ارزیابی چرخه زندگی تولید گردو در روش‌های مختلف آبیاری: مطالعه موردی شهرستان‌های شهرکرد و سامان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

امروزه، افزایش تقاضای غذایی باعث افزایش مصرف انرژی شده که این امر پیامدهای زیست‌محیطی زیادی نظیر آلودگی هوا و گرمایش جهانی را به همراه دارد. آبیاری یکی از عملیات انرژی‌بر در کشاورزی است که انرژی زیادی را مصرف می‌کند و اثرات زیانبار زیست‌محیطی دارد. کاربرد روش‌های نوین آبیاری در کشاورزی از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی شاخص‌های انرژی و زیست‌محیطی تولید گردو در روش‌های آبیاری سطحی و تحت‌فشار است. داده‌های موردنیاز شامل اطلاعات مربوط به نهاده‌ها و انرژی مصرفی از باغات شهرستان‌های شهرکرد و سامان استان چهارمحال‌و‌بختیاری در سال زراعی 1400- 1401 با استفاده پرسشنامه و مصاحبه جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که انرژی کل مصرفی تولید گردو در روش آبیاری تحت‌فشار 53/29573 و در روش آبیاری سطحی 46/25058 مگاژول بر هکتار است. این موضوع نشان می‌دهد در تولید گردو به روش آبیاری تحت‌فشار، علی‌رغم مصرف کمتر آب، انرژی کل مصرفی بیشتر است. در مورد عملکرد مغز گردو در دو سامانه مذکور تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد در تولید گردو، پرمصرف‌ترین نهاده‌ها در روش آبیاری تحت‌فشار پلاستیک و کود حیوانی (به ترتیب حدود 32% و 15%) و در روش آبیاری سطحی کود ازته و کود حیوانی (به ترتیب حدود 30% و 25%) بود. شاخص نسبت انرژی گردو در روش‌های آبیاری تحت‌فشار و سطحی به ترتیب برابر با 77/2 و 58/3 به‌دست آمد. در کل از نظر شاخص‌های انرژی، روش آبیاری سطحی شرایط بهتری نسبت به روش آبیاری تحت‌فشار داشت. نتایج ارزیابی چرخه زندگی تولید گردو نشان داد در دو روش آبیاری، در آسیب به سلامت انسان و اکوسیستم‌ها بیشترین درصد را انتشارات مستقیم داشته است. به‌طور کلی بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی تولید گردو در دو روش آبیاری نشان داد که استفاده از روش آبیاری تحت‌فشار باعث کاهش آسیب به محیط زیست می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

LCA evaluation of walnut production in different irrigation methods: A Case Study of Shahrekord and Saman Counties

نویسندگان [English]

  • Zahra Heidarpour 1
  • Hassan Ghasemi-Mobtaker 1
  • Majid Khanali 1
  • Abdolmajid Liaghat 2
1 Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Today, the increase in food demand has led to an increase in energy use, which has some environmental consequences such as air pollution and global warming. Irrigation is one of the energy-intensive operations in agriculture, which consumes great part of energy inputs and has harmful environmental effects. Applications of modern methods of irrigation in agriculture can be considered from different aspects. So, the aim of this study was to evaluate the energy and environmental indicators of walnut orchards under surface and pressured irrigation methods. The required data, including information about inputs and energy consumed in walnut orchards, were collected using questionnaires and face-to-face interviews in Shahr-e Kord and Saman region of Chaharmahal and Bakhtiari province. The collected data belonged to the production period of 2021–2022. The averages of total energy consumed for walnuts production in pressured and surface irrigation systems were 29573.53 and 25058.46 MJ ha−1, respectively. This shows that despite less water consumption in the pressured irrigation system, the total energy input in this irrigation system is more than the surface irrigation system. No significant difference was observed regarding the performance of walnut in the two mentioned irrigation systems. The inputs energy consumption in the walnut production with the pressurized irrigation system were highest for plastic and farmyard manure (about 32% and 15%, respectively); while in surface irrigation system, the share of nitrogen fertilizer and farmyard manure were highest (about 30% and 25%, respectively). Energy ratio of walnut production in surface irrigation systems was computed as 3.58, while the corresponding value in pressured system was 2.77. In other words, surface irrigation had better conditions in terms of energy indicators. The LCA results of walnut production showed that in the two irrigation systems, the greatest effects in human health and the ecosystems are from on-farm emissions. In general, the investigation of the environmental indicators of walnut production in the two irrigation systems showed that the use of the pressured irrigation system reduces the environmental damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnuts
  • Energy consumption
  • Irrigation systems
  • Life cycle assessment

