https://www.statistikian.com/2014/03/asumsianalisis-faktor-dengan-spss.html.
Hoseini, S.M., Mazandarani Zadeh, & Nazari, B. (2021). Simultaneously Management of Surface and Groundwater Resources and Increasing Farmers' Resilience to Water Scarcity by Predicting the Price of Agricultural Products and using GA (Case Study of Irrigation and Drainage Network of Qazvin Plain). Iranian Journal of Soil and Water Research, 52(2), 563-576. https://doi.org/10.22059/IJSWR.2021.313809.668805. (In Persian)
IWMI. (2003) Water productivity in agriculture: Limits and Opportunities for Improvements, Press Release: New research findings offer hope for the world water crisis, Nairobi November 3.
Joolaie, R., Mirkarimi, S.H., Hasanvand, M., & Shirani Bidabadi, F. (2019). Management of Optimum Cropping Pattern of Crops in Mazandaran Province Using Goal Programming. Agricultural economics and development, 7(2), 179-193. https://doi.org/10.30490/AEAD.2016.59033. (In Persian)
Kaiser, H. F. (1958). The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. Psychometrika, 23(3), 187-200. https://doi.org/10.1007/BF02289233.
Khiabani, N., Bagheri, S., & Bashiripour, A. (2017). Economic Requirements of Water Resources Management. Journal of water and sewage, 28(1), 42-56. https://doi.org/10.22093/wwj.2017.39473. (In Persian)
Khorami, S., Raheli, H., Javdan, E., Kariminazad, F. (2022). analysis agricultural sustainability among farmers in Meshkinshahr. journal of agricultural science and sustainable production, 32(1), 343-358. https://doi.org/10.22034/saps.2021.44602.2639. (In Persian)
Kroesen, M., & Bröer, C. (2009). Policy discourse, people’s internal frames, and declared aircraft noise annoyance: An application of Q-methodology. The Journal of the Acoustical Society of America, 126(1), 195-207. https://doi.org/10.1121/1.3139904.
Lajevardi, A. (2010). The role of think tank centers authorized by the Ministry of Science, Research and Technology in public policies: A research based on Q methodology. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 16(1), 87-109. http://journal.irphe.ac.ir/article-1-760-fa.html. (In Persian)
Mardasi, G., Yazdanpaanh, M., Baradaran, M., & Forouzani, M. (2017). Representation of professional identities of farmers of Shushtar city: a research based on Q methodology. Journal of rural research, 8(1), 100-121. (In Persian)
McKeown, B., & Thomas, D. B. (2013). Q methodology. 66. Sage publications.
Mohammadi Tameri, Z., Ahmadvand, M., & Ghasemi, S. (2014). Rice farmers' attitudes towards change in cropping pattern from rice to citrus production: A Q-method approach. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 9(2), 89-107. https://doi.org/20.1001.1.20081758.1392.9.2.6.8. (In Persian)
Morteza Nejhad, M., yaghobi, J., Sotoodehnia, A., & Daghestani, M. (2012). Solutions for optimizing water resource management in the irrigation network from the water users viewpoint (case study: Qazvin plain irrigation network). Water Resources Engineering, 5(15), 67-75. (In Persian)
Nazariadli, S., Morais, D. B., Supak, S., Baran, P. K., & Bunds, K. S. (2019). Assessing the visual Q method online research tool: A usability, reliability, and methods agreement analysis. Methodological Innovations, 12(1). https://doi.org/10.1177/2059799119832194.
Newman, I., & Ramlo, S. (2010). Using Q methodology and Q factor analysis in mixed methods research. Sage handbook of mixed methods in social and behavioral research, 2, 505-530. https://doi.org/10.4135/9781506335193.
Nicholas, J. B. (2011). Reliability in Q methodology: A case study. In Eastern education research association annual conference. Ohio: The University of Akron.
Nijnik, M., Miller, D., & Nijnik, A. (2013). Linking multi-functional forestry goals with sustainable development objectives: a multi-national study. Journal of Settlements and Spatial Planning. 2, 185-190.
Niragira, S., Buysse, J., & D'Haese, L. (2011). Optimizing land use among small scale farms through agricultural specialization in the North of Burundi. https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/789/885/RUG01-001789885_2012_0001_AC.pdf.
Niska, M., Vesala, H. T., & Vesala, K. M. (2012). Peasantry and entrepreneurship As frames for farming: Reflections on farmers’ values and agricultural policy discourses. Sociologia Ruralis, 52(4), 453-469. https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2012.00572.x.
Onwuegbuzie, A., & Tashakkori, A. (2015). Utilizing mixed research and evaluation methodology in peace psychology and beyond. In Methodologies in Peace Psychology (pp. 115-137). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18395-4_6.
