اثر شوری خاک بر معدنی شدن نیتروژن در حضور و عدم حضور کلش گندم در سه خاک با کلاس بافتی متفاوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیمی و حاصلخیزی خاک، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 بخش آزمایشگاه ها، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 بخش تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

5 بخش تحقیقات بیولوژی خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران

چکیده

این مطالعه به‌منظور بررسی اثر شوری خاک بر معدنی‌ شدن نیتروژن در حضور و عدم حضور کلش گندم درسه خاک با کلاس بافتی رسی، لومی و شنی لومی در شرایط آزمایشگاهی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با فاکتورهای شوری (1، 10، 20 و 30 دسی‌زیمنس بر متر)، کلش گندم (صفر و 2 درصد وزنی با 5/89=C/N) و زمان (روزهای 2، 5، 12، 20، 28، 37، 46، 53، 64، 73، 85 و90) در 3 تکرار اجرا شد. نمونه‌ خاک‌های زراعی مناطق مختلف ایران بررسی و سه خاک با شوری پایین (1/1-84/0 دسی‌زیمنس بر متر) و کربن آلی کم (98/0-22/0 درصد) انتخاب شدند. آزمایش نتایج بدست آمده نشان داد که در هر سه نوع خاک غلظت آمونیوم و نیترات در تیمار بدون کلش بیش‌تر از تیمار دارای کلش بود. در تیمار دارای کلش یک روند کاهشی اولیه در مقدار آمونیوم و نیترات برای هر سه خاک وجود داشت ولی پس از مدت زمانی، مقدار آمونیوم و نیترات خاک روند افزایشی و بازگشت به مقدار اولیه را نشان داد. با افزایش سطح شوری خاک، مقدار آمونیوم خاک در خاک‌های رسی و شن لومی، افزایش یافت در حالیکه در خاک لوم کاهش یافت. مقدار نیترات در هر سه نوع خاک با افزایش سطح شوری، روند کاهشی نشان داد. بطورکلی یافته‌های این تحقیق نشان داد که حضور کلش در خاک می‌تواند اثرات منفی غلظت‌های بالای نمک را بر معدنی شدن نیتروژن تعدیل کرده و از تلفات آن بکاهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of soil salinity on nitrogen mineralization in the presence and absence of wheat straw in three soils with different textural classes

نویسندگان [English]

  • Younes Shukuhifar 1
  • Ahmad Mohammadi Ghehsareh 2
  • Karim Shahbazi 3
  • Mohammad mehdi Tehrani 4
  • Hosein Besharati 5
1 PhD student of Soil Science, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Department of Laboratories,, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran
4 Department of Soil Fertility and Plant Nutrition,, Soil and water research institute, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran
5 Department of Soil Biology, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

 
This study was conducted to investigate the effect of soil salinity on nitrogen mineralization in the presence and absence of wheat straw in three soils with textural classes of clay, loam and loamy sand under laboratory conditions as a factorial arrangement based on a completely randomized design with 3 replications. The studied factors were salinity (1, 10, 20 and 30 dS/m), wheat straw (0 and 2% by weight with C/N=89.5) and time (2, 5, 12, 20, 28, 37, 46, 53, 64, 73, 85 and 90 days). After investigation of different Iranian agricultural soils, three soils with low salinity (0.84-1.1 dS/m) and low organic carbon (0.22-0.98%) were selected. Considering the results, in the three soils, the amount of ammonium and nitrate in the treatment without straw was higher than those in the treatment with straw. In straw treatment, there was an initial descending trend in the amount of ammonium and nitrate for the three soils, but after a period of time, ammonium and nitrate content of the soil showed an ascending trend and returned to the initial value. With increasing soil salinity, the amount of soil ammonium increased in clay and loamy sand soils but decreased in the loamy soil. Nitrate content showed a descending trend for the three soils with increasing salinity. In general it is concluded that the presence of wheat straw in the soil can mitigate the negative effects of high concentrations of salt on nitrogen mineralization and reduce nitrogen losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonium
  • Electrical conductivity
  • Nitrate
  • Nitrogen losses
  • Organic matter

The effect of soil salinity on nitrogen mineralization in the presence and absence of wheat straw in three soils with different textural classes

EXTENDED ABSTRACT

 

Introduction

Soil salinity is one of the main factors of land degradation and decrease the yield of agricultural crops, affecting the population of soil microorganisms and soil dissolved organic carbon, plays an important role in soil nitrogen mineralization. Application of organic matter is often suggested as a solution to stimulate soil microbial activities in the soils affected by salt.

Objective

The present study was performed to investigate the effect of soil salinity on nitrogen mineralization in the presence and absence of wheat straw in three soils with textural classes of clay, loam and loamy sand under laboratory conditions.

Materials and methods

For this purpose, agricultural soil samples from different regions of Iran were investigated and three soils with low salinity (0.84-1.1 dS/m) and organic carbon (0.22-0.98%) were selected. The experiment was conducted as a factorial in a completely randomized design with the factors of salinity (initial salinity about 1, 10, 20 and 30 dS/m), wheat straw (two levels of 0 and 2% by weight with C/N=89.5) and time (2, 5, 12, 20, 28, 37, 46, 53, 64, 73, 85 and 90 days) by applying three repetitions for each sample.

Results

 In addition to wheat straw, soil texture also has an effect on nitrogen mineralization, so that in clay and sandy loam soil without wheat straw, the ammonium content of the soil increased with increasing salt concentration, while in loamy soil without wheat straw, with increase soil salinity the amount of ammonium produced decreased. In all three soils, the amount of ammonium and nitrate in the treatment without straw was higher than in the treatment with straw. In the treatment with straw, there was an initial downward trend in the amount of ammonium and nitrate for all three soils, but after a period of time, the amount of ammonium and nitrate in the soil showed an upward trend and returned to the initial value. With the increase in soil salinity, the amount of soil ammonium increased in clay and loamy sand but decreased in loam soil, but the amount of soil nitrate showed a decreasing trend for all three soils with increasing salinity.

Conclusion

 The results showed that soil salinity can lead to a decrease in soil mineral nitrogen by affecting the process of nitrogen mineralization, and the presence of wheat straw, although in a certain period of time, leads to a decrease in soil mineral nitrogen, but with the positive characteristics it gives to the soil, it can adjust the negative effects of high salt concentrations in the processes of ammonium and nitrate production in all of the three types of soil texture and on the other hand, reduce its losses by controlling the rate of nitrogen mineralization. Therefore, based on the results of this research, it is recommended to return wheat straw in saline soils along with calculating the nitrogen factor. The presence of wheat straw in saline soils can moderate the negative effects of high salt concentrations on nitrogen mineralization and reduce its losses.

Abbaslou, H., Hadifard, H., & Ghanizadeh, A.R. (2020). Effect of cations and anions on flocculation of dispersive clayey soils. Heliyon, 6(2): e03462.
Akhtar, M., Hussain, F., Ashraf, M.Y., Qureshi, T.M., Akhter, J., & Awan, A.R. (2012). Influence of salinity on nitrogen transformations in soil. Communications in soil science and plant analysