بررسی کاربرد اسید هومیک و سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک در کشت فلفل دلمه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران،

2 گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان خرم آباد ایران

3 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران

4 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

اسید هومیک می‌تواند با بهبود ساختمان خاک و نگه‌داری آب در خاک، سبب بهبود جذب آب توسط گیاهان شود. این ویژگی سبب شده تا کاربرد اسید هومیک در خاک‌های مناطق خشک مورد توجه قرار بگیرد. بر این اساس مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر همزمان اسید هومیک و کم‌آبیاری بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک زیر کشت فلفل دلمه‌ای به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه سطح اسید هومیک صفر (HA0))، 2 (((HA20 و 4 (HA40) گرم بر گلدان) و چهار سطح آبیاری (60 (L60)، 80 (L80)، 100 (L100) و 120 ((L120 درصد از تخلیه رطوبتی خاک)، در گلخانه‌ی تحقیقاتی دانشگاه پیام نور بجنورد به صورت گلدانی با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد تیمارهای L80HA40، L100HA40 و L120HA40 بیشترین تاثیر را در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک نظیر AS (پایداری خاکدانه)، و کاهش PAD (در صد تخریب خاکدانه‌ها) داشتند. همچنین با افزایش میزان اسید هومیک، فعالیت آنزیم‌های اوره‌آز، فسفاتاز اسیدی و قلیایی در تیمار L80 افزایش و در تیمارهای L100 و L120 کاهش یافت. بنابراین بیشترین مقدار آنزیم‌های اوره‌آز، آلکالین فسفاتاز و اسید فسفاتاز، (678/98 μg NH4+-N g-1 dry soil 2h-1) ، 54/845 و 30/671 (µg PNP g−1 dry soil h−) در L80H40 مشاهده شد که به ترتیب 6/4، 9/5، 8/2 و 0/6 برابر بیشتر از تیمار L60HA0بودند، با افزایش مقدار اسید هومیک و افزایش سطوح آبیاری تا L100، مقادیر تنفس افزایش و سپس در L120 کاهش یافتند، با این وجود فعالیت میکروبی و به دنبال آن تنفس در L80 با L100 تفاوت معنی‌داری نداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the application of humic acid and irrigation levels on some physical, chemical, and biological properties of the soil under bell pepper cultivation

نویسندگان [English]

  • Mahtab Roshaniyan 1
  • Afsaneh Alinejadian-Bidabadi 2
  • Abbas Maleki 3
  • Amir Lakzian 4
1 Department of Soil Science,, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Assistant professor, department of science and engineering faculty of agriculture, lorestan university. Khoram abad, Iran
3 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad, Iran
4 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Humic acid can improve water absorption by plants by improving soil structure and water retention in soil. These characteristics have caused the use of humic acid in the soils of dry areas to be considered. This study aimed to investigate the simultaneous effect of humic acid and deficit irrigation on soil physical and biological properties under the cultivation of bell pepper. A factorial-based experiment in a randomized complete design was carried out with three levels of humic-acid (0 (HA0), 2 (HA20), and 4 (HA40) g per pot) and four irrigation levels (60 (L60), 80 (L80), 100 (L100), 120 (L120), (percent of soil moisture depletion) with three replications in the research greenhouse of Payam Noor Bojnourd University. The results showed that the best treatments for improving soil physical properties, AS (aggregate stability), and decreasing PAD (percentage of aggregate destruction)), were L80HA40, L100HA40, and L120HA40 treatments. Also, by increasing the dose of HA and increasing the irrigation level up to L80, the activity of urease, alkaline phosphatase, and acid phosphatase enzymes increased and then decreased in L100 and L120.Therefor the highest amount of urease, alkaline phosphatase, and acid phosphatase enzymes (μg NH4+-N g-1 dry soil 2h-1) 678.98, 845.54 671.30 (μg PNP g−1 dry soil h -) were observed in L80L40, which were to be 4.6, 5.9, 2.8 and 0.6 times more than L60HA0 treatment, respectively. By increasing the amount of humic acid and increasing the irrigation levels up to L100, respiration rates increased and then decreased at L120, however, microbial activity followed by respiration at L80 and L100 were not significantly different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkaline and acid phosphatase enzymes
  • Soil urease
  • Aggregate stability
  • Soil enzyme activity