Pourtaheri, M., Roknodineftekhari, A., & Savadimalidare, A. (2014). Social and Economic Consequences of Changing Cultivation Pattern and its Role on Rural Development Case study: Changing Cultivation Pattern of Rice to Citrus in Balatajan County of Mazandaran Province. Geography and Development, 12(35), 217-232. https://doi.org/10.22111/gdij.2014.1564. (In Persian)
Ramlo, S. (2021). Q methodology as mixed Analysis. In The Routledge Reviewer's Guide to Mixed Methods Analysis(pp. 199-208). Routledge.
Ramlo, S. E. (2008). Determining the various perspectives and consensus within a classroom using Q methodology. In AIP Conference Proceedings, 1064(1), 179-182. American Institute of Physics. https://doi.org/10.1177/160940690900800109.
Sabzevari, A., Rajabipour, A., Bagheri, N., & Omid, M. (2020). Determining the pattern of crop agriculture as a strategy to reduce food security disaster in the country. Environmental Hazards  management, 7(1), 23-38. https://doi.org/10.22059/JHSCI.2020.298174.542. (In Persian)
Salehi, L., Zarifian, S., & Rezvanfar, A. (2009). Analysis of the views of kiwi farmers in the west of Mazandaran province regarding the factors influencing the change of cultivation pattern from rice and citrus fruits to kiwi. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(1), 34-43. (In Persian)
Shahinrokhsar, P., Alizadeh, A., Ansary, H. & Ghorbani, M. (2020). Analyzing the mental patterns of agricultural experts in redesigning the cultivation pattern in rural areas of Gilan province. Space Economy and Rural Development, 25(7), 23-50. http://serd.khu.ac.ir/article-1-3153-fa.html. (In Persian)
sharifi, A., Papzan, A., & Alibeigi, A. (2020). Investigation of Factors Affecting the Joint Adoption of Cropping Pattern and Groundwater Utilization Reduction Using New Institutional Economics Approach: A Case Study of Potato Producers in Dehgolan County, Kurdistan Province of Iran. Agricultural Economics and Development, 12(35), 217-232. https://doi.org/10.30490/AEAD.2020.122958. (In Persian)
Shinebourne, P. (2009). Using Q method in qualitative research. International journal of qualitative methods, 8(1), 93-97. https://doi.org/10.1177/160940690900800109.
Singh, D.K., Jaiswal, C.S., Reddy, K.S., Singh, R.M., Bhandarkar, D.M. (2001). Optimal Cropping Pattern in a Canal Command Area. Agricultural Water Management, 50(1), 1-8. https://doi.org/10.1016/S0378-3774(01)00104-4.
Sinha, D. K., Singh, K. M., Ahmad, N., Chahal, V. P., & Meena, M. S. (2018). Natural resource management for enhancing farmer's income: An optimal crop planning approach in Bihar. The Indian Journal of Agricultural Sciences, 88(4), 121-126. http://krishi.icar.gov.in/jspui/handle/123456789/15692.
Stenner, P., Watts, S., & Worrell, M. (2008). Q methodology. The SAGE handbook of qualitative research in psychology, 215-239.
Taheri, F., D'Haese, M., Fiems, D., Hosseininia, G. H., & Azadi, H. (2020). Wireless sensor network for small-scale farming systems in southwest Iran: Application of Q-methodology to investigate farmers’ perceptions. Computers and Electronics in Agriculture, 177, 105682. https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105682.
Webler, T., Danielson, S., & Tuler, S. (2009). Using Q method to reveal social perspectives in environmental research. Greenfield MA: Social and Environmental Research Institute, 54, 1-45. www.serius.org/pubs/Qprimer.pdf.
Williams, L. J., & Abdi, H. (2010). Principal component analysis. Wiley interdisciplinary reviews: computational statistics, 2(4), 433-459. https://doi.org/10.1002/wics.101.
Yarahmadi, N., Amiri Tokaldany, E., & Makui, A. (2020). Structuring a Conceptual Model of Determinant Criteria on Crops' Prioritization to Be Selected in Crop Pattern. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development  Research, 51(4), 817-831. https://doi.org/10.22059/IJAEDR.2020.300604.668899. (In Persian)
Yarahmadi, N., Amiri Tokaldany, E., & Makui, A. (2020). Structuring a Conceptual Model of Determinant Criteria on Crops' Prioritization to Be Selected in Crop Pattern. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development  Research, 51(4), 817-831. https://doi.org/10.22059/IJAEDR.2020.300604.668899. (In Persian)
Zabala, A. (2014). qmethod: a package to explore human perspectives using Q methodology. The R Journal, 6(2), 163-173. https://doi.org/10.32614/rj-2014-032.
Zobeidi, T., Yazdanpaanh, M., Forouzani, M., & Khosravipour, B. (2016). Typology of perceptions of wheat and vegetable farmers towards climate changes using Q methodology(case study: Hamidieh, Khuzestan). Journal of rural research, 7(2), 374-391. (In Persian)