اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی کود مایع آلی زرگرین بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری (مهندسی طبیعت)، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فسا، فسا، ایران.

2 بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 مرکز نوآوری گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام، استان البرز، شهر هشتگرد، ایران.

4 بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر محلول پاشی کود مایع آلی ارگانیک زرگرین بر رشد و ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی در شرایط تنش خشکی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در اردیبهشت ماه 1401 انجام شد. تیمارها شامل چهار سطح محلول پاشی کود آلی زرگرین (با غلظت‌های صفر، 5/2، 5 و 5/7 لیتر در هزار)، و سه سطح تنش رطوبتی (ظرفیت مزرعه (بدون تنش)، 75 و 50 درصد ظرفیت مزرعه) بودند. در طول فصل رشد طی سه نوبت و در زمان‌های 5/1 ماه (در اواخر رشد رویشی و شروع گلدهی)، 5/2 ماه (در مرحله تکامل میوه) و 0/3 ماه (در مرحله شروع رسیدن میوه) بعد از کاشت از محلول‌های کود مایع آلی ارگانیک زرگرین مورد استفاده با غلظت‌های ذکر شده برای محلول پاشی استفاده شد. اثر برهمکنش کود آلی زرگرین و تنش رطوبتی نشان داد بیشترین کلروفیل برگ در تیمار دارای بیشترین سطح تنش رطوبتی و بیشترین سطح دریافت کود آلی مشاهده شد. کاربرد سطوح 5/2، 5 و 5/7 لیتر در هزار لیتر کود زرگرین ارتفاع گیاه را به ترتیب 8، 9 و 14 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. کمترین وزن تر شاخساره در تیمار بدون کود آلی با بیشترین سطح تنش رطوبتی بدست آمد در حالی که در همین سطح تنش با افزودن 5/7 لیتر در هزار کود آلی، بیشترین وزن تر شاخساره مشاهده شد. بیشترین غلظت روی و مس شاخساره در نمونه‌های دارای بیشترین تنش رطوبتی و بیشترین سطوح کود آلی بدست آمد. می‌توان نتیجه گرفت افزودن ترکیبات آلی با اصلاح فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه، تحمل آن را نسبت به تنش‌های محیطی بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of moisture stress and foliar application of Zargreen organic liquid fertilizer on tomato growth and yield

نویسندگان [English]

  • Maryam Zahedifar 1
  • Ali Akbar Moosavi 2
  • Arash Ershadi 3
  • Edris Gavili Kilaneh 4
1 Associated Prof. Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture, Fasa University, Fasa, Iran
2 Department of Soil Science, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz
3 Innovation Center of Zarnam Educators Research Industrial Group, Alborz Province, Hashtgerd City Iran.
4 Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted to investigate the effect of foliar application of Zargreen organic liquid fertilizer on the growth and chemical composition of tomatoes under drought stress in greenhouse conditions in the Faculty of Agriculture of Shiraz University on May 2022. Treatments consisted of four levels of foliar application of Zargreen amino acid fertilizer (with concentrations of 0, 2.5, 5, and 7.5 L/1000L), and three soil moisture levels (field capacity (without stress), 75 and 50% of field capacity, FC). During the growing season three times; 1.5 months (at the end of vegetative growth and beginning of flowering), 2.5 months (at the stage of fruit development), and 3 months (at the stage of fruit ripening) after planting, Zargreen organic liquid fertilizer solutions were used with the mentioned concentrations for foliar spraying. The interaction effect of Zargreen organic fertilizer and moisture levels showed that the highest greenness index was observed with the highest level of soil moisture stress and the highest level of applied organic fertilizer. Application of 2.5, 5, and 7.5 L/1000L of Zargeen fertilizer increased the mean value of plant height by 8, 9, and 14%, respectively, compared to the control. The lowest shoot fresh weight was obtained without application of the organic fertilizer at the highest level of applied moisture stress. While at the same stress level, the highest shoot fresh weight was observed with the addition of 7.5 L/1000L of the organic fertilizer. The highest shoot zinc and copper concentrations were obtained in the plants grown at the highest moisture stress and the highest level of organic fertilizer application. It can be concluded that adding organic compounds improves the plant's tolerance to environmental stresses by modifying the physiological processes of the plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water stress
  • tomato yield
  • greenness index
  • micronutrients
  • chemical composition

Effect of moisture stress and foliar application of Zargreen organic liquid fertilizer on tomato growth and yield

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

One of the basic limitations of plant growth is abiotic environmental stress, especially moisture stress, which is known worldwide as an important challenge in the field of production and development of products. Tomato is sensitive to water stress and achieving a product with good quality requires finding a way with the least environmental damage and the most yield. Organic agriculture is looking for ways to intensify the ecological processes responsible for plant nutrition while preserving soil and water resources. The present research was conducted in order to investigate the effect of foliar spraying of organic modifier with the brand name Zargreen liquid fertilizer on the growth characteristics, yield and concentration of nutrients in the aerial parts of tomato plants under moisture stress.