Investigating the application of humic acid and irrigation levels on some physical, chemical, and biological properties of the soil under bell pepper cultivation

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Humic substances are formed through the mineralization of plant and animal residues and through the biological activities of microorganisms. The humic acid (coloured recalcitrant organic compounds) application increases the soil porosity and the water use efficiency and reduces the moisture stress conditions for plant growth (Hal et al. 2021). Humic substances directly and indirectly have significant effects on plant growth. It also improves water and nutrient absorption (Moghbeli and Arvin, 2014). Humic substances are eco-friendly and they reduce the application of chemical fertilizers. On the other hand, drought is one of the most important abiotic stress factors that have a negative effect on the growth, metabolism, and performance of plants (Bhati et al. 2015). The first reaction of a plant to drought stress is growth reduction, during drought stress. This research aims to determine the effect of different amounts of humic acid to reduce the destructive effects of deficit irrigation on bell pepper production in greenhouse conditions.

Materials and Methods

A factorial-based experiment in a randomized complete design was carried out with three levels of humic-acid (0 (HA0), 2 (HA20), and 4 (HA40) g per pot) and four irrigation levels (60 (L60), 80 (L80), 100 (L100), 120 (L120), (percent of soil moisture depletion) with three replications in the research greenhouse of Payam Noor Bojnourd University. To prepare the pots, the soil sample was passed through a 2 mm sieve and humic was added to the soil sample according to the experimental treatments. Two bell pepper seedlings were transferred to each pot and all pots were irrigated according to the experimental treatments. Eighty days after cultivation, plants were harvested and soil samples were air dried. Soil texture, soil pH, electrical conductivity (ECe), soil organic carbon, total nitrogen, available phosphorus, soil urease, acidic and alkaline phosphatase, and soil microbial respiration were determined by conventional methods.

Results and Discussion

The aggregate stability (AS) increased with the increase of humic acid application and the irrigation level up to (L100) and then decreased at the irrigation level of 120% (L120). The highest AS was observed in the L100H40 treatment, which was 2.04 percent higher than the L60HA0 treatment. In contrast, the maximum value of the aggregate destruction percentage (PAD) was observed in the L60HA0 treatment compared to the L100HA40 treatment. By increasing the amount of humic acid application and increasing the irrigation levels (up to L80), the soil urease activity and alkaline and acid phosphatase increased and then their values decreased at L100 and L120 treatment, however, the activity of these enzymes was not significantly different. The highest soil urease and alkaline and acid phosphatase was observed with 678.98 (μg NH4+-N g-1 dry soil 2h-1, 845.54 and 30.671g-1 dry soil h-1) µg PNP) in L80 HA0 treatment which were respectively 5.9, 2.8 and 6 times higher than the L60HA0) treatment. Based on the results, with increasing the humic acid application and the increase in irrigation levels up to L100, respiration rates increased and then decreased in L120, however, microbial activity and respiration in L80 and L100 were not significantly different. Therefore, the highest amount of respiration (3.77-2.74) was observed in L100HA40, which was on average 2.5 times higher than the L60HA0 treatment. Also, the comparison of the main effect of humic acid on total soil nitrogen concentration showed that due to the use of humic acid in the soil, the concentration of total soil nitrogen increased significantly. The results also showed the positive effect of the humic acid application on the soil's available phosphorus concentration. Thus, at all levels of irrigation water, the concentration of soil available phosphorus in the treatments containing humic acid was significantly higher than in the treatment without humic acid. Also, available potassium increased in treatments containing humic acid. These results can be attributed to the relatively high concentration of potassium in humic acid (25.7 mg/kg) by adding humic acid to the soil.

Conclusion

The highest activity of soil urease, alkaline and acid phosphatase enzymes was observed in the L80H40 treatment. Nevertheless, the amount of moisture required for maximum stability of soil accumulation (AS) and minimum PAD was obtained in the L100 treatment. In general, better absorption of nutrients and plant growth and crop production were observed in HA40 treatment with an 80% soil moisture level. It seems that the use of humic acid can be very effective in reducing the water requirement and it helps to improve the activity of microorganisms and increase the soil stability indexes.

