دوره و شماره: دوره 54، شماره 7، مهر 1402 

مقاله پژوهشی

نقش تعداد و نوع ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک در بازنمایی کیفیت فیزیکی خاک (مطالعه موردی: دشت شبستر)

صفحه 981-1003

10.22059/ijswr.2023.361033.669516

رویا طلوعی؛ داود زارع حقی؛ ناصر دواتگر؛ محمدرضا نیشابوری؛ احمد بایبوردی