 

Material and Methods

A Factorial experiment was conducted in completely randomized design with three replications in greenhouse conditions in the Faculty of Agriculture of Shiraz University on May 2022. Treatments consisted of four levels of foliar application of Zargreen organic liquid fertilizer (with concentrations of 0, 2.5, 5, and 7.5 L/1000L) and three soil moisture levels (field capacity (without stress), 75 and 50% of field capacity, FC). Foliar application of treatments was used out at 1.5 months (at the end of vegetative growth and beginning of flowering), 2.5 months (at the stage of fruit development), and 3 months (at the stage of fruit ripening) after planting. During the growing season, the amount of water consumed was measured. Two weeks after the last stage of foliar application, the greenness index and before harvesting the height of the plant, and after harvesting, the fresh and dry weight of shoot were measured and shoot nutrient concentrations were determined. Data analysis was done using EXCEL ver. 2016 software and averages were compared with the Duncan's test at probability level of 5% using MSTATC software packages.

 

Results and Discussion

The interaction effect of Zargreen organic fertilizer and moisture stress showed that the most leaf chlorophyll was observed in the treatment with the highest level of moisture stress and the highest level of receiving organic fertilizer. Application of levels of 2.5, 5 and 7.5 liters per thousand liters of Zargeen fertilizer increased the height of the plant by 8, 9 and 14%, respectively, compared to the control. The lowest fresh weight of shoots was obtained in the treatment without organic fertilizer with the highest level of moisture stress, while at the same stress level, the highest fresh weight was observed with the addition of 7.5 liters per thousand organic fertilizers. The highest concentration of zinc and copper in shoots was obtained in the plants with the highest moisture stress and the highest levels of organic fertilizer.

 

Conclusion

Considering the arid and semi-arid climatic conditions of Iran and the lack of water resources, in order to increase the productivity of agricultural production and also protect the environment, the use of compounds of organic origin will play an important role in supplying the plants required nutrients. The results showed that shoot fresh and dry weights of tomato increased at the highest level of moisture stress after adding the highest level of organic fertilizer. The shoot zinc and copper concentrations increased at the highest level of moisture stress due to the application of a high level of fertilizer. In other words, the presence of organic compounds in these conditions has prevented the reduction of plant yield. Similar results were obtained for greenness index and plant height. Therefore, in general and according to the positive effects of applied organic fertilizer in reducing and mitigating the negative effects of drought stress on plant growth and yield, the studied fertilizer can be used to improve plant growth and yield  and optimal agricultural management, especially in moisture stress conditions. The fertilizer may increase soil organic matter and improve various soil properties and soil microbial community as well as reduce the negative effects of moisture stress on the plant growth and yield.

 

 

Ahanger, M. A., Qi, M., Huang, Z., Xu, X., Begum, N., & Qin, C., et al. (2021). Improving growth and photosynthetic performance of drought stressed tomato by application of nano-organic fertilizer involves up-regulation of nitrogen, antioxidant and osmolyte metabolism. Ecotoxicological and Environmental Safety, 216, 112195.
Ahmadi, A., & Backer, D. A. (2000). Stomatal and nonstomatal limitations of photosynthesis under water stress conditions in wheat plant. Iranian Journal of Agricultural Science, 31(4), 813-825 (In Persian).
Azadi Bougar, Sh., & Gharaghani, A. (2017). Effect of calcium and boron spray application on fruit’s quantitative and qualitative characteristics of ‘Golab-e Kohanz’ apple. Iranian Journal of Horticultural Science, 47(4), 811-822 (In Persian).
Behboudi, F., Tahmasebi Sarvestani, Z., Kassaee, M. Z., Modares Sanavi, A. M., & Sorooshzadeh, A. (2018). Effect of foliar and soil application of chitosan nanoparticles on some of physiological characteristics of barley (Hordeum vulgare L.) under drought stress. Journal of Crop Ecophysiology, 12(1), 37-56 (In Persian).
Bremner, J. (1996). Nitrogen total. Methods of Soil Analysis. In: D. L. Sparks et al. (Eds). Method of Soil Analysis. Part 3. pp. 1085-1121. Chemical Methods. American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, WI, USA
Bronick, C. J., & Lal, R. (2005). Soil structure and management: A review. Geoderma, 124, 3-22.
Cacco, G., Attina, E., Gelsomino, A., & Sidari, M. (2000). Effect of nitrate and humic substances of different molecular size on kietic parameters of nitrate uptake in wheat seedlings. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 163, 313320.
Chakma, R., Biswas, A., Saekong, P., Ullah, H. & Datta, A. (2021). Foliar Application and Seed Priming of Salicylic Acid Affect Growth, Fruit Yield, and Quality of Grape Tomato under Drought Stress. Scientia Horticulturae, 280, 109904
Eghball, B., Ginting, D., & Gilley, J. (2004). Residual effects of manure and compost applications on corn production and soil properties. Agronomy Journal, 96(2), 442-447.
El-Badri, A. M., Batool, M., Mohamed, I., Wang, Z., Khatab, A., Sherif, A., et al. (2021). Antioxidative and metabolic contribution to salinity stress responses in two rapeseed cultivars during the early seedling stage. Antioxidants. 10(8):1227–1248.
Ferrara, G., Pacifico, A., Simeone, P., & Ferrara, E. (2007). Preliminary study on the effects of foliar applications of humic acids on ‘Italia’ table grape. In Proc. of the World Congress of Vine and Wine (Vol. 165).
Garcia, A. L., Madrid, R., Gimeno, V., Rodriguez-Ortega, W. M., Nicolas, N., & Garcia-Sanchez, F. (2011). The effects of amino acids fertilization incorporated to the nutrient solution on mineral composition and growth in tomato seedlings. Spanish Journal of Agricultural Research, 9(3), 852-861.
Gavili, E., Moosavi, A. A., & Kamkar Haghighi, A. A. (2019a). Does biochar mitigate the adverse effects of drought on the agronomic traits and yield components of soybean? Industrial Crops and Products, 128, 445-454.
Gavili, E., Moosavi, A. A., & Moradi Choghamarani, F. (2018). Cattle manure biochar potential for ameliorating soil physical characteristics and spinach response under drought. Archives of Agronomy and Soil Science, 64, 1714-1727.
Gavili, E., Moosavi, A. A., & Zahedifar, M .(2019b). Integrated effects of cattle manure-derived biochar and soil moisture conditions on soil chemical characteristics and soybean yield. Archives of Agronomy and Soil Science, 65, 1758-1774.
Gawronaka, H. (2008). Biostimulators in modern agriculture (general aspects). Arysta Life Science. Published by the Editorial House Wies Jutra, Limited. Warsaw. 7- 25
Gee, G. W., & Boder, D. (2002). Particle-size analysis. In: Dane, J. H. and G. C. Topp. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 4- Physical Methods. Agronomy Monograph, No 9. American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, WI, PP. 255-293.
Haghighi, M., & Najafi, H. (2020). The Effect of Humic Acid on Alleviating Drought Stress Effects in Tomato (Lycopersicum esculentum Mill.). Journal of Vegetables Sciences, 3(6), 147-158 (In Persian).
Haghighi, S., Nejad, T. S., & Lack, S. (2011). Calculate the growth dynamics of root and shoot of bean plants. Journal of American Science, 7, 19-26.