Alef, K., & Nannipieri, P. (1995). Methods in applied soil microbiology and biochemistry. Academic Press, London, UK.
Amiołkowska, A., Buczkowska, H., & Thanoon, A. H. (2016). Effect of biological preparations on content of saccharides in sweet pepper fruits. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 15, 65- 75. 
Arvidsson, J. & Bolenius, E. (2006). Effect of soil water content during primary tillage-laser measurements of soil surface changes. Soil & Tillage Research, 90, 222-229. doi:10.1016/j.still.2005.09.005.
Asik, B. A., Turan, M. A., Celic, H., & Katkat, A. V. (2009). Effects of humic substances on plant growth and mineral nutrients uptake of wheat (Triticum durum cv. Salihli) under conditions of salinity. Asian Journal. Crop Science, 1(2), 87-95. doi: 10.3923/ajcs.2009.87.95.
Asri, F. O., Demirtas, E. I., & Ari, N. (2015). Changes in fruit yield, quality and nutrient concentrations in response to soil humic acid applications in processing tomato. Bulgarian. Journal of Agricultural Science, 21, 585–591.
Bacilio, M., Moreno, M., & Bashan, Y. (2016). Mitigation of negative effects of progressive soil salinity gradients by application of humic acids and inoculation with Pseudomonas stutzeri in a salt-tolerant and a salt-susceptible pepper. Applied Soil Ecology, 107, 394-404. doi: 10.1016/j.apsoil.2016.04.012.
Bai, N., Zhang, H., Li, S., Zheng, X., Zhang, J., Zhang, H., Zhou, S., Sun, H., & Lv, W. (2019). Long-term effects of straw and straw-derived biochar on soil aggregation and fungal community in a rice–wheat rotation system. PeerJ, 6, e6171. doi: 10.7717/peerj.6171.
Bhati, J., Chaduvula, P. K., Kumar, S., & Rai, A. (2013). Phylogenetic analysis and secondary structure prediction for drought tolerant Cap binding proteins of plant species. Indian journal of agricultural sciences, 83(1), 21-5.
Biglouie, M. H., Assimi, M. H. & Akbarzadeh, A. (2010). Effect of water stress at different stages on quantity and quality traits of Virginia (flue cured) tobacco type. Journal of Plant and Environment, 2, 67-75. doi: 10.17221/163/2009-PSE.
Billingham, K. L. (2012). Humic products potential or presumption for agriculture? Can humic products improve my soil? Proceedings of the 27th Annual Conference of The Grassland Society of NSW. 43-50.
Blanco-Canqui, H., Lal, R., Post, W. M., Izurralde, R. C., & Owens, L. B. (2006). Soil structure parameters and organic carbon in no till corn with variable stover retention rates. Soil Science, 171, 468-482. doi:10.1016/j.still.2007.01.004.
Brennan R. F., Armour J. D., & Reuter, D. J. (1993). Diagnosis of zinc deficiency. In A.D. Robson (ed.) Zinc in Soils and Plants, P206. Springer, Netherlands. p. 167-181.
Burns R. G. (1982). Enzyme activity in soil location and a possible role in microbial ecology. Soil Biology and. Biochemistry, 14, 423-428. doi:10.1007/978-94-011-0878-2_12.
Chen, X., Condron, L. M., Dunfield, K. E., Wakelin, S. A., & Chen, L. (2021). Impact of grassland afforestation with contrasting tree species on soil phosphorus fractions and alkaline phosphatase gene communities. Soil Biology and Biochemistry, 159, 108274. doi:10.1016/j.soilbio.2021.108274.
Chen, Y., Shi, J., Tian, X., Jia, Z., Wang, S., Chen, J., & Zhu, W. (2019). Impact of dissolved organic matter on Zn extractability and transfer in calcareous soil with maize straw amendment. Journal Soils Sediment, 19(2), 774–784. https://doi.org/10.1007/s11368-018-2060-x.
Christenen, B. T., & Johnston, A. E. (1997). Soil organic matter and soil quality lessins learned from long-term experiments at Askov and Rothamsted.p 157-159, In;E.G. Gregorich and M.R. Catrer, Soil Quality for Crop Production and Ecosystem Healthm Elsevierm Amesterdam, https://doi.org/10.1016/S0166-2481(97)80045-1.