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Today, the increase in food demand has led to an increase in energy use, which has some environmental consequences such as air pollution and global warming. Irrigation is one of the energy-intensive operations in agriculture, which consumes great part of energy inputs and has harmful environmental effects. Energy and water as essential inputs of irrigation system are key and vital elements for social and economic development. Applications of modern methods of irrigation in agriculture can be considered from different aspects. Life Cycle Assessment (LCA) is a structural and comprehensive approach to evaluate environmental impacts in various systems. So, the aim of this study was to evaluate the energy and environmental indicators of walnut orchards under surface and pressured irrigation methods.

 

Materials and methods

The required data, including information about inputs and energy consumed in walnut orchards, were collected using questionnaires and face-to-face interviews in Shahr-e Kord and Saman region of Chaharmahal and Bakhtiari province. The collected data belonged to the production period of 2021–2022. The inputs and outputs were calculated per hectare and environmental impacts of walnut production were analysed by life cycle assessment approach. According to inputs/outputs as well as their energy equivalents, energy indices including energy ratio (ER), net energy gain (NEG), and energy productivity (EP), were computed. Also, the water productivity index was calculated for walnut production in two investigated systems.

 

Results and Discussions

The averages of total energy consumed for walnuts production in pressured and surface irrigation systems were 29573.53 and 25058.46 MJ ha−1, respectively. This shows that despite less water consumption in the pressured irrigation system, the total energy input in this irrigation system is more than the surface irrigation system. No significant difference was observed regarding the performance of walnut in the two mentioned irrigation systems. The inputs energy consumption in the walnut production with the pressurized irrigation system were highest for plastic and farmyard manure (about 32% and 15%, respectively); while in surface irrigation system, the share of nitrogen fertilizer and farmyard manure were highest (about 30% and 25%, respectively). Energy ratio of walnut production in surface irrigation systems was computed as 3.58, while the corresponding value in pressured system was 2.77. In other words, surface irrigation had better conditions in terms of energy indicators; so that the energy ratio of surface irrigation system was about 29% higher than that of pressured irrigation system.

Endpoints results by using LCA method in surface and pressured irrigation systems for production of 1 t of walnut production were calculated. The results showed that in surface and pressured irrigation systems, human health damage categories generated are 0.1827 and 0.0808 Disability Adjusted Life Years (DALY) per 1 t of walnut production, respectively. Also, in the two irrigation systems, the greatest effects in human health and the ecosystems are from on-farm emissions.

 

Conclusion

In general, the investigation of the environmental indicators of walnut production in the two irrigation systems showed that the use of the pressured irrigation system reduces the environmental damage. So, this method can be introduced as an environmentally friendly system.

 