Hassan, M.U., Aamer, M., Chattha, M.U., Tang, H., Shahzad, B., Barbanti, L., Rasheed, A., Afzal, A., Liu, Y., & Huang, G. (2020). The critical role of zinc in plants facing the drought stress. Agriculture, 10(9), 396.
Hassan, M.U., Chattha, M. U., Khan, I., Chattha, M. B., Barbanti, L., Aamer, M., et al. (2021). Heat stress in cultivated plants: Nature, impact, mechanisms, and mitigation strategies-A review. Plant Biology, 155(2), 211–234.
Hassani, A., &Amiri, M. R. (2015). Effect of foliar application of amino acids on nitrogen use efficiency, grain yield and quality of barley. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 112, 76-86 (In Persian).
Hatami, A., Aboutalebi Jahromi, A., Ejraei, A., Mohammadi Jahromi, S. A., & Hassanzadeh hankahdani, H. (2023). Study of biochemical traits and mineral elements in date palm fruits under preharvest foliar application of organic fertilizers and micronutrients. International Journal of Horticultural Science and Technology, 10(3), 125-140.
Havlin, J. L., Tisdale, S. L., Nelson, W. L., & Beaton, J. D. (2017). Soil Fertility and Fertilizers: An Introduction to Nutrient Management. 8th Ed. Published by Pearson India Education Services Pvt. Ltd, CIN: U72200TN2005PTC057128.
Heidari, M., Paydar, A., Baradarn Firozabad, M., & Abedinin Esfalati, M. (2020). The Effect of drought stress and application of humic on quantitative yield, photosynthetic pigments, and mineral nutrients content in sunflower seeds. Iranian Journal of Field Crop Science, 50(4), 51-62 (In Persian).
Iqbal, N., Fatma, M., Gautam, H., Sehar, Z., Rasheed, F., Khan, M. I. R., & Khan, N.A. (2022). Salicylic Acid Increases Photosynthesis of Drought Grown Mustard Plants Effectively with Sufficient-N via Regulation of Ethylene, Abscisic Acid, and Nitrogen-Use Efficiency. Journal of Plant Growth Regulation, 43, 1–12
Laila, K. M. A., & Elbordiny, M. M. (2009). Response of wheat plants to potassium humate application. Journal of Applied Sciences Research, 5, 1202-1209.
Lindsay, W. L. & Norvell, W. A. (1978). Development of DTPA soil test for zinc, iron, manganese, and copper. Soil Science Society of America Journal, 42, 421- 428.
Lopert, R. H., & Suarez, D. L. (1996). Carbonate and gypsum. In: Sparks., (Ed.) Methods of Soil Analysis. Part III, 3rd Ed. Soil Science Society of America., Inc, American Society of Agronomy Madison, WI. PP. 437-474.
Ma, X., Li, H., Xu, Y., & Liu, C. (2021). Effects of organic fertilizers via quick artificial decomposition on crop growth. Scientific Report, 11, 3900.
Moosavi, A. A. & Ronaghi, M. (2010). Growth and iron-manganese relationships in dry bean as affected by foliar and soil application of iron and manganese. Journal of Plant Nutrition, 33, 1353-1365.
Moosavi, A. A. & Ronaghi, M. (2011). Influence of foliar and soil applications of iron and manganese on soybean dry matter yield and iron-manganese relationship in a Calcareous soil. Australian Journal of Crop Science, 5, 1550-1556.
Mubashir, A., Nisa, Z-u-., Shah, A. A., Kiran, M., Hussain, I., & Ali, N., et al. (2023). Effect of foliar application of nano-nutrients solution on growth and biochemical attributes of tomato (Solanum lycopersicum) under drought stress. Frontiers in Plant Science, 13, 1066790.
Najafian, Sh., & Zahedifar, M. (2018). Productivity, essential oil components and herbage yield, of sweet basil as a function of biochar and potassium-nano chelate. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 83, 886-894.
Nardi, S., Pizzeghello, D., Muscolo, A. & Vianello, A. (2002). Physiological effects of humic substances on higher plants. Soil Biology and Biochemistry, 34(11), 1527-1536.
Nelson, D. W., & Sommers, L. E. (1996). Total carbon, organic carbon and organic matter. In: D. L. Sparks et al., (Eds.), Method of Soil Analysis. Part III. 3rd Ed. Soil Science Society of America Inc., American Society of Agronomy Madison, WI. PP. 61-1010.
Olsen, S. R., Cole, C. V., Watanabe, F. S., & Dean, L. A. (1954). Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. Circular, Vol 939 (p. 19). Washington, DC: US Department of Agriculture.
Osman, E. A. M., EL-Masry, A. A., & Khatab, K. A. (2013). Effect of nitrogen fertilizer sources and foliar spray of humic and/or fulvic acids on yield and quality of rice plants. Advances in Applied Science Research, 4(4), 174-183.
Pouryousef Miandoab, M., & Shahravan, N. (2014). Effect of foliar application of amino acids at different times on yield and yield components of maize. Crop Physiology Journal, 23, 21-32 (In Persian).