Dad, K., Nawaz, M., Hassan, R., Javed, K., Shaheen, A., Zhao, F., & Aurangzaib, M. (2021). Impact of biochar on the growth and physiology of tomato grown in the cadmium contaminated soil. Pakistan Journal of Agricultural Research, 34(2), 454-462. http://dx.doi.org/10.17582/journal.pjar/2021/34.2.454.462
Dada, O.A. & Ogunsesu, Y.O. (2016). Growth analysis and fruit yield of Capsicum chinense, Jacquin as influenced by compost applied as foliar spray and soil augmentation in Ibadan, southwestern Nigeria Journal of Agriculture and Sustainability, (9), 83-103.
Denaxa, N. K., Roussos, P. A., Damvakaris, T. & Stournaras, V. (2012). Comparative effects of exogenous glycine betaine, kaolin clay particles and Ambiol on photosynthesis, leaf sclerophylly indexes and heat load of olive cv. Chondrolia Chalkidikis under drought. Scientia Horticulture, 137, 87-94.doi:10.1016/j.scienta.2012.01.012.
Dursun, A., I. Guvenc & Turan, M. (2002). Effects of different levels of humic acid on seedling growth and macro and micronutrient contents of tomato and eggplant. Acta Agrobotanica, 56, 81-88. https://doi.org/10.5586/aa.2002.046.
Fan, H., Wang, X. W., Sun, X. & Li, Y. (2014). Effects of humic acid derived from sediments on growth, photosynthesis and chloroplast ultrastructure in chrysanthemum. Scientia Horticulturae, 177, 118-123.doi:10.1016/j.scienta.2014.05.010.
Emerson, W. W., (1977). Physical properties and structure. In: Soil factors and crop production in semi-arid environment. (ed: Russel J. S. - Greacen E. L.) University of Queensland Press p. 78-104.
Fu, B., Chen, L., Huang, H., Qu, P., & Wei, Z. (2021). Impacts of crop residues on soil health: A review. Environmental Pollutants and Bioavailability, 33(1), 164-173. http://dx.doi.org/10.1080/26395940.2021.1948354.
Ganefianti, D. W., Fahrurrozi, F. & Armadi, Y. (2017). Hybrid performance testing of chilli pepper (Capsicum annum L.) for resistance to yellow leaf curl begomo virus growth in lowland environment. SABRAO Journal of Breeding and Genetics, 49(2), 171-191.
Gao, S., DeLuca, T. H., & Cleveland, C. C. (2019). Biochar additions alter phosphorus and nitrogen availability in agricultural ecosystems: a meta-analysis. Science of Total Environment, 654, 463e472. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.124.
Garcia, A. C., Santos, L. A., Izquierdo, F. G., Sperandio, M. V. L., Castro, R.N., & Berbara, R. L. L. (2012). Humic acids of vermicompost as an ecological pathway to increase resistance of rice seedlings to water stress. African Journal of Biotechnology, 47, 203-208. http://dx.doi.org/10.5897/AJB11.1960.
Garg, S. H., & Bahl G. S. (2008). Phosphorus availability to maize as influenced by organic manures and fertilizer P associated phosphatase activity in soil. Bioresource Technology, 99, 5773-5777. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.10.063.
Gee, G. W., & Bauder, J. W. (1986). Particle size analysis. P 383-411, In: A. Klute (ed.), Methods of soil analysis, 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA. Madision.
Guo, Y., Ma, Z., Ren, B., Zhao, B., Liu, P., & Zhang, J. (2022). Effects of humic acid added to controlled-release fertilizer on summer maize yield, nitrogen use efficiency and greenhouse gas emission. Agriculture, 12(4), 448. https://doi.org/10.3390/agriculture12040448  
Hale, L., Curtis, D., Azeem, M., Montgomery, J., Crowley, D. E., & McGiffen, M. E. (2021). Influence of compost and biochar on soil biological properties under turfgrass supplied deficit irrigation. Applied Soil Ecology, 168. doi:10.1016/j.apsoil.2021.104134.
Harper S. M., Kerven G. L., Edwards D. G., & Ostatek-Boczynski, Z. (2000). Characterisation of fulvic and humic acids from leaves of Eucalyptus camaldulensis and from decomposed hay. Soil Biology and Biochemistry, 32(10), 1331-1336. doi:10.1016/S0038-0717(00)00021-3.
Hartwigsen, J. A., & Evans, M. R. (2000). Humic Acid Seed and Substrate Treatments Promote Seedling Root Development. HortScience, 35(7), 1231–1233. doi:10.21273/HORTSCI.35.7.1231.