Aliabadi, H., Alizadeh, A., & Erfani, A. (2015). Energy and Water Productivity under Different Irrigation Systems, (Case Study of Corn in Jovain Agro-Industry). Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 9(4), 571–582, (in Persian).
Andres, R., & Cuchi, J. A. (2014). Analysis of sprinkler irrigation management in the LASESA district, Monegros (Spain). Agricultural Water Management, 131, 95–107.
Anonymous, (2022). Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran. http://www.maj.ir, (in Persian).
Banaeian, N., & Zangeneh, M. (2011). Modeling Energy Flow and Economic Analysis for walnut production in Iran. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 3(3), 197–201.
Beigi, M., Torki-Harchegani, M., & Ghanbarian, D. (2016). Energy use efficiency and economical analysis of almond production: a case study in Chaharmahad-va-Bakhtiari province, Iran. Energy Efficiency, 9, 745–754.
Canakci, M., Topakci, M., Akinci, I., & Ozmerzi, A. (2005). Energy use pattern of some field crops and vegetable production: case study for Antalya region, Turkey. Energy Conversion & Management, 46, 655–666.
Chen, X., Thorp, K. R., Ouyang, Z., Hou, Y., Zhou, B., & Li, Y. (2019). Energy consumption due to groundwater pumping for irrigation in the North China Plain. Science of the Total Environment, 669, 1033–1042.
Darouich, H., Camera, M. R., Goncalves, J. M., Paredes, P., & Pereira, L. S. (2017). Comparing sprinkler and surface irrigation for wheat using multi-criteria analysis: water saving vs. economic returns. Water, 9(1), 50.
Erdal, G., Esengün, K., Erdal, H., & Gündüz, O. (2007). Energy use and economical analysis of sugar beet production in Tokat province of Turkey. Energy, 32, 35–41.
Ghasemi-Mobtaker, H. (2019). Investigation of energy consumption trend in two flood and sprinkler irrigation systems: case study of one hundred hectare farm in Hamadan. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(4), 801–809, (in Persian).
Ghasemi-Mobtaker, H., Mostashari-Rad, F., Saber, Z., Chau, K. W., & Nabavi-Pelesaraei, A. (2020). Application of photovoltaic system to modify energyuse, environmental damages and cumulative exergy demana of two irrigation systems-A case study: Barly procuction of Iran. Renewable Energy, 160, 1316–1334.
Ghasemi-Mobtaker, H., Akram, A., & Keyhani, A. (2012). Energy use and sensitivity analysis of energy inputs for alfalfa production in Iran. Energy for Sustainable Development, 16, 84–89.
Ghasemi-Mobtaker, H., Kaab, A., Rafiee, S., & Nabavi-Pelesaraei, A. (2022). A comparative of modeling techniques and life cycle assessment for prediction of output energy, economic profit, and global warming potential for wheat farms. Energy Reports, 8, 4922–4934.
Ghasemi-Mobtaker, H., Keyhani, A., Mohammadi, A., Rafiee, S., & Akram, A. (2010). Sensitivity analysis of energy inputs for barley production in Hamedan Province of Iran. Agriculture Ecosystems & Environment, 137, 367–372.
Hosseini-Fashami, F., Motevali, A., Nabavi-Pelesaraei, A., Hashemi, S. J., & Chau, K. W. (2019). Energy-Life cycle assessment on applying solar technologies for greenhouse strawberry production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 116, 109411.
Kaab, A., Sharifi, M., Mobli, H., Nabavi-Pelesaraei, A., & Chau, K. W. (2019a). Use of optimization techniques for energy use efficiency and environmental life cycle assessment modification in sugarcane production. Energy, 181, 1298–1320.
Kaab, A., Sharifi, M., Mobli, H., Nabavi-Pelesaraei, A., & Chau, K-W., (2019b). Combined life cycle assessment and artificial intelligence for prediction of output energy and environmental impacts of sugarcane production. Science of the Total Environment, 664, 1005–1019.
Karimi, P., Qureshi, A. S., Bahramloo, R., & Molden, D. (2012). Reducing carbon emissions through improved irrigation and groundwater management: A case study from Iran. Agricultural Water Management, 108, 52–60.
Khanali, M., Akram, A., Behzadi, J., Mostashari-Rad, F., Saber, Z., Chau, K., & Nabavi-Pelesaraei, A. (2021). Multi-objective optimization of energy use and environmental emissions for walnut production using imperialist competitive algorithm. Applied Energy, 284, 116342.
Khanali, M., & Hosseinzadeh-Bandbafha, H. (2017). Assessment of the energy flow and environmental impacts of greenhouse production of medicinal plants with life cycle assessment approach- Case study of Aloe vera. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 48(3), 361–377, (in Persian).