Rai, G. K., Kumar, R., Singh, A. K., Rai, P. K., Rai, M., & Chaturvedi, A. K., et al. (2012). Changes in antioxidant and phytochemical properties of tomato (Lycopersicon esculentum mill.) under ambient condition. Pakistan Journal of Botany, 44 (2), 667–670.
Rajaie, M., Attarzadeh, M., Mosavi, S. H., & Attarzadeh, M. (2015) Using licorice compost (Glycyrizha glabra) to reduce the water stress effect in greenhouse Cucumber. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 25, 79-90 (In Persian).
Rhoades, J. D. (1996). Salinity: Electrical conductivity and total dissolved solids. In: D. L. Sparks et al. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part III, 3rd Ed., American Society of Agronomy Madison, WI. PP. 417-436.
Rout, G.R., & Sahoo, S. (2015). Role of iron in plant growth and metabolism. Reviews in Agricultural Science, 3, 1–24.
Sabagh, I. E., Abdelaal, K., Omra, R., Hafez, Y. M., & Esmail, S. (2018). Anatomical, biochemical and physiological changes in some Egyptian wheat cultivars inoculated with Puccinia graminis f. Sp. Tritici. Fresenius Environmental Bulletin Fresenius, 27, 296–305.
Shahdi Kumleh, A., Seyedi, S., Haghighi Hasanalideh, A., & Karamniya, S. (2021). Effect of source and application rate of organic fertilizers on grain yield and quality of local and improved rice (Oryza sativa L.) cultivars. Journal of Iranian Crop Sciences, 23(3), 278-289 (In Persian). 
Summer, M. E., & Miller, W. P., 1996. Cation exchange capacity and exchange coefficient. In: D. L. Sparks et al. (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part III. 3rd Ed. Soil Science Society of America. ASA. Madison, WI. PP. 1201-1229.
Taghaddosi, M., Hasani, N., & Sinaki, J. M. (2013). Irrigation disruption stresss, spraying with humic acid and seaweed extract in antioxidant enzymes and proline in the forage sorghum. Crop Production in Environmental Stress, 4(4), 1-12 (In Persian).
Tahir, M.M., Khurshid, M., Khan, M.Z., Abbasi, M.K., & Kazmi, H.M. (2011). Lignite-derived humic acid effect on growth of wheat plants in different soils. Pedosphere, 21, 124-131.
Tang, J., Xu, J., Wen, Y., Tian, C., Lin, Z., & Zhao, B. (2019). Effects of organic fertilizer and inorganic fertilizer on the wheat yields and soil nutrients under long-term fertilization. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 25, 1827–1834.
Tehranifar, A., & Ameri, A. (2012). Effect of humic acid on nutrient uptake and physiological characteristics of Fragaria× ananassa'Camarosa'. Journal of Biological & Environmental Sciences, 6(16), 77-79.
Wang, X., Zhang, Y., Xu, W., Cheng, J., Liu, J., Pei, W., Wang, J., & Chuang, Sh. (2023). Amino acid fertilizer strengthens its effect on crop yield and quality by recruiting beneficial rhizosphere microbes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 103(12), 5970-5980.
Zahedifar, M. (2020a). Effect of biochar on cadmium fractions in some polluted saline and sodic soils. Environmental Management, 66, 1133-1141.
Zahedifar, M. (2020b). Iron fractionation in the calcareous soils of different land uses as influenced by biochar. Waste Biomass Valorization, 11, 2321-2330.
Zahedifar, M., & Moosavi, A. A. (2020). Assessing cadmium availability of contaminated saline-sodic soils as influenced by biochar using the adsorption isotherm models. Archives of Agronomy and Soil Science, 66, 1735-1752.
Zahedifar, M., & Najafian, Sh. (2023). Evaluation of essential oil composition and antioxidant activity of yarrow as influenced by foliar application of humic substance-based products: Using multivariate exploratory method. Scientia Horticulturae, 308, 111557.
Zahedifar, M., Moosavi, A. A., Ershadi, A., & Jafari-asl, M. (2023). Investigating water use efficiency and wheat growth characteristics as influenced by soil and foliar application of Zargreen organic fertilizer under drought conditions. Iranian Journal of Soil and Water Research, 54(1), 135-153 (In Persian).
Zhang, J., Sha, Z., Zhang, Y., Bei, Z., & Cao, L. (2015). The effects of different water and nitrogen levels on yield, water, and nitrogen utilization efficiencies of spinach. Canadian Journal of Plant Science, 95, 671-679.
Zhao, W. Liu, L. Shen, Q. Yang, J. Han, X. Tian, F. & Wu, J. (2020). Effects of water stress on photosynthesis, yield, and water use efficiency in winter wheat. Water, 12, 2127.