Huisz, A., Toth, T., & Nemeth, T. (2009). Normalized stability index and mean weight diameter in a combined nitrogen fertilization x irrigation experiment on Hungarian chernozem soil. Cereal Research Communications, 37, 443-446. VIII. Alps-Adria Scientific Workshop Laboratory.Royal Soc. Chem, doi: 10.1556/443 CRC.37.2009.Suppl.3.
Kafi, M., Burzui, A., Salehi, M., Camandi, A., Masumi, A., & Nabati, A. (2009). Physiology of Environmental Stress in Plants. Publications University of Mashhad, 388 p. (In Persian).
Kemper, W. D. & Rosenau, K. (1986). Size distribution of aggregates. Pp: 425- 442. In: Klute, A. (ed.), Methods of Soil Analysis, Part 1. ASA, Madison, WI.
Mafakheri, A., Siosemardeh, A., Bahramnejad, B., Struik, P. C. & Sohrabi, Y. (2010). Effect of drought stress on yield, proline and chlorophyll contents in three chickpea cultivars. Austraian Journal Science, 4: 580-585.
Manas, D., Bandopadhyay, P. K., Chakravarty, A., Pal, S., & Bhattacharya, A. (2014). Effect of foliar application of humic acid, zinc and bo-ron on biochemical changes related to productivity of pungent pepper (Capsicum annuum L.). Plant Science, 2(1), 53 – 66. doi:10.5897/AJPS2014.1155.
Mindari, W., Sasongko, P. E., Kusuma, Z., Syekhfani, S., & Aini, N. (2018,). Efficiency of various sources and doses of humic acid on physical and chemical properties of saline soil and growth and yield of rice. The 9th International Conference on Global Resource Conservation (ICGRC) and AJI from Ritsumeikan University. AIP Conf. Proc. 2019, 030001-1–030001-8; https://doi.org/10.1063/1.5061854.
Nahar, S., Sahoo, L. & Tanti, B. (2018). Screening of drought tolerant rice through morphophysiological and biochemical approaches. Biotechnology Agriculture, 17, 1878-2001. doi:10.1016/j.bcab.2018.06.002.
Nardi, S., Pizzeghello, D., Muscolo, A., & Vianello, A. (2002). Physiological effects of humic substances on higher plants. Soil Biology and. Biochemistry, 34, 1527 1536. https://doi.org/10.1016/S0038-0717(02)00174-8.
Nelson, D. W. & Sommers, L. E. (1996). Total carbon, organic carbon, and organic matter. In: Sparks, D.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis, Part 3, Chemical Methods, SSSA and ASA, Madison, WI. PP. 961-1010. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.3.c34.
Norazian, M. H., Nurul Asyiqin, Y., Amirah Fareeza, Y., Nurul Nasyitah, M. R. & Rashidi, O. (2019). Carotenoids of capsicum fruits: Pigment profile and health-promoting functional attributes. Antioxidants 8(10): 469. https://doi.org/10.3390%2Fantiox8100469. PMID: 31600964; PMCID: PMC6827103. (In persian).
Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F. S. & Dean, L. A. (1954). Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. United.States. Department. of Agricultre. 939p.
Palma, J. M., Teran, F., Contreras-Ruiz, A., Rodriguez-Ruiz, M. & Corpas, F. J. (2020). Antioxidant profile of pepper (Capsicum annuum L.) fruits containing diverse levels of capsaicinoids. Antioxidants 9(9), 878. https://doi.org/10.3390/antiox9090878.
Paradikovic, N., Vinkovic, T., Vinkovic-Vrcek, I., Zuntar, I., Bojic, M. & Medic-Saric, M. (2011). Effect of natural biostimulants on yield and nutritional quality: An example of sweet yellow pepper (Capsicum annuum L.) plants. Journal of the Science of Food Agriculture, 91(12), 2146-2152. http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.4431. https://doi.org/10.1002/jsfa.4431
Pascual, S. D., Ruggiero, C., & Barbieri. G. (2003). Physiological Responses of Pepper to Salinity and Drought. JASHS January 2003 vol. 128 no. 1 48-54. http://dx.doi.org/10.21273/JASHS.128.1.0048
Pourmansour, S., Razzaghi, F., Sepaskhah, A., & Moosavi, A. (2019). Wheat growth and yield investigation under different levels of biochar and deficit irrigation under greenhouse conditions, Journal of and water irrigation, 9(1), 15-28. doi: 10.22059/jwim.2019.278053.665.