Lal, R. (2004). Carbon emission from farm operations. Environment International, 30, 981–990.
Mohammadi, A., Rafiee, S., Mohtasebi, S. S., & Rafiee, H. (2010). Energy inputs–yield relationship and cost analysis of kiwifruit production in Iran. Renewable Energy, 35, 1071–1075.
Mohammadi, A., Tabatabaeefar, A., Shahin, S., Rafiee, S., & Keyhani, A. (2008). Energy use and economical analysis of potato production in Iran a case study: Ardabil province. Energy conversion and Management, 49, 3566–3570.
Mohammadshirazi, A., Akram, A., Rafiee, S., Mousavi-Avval, S. H., & Bagheri-Kalhor, E. (2012). An analysis of energy use and relation between energy inputs and yield in tangerine production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 4515–4521.
Mostashari-Rad, F., Ghasemi-Mobtaker, H., Taki, M., Ghahderijani, M., Kaab, A., Chau, K. W., Nabavi-Pelesaraei, A., 2021. Exergoenvironmental damages assessment of horticultural crops using ReCiPe2016 and cumulative exergy demand frameworks. Journal of Cleaner Production. 278, 123788.
Mostashari-Rad, F., Nabavi-Pelesaraei, A., Soheilifard, F., Hosseini-Fashami, F., & Chau, K. W. (2019). Energy optimization and greenhouse gas emissions mitigation for agricultural and horticultural systems in Northern Iran. Energy, 186, 115845.
Mousavi-Avval, S. H., Rafiee, S., Sharifi, M., & Hosseinpour, S. (2015). Energy and environmental life cycle assessment of canola production in Mazandaran province of Iran by applying two different approaches. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 46(3), 265–274, (in Persian)
Nabavi-Pelesaraei, A., Abdi, R., Rafiee, S., & Ghasemi-Mobtaker, H. (2014). Optimization of energy requied and greenhouse gas emissions analysis for orange producers using data envelopment analysis approach. Journal of Cleaner Production, 65, 311–317.
Nabavi-Pelesaraei, A., Rafiee, S., Mohtasebi, S. S., Hosseinzadeh-Bandbafha, H., & Chau, K-W. (2018). Integration of artificial intelligence methods and life cycle assessment to predict energy output and environmental impacts of paddy production. Science of the Total Environment, 631–632, 1279–1294.
Nemecek, T., Huguenin-Elie, O., Dubois, D., Gaillard, G., Schaller, B., & Chervet, A. (2011). Life cycle assessment of Swiss farming systems: II. Extensive and intensive production. Agricultural Systems, 104, 233–245.
Ozkan, B., Akcaoz, H., & Karadcniz, F. (2004). Energy requirement and economic analysis of citrus production in Turkey. Energy Conversion & Management, 45, 1821–1830.
Pahlavan, R., Omid, M., Rafiee, S., & Mousavi-Avval, S. H. (2012). Optimization of energy consumption for rose production in Iran. Energy for Sustainable Development, 16(2), 236–241.
Pervanchon, F., Bockstaller, C., & Girardin, P. (2002). Assessment of energy use in arable farming systems by means of an agro ecological indicator: the energy indicator. Agricultural Systems, 72, 149–170.
Rafiee, S., Mousavi Avval, S. H., & Mohammadi, A. (2010). Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for apple production in Iran. Energy, 35, 3301–3306.
Salehi, M., Ebrahimi, R., Maleki, A., & Ghasemi-Mobtaker, H. (2014). An assessment of energy modeling and input costs for greenhouse button mushroom production in Iran. Journal of Cleaner Production, 64, 377–383.
Singh, G., Singh, S., & Singh, J. (2004). Optimization of energy inputs for wheat crop in Punjab. Energy Conversion and Management, 45(3), 453–465.
Strapatsa, A. V., Nanos, G. D., & Tsatsarelis, C. A. (2006). Energy flow for integrated apple production in Greece. Agriculture Ecosystems &Environment, 116, 176–180.
Tarjuelo, J. M., Rodriguez-Diaz, J. A., Abadía, R., Camacho, E., Rocamora, C., & Moreno, M. A. (2015). Efficient water and energy use in irrigation modernization: Lessons from Spanish case studies. Agricultural Water Management, 162, 67–77.
Torki-Harchegany, M., Ebrahimi, R., & Mahmoodi, M. (2015). Almond production in Iran: An analysis of energy use efficiency (2008-2011). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 217–224.
Tricase, C., Lamonaca, E., Ingrao, C., Bacenetti, J., & Lo Giudice, A. (2018). A comparative Life Cycle Assessment between organic and conventional barley cultivation for sustainable agriculture pathways. Journal of Cleaner Production, 172, 3747–3759.
Zen-Qiang, S. U. N., Yao-Hu, K. A. N. G., & Jiang, S. F. (2010). Effect of sprinkler and border irrigation on topsoil structure in winter wheat field. Pedosphere, 20(4), 419–426.