Safari, Z. S., Ding, P., Juju Nakasha, J. & Yusof, S. F. (2020). Combining chitosan and vanillin to retain postharvest quality of tomato fruit during ambient temperature storage. Coatings, 10(12), 1222. https://doi.org/10.3390/coatings. (In Persian).
Safian, M., Motaghian, H., & Hosseinpur, A. (2020). Effects of sugarcane residue biochar and P fertilizer on P availability and its fractions in a calcareous clay loam soil .15 th Iranian Soil Science Congress.
Saif El-Deen, U. M., Ezzat A. S., & El-Morsy, A. H. A. (2011). Effect of phosphorus fertilizer rates andsalinity. Asian, Journal of. Crop Science, 1(2), 87-95.
Sardans, J., Penuelas, J., & Estiarte, M. (2006). Warming and drought alter soil phosphatase activity and soil P availability in a Mediterranean shrubland. Plant and Soil. 289, 227-238. doi:10.1007/s11104-006-9131-2.
Sarir, M., Durrani, M, I., & Mian, I. A. (2006). Effect of the source and rate of humic acid on phosphorus transformations. Environmental, 1 (1): 29-31.
Sharma, S. B., Sayyed, R. Z., Trivedi, M. H., & Gobi, T. A. (2013). Phosphate solubilizing microbes: Sustainable approach for managing phosphorus deficiency in agricultural soils. SpringerPlus, 2, 587.  
Shen, Y., Lin, H., Gao, W., & Li, M. (2020). The effects of humic acid urea and polyaspartic acid urea on reducing nitrogen loss compared with urea. Journal of Science. Food Agriculture, 100, 4425–4432. https://doi.org/10.1002/jsfa.10482.
Sheng, G. S., Fang-fang &. Tong, Z. (2014). Effect of rice husk biochar and coal fly ash on some physical properties of expansive clayey soil (Vertisol). Catena, 114: 17-44.doi:10.1016/j.catena.2013.10.014.
Tabatabai, M. A. (1982). Soil enzymes. PP. 539-579. IN: A. C. page (Ed.). Methods of soil analysis.Part 2. Am. Soc. Agron., Madison, WI, USA.
Tabatabai, M. A., & Bremner, J. M. (1969). Use of p-nitrophenylphosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biology and Biochemistry, 1, 301-307.
Tejada, M., Garcia, C., Gonzalez, J. L., & Hernandez, M. T. (2006). Use of organic amendment asa strategy for saline soil remediation; influence on the physical, chemical and biological properties of soil. Soil Biology and Biochemistry, 38, 1413-1421.
Thomas, G. W. (1996). Soil pH and soil Acidity. In: sparks, D. L. (Ed). Methods of soil analysis. Part 3- Chemical Methods. Soil Science, Madison, WI. No. 5. pp: 475-490.
Tisdoll, M & Adem. H.H. (1986). Effect of type of seedbed, type of irrigation, and a mulch on seeding emergence, growth and yield of maize (Zea mays). Ausraliant Journal of Experimental Agriculture, 26, 197-200.
Walkley, A., & Black, I. A. (1934). An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil science, 37(1), 29-38. p://dx.doi.org/10.1097/00010694-193401000-00003.
Wang, F., Tang, Y. A., Zhang, P. C., & Coffie, J. N. (2013). Effects of various organic materialon soil aggregate stabilityand soil microbiological properties on the Loess Plateau of China. Plant Soil Environ, 59.162-168. doi:10.17221/702/2012-PSE.
Zhang, Y., Zhu, G., Yin, L., Ma,L., Xu, C., & Chen, H. (2022).Optimal soil water  content and temperature   sensitivity differ among heterotrophic and autotrophic respiration from oasis agrecosystems. Geoderma, 425,116071. https://doi.org/10.1016/j.Geoderma.2022.116071.
Zhen, Z., Liu, H., Wang, N., Guo, L., Meng, J., Ding, N., Wu, G. & Jiang, G. (2014). Effects of manure compost application on soil microbial community diversity and soil micro environments in a temperate cropland in china. Plos one, 9 (10), e108555. https://doi.org/10.1371/.0108555.
Zhu, J., Li, M., & Whelan, M. (2018). Phosohorus activators contribute to legacy phosohorus availability in agricultural sois: a review. Science of the total environment, 612, 522-537. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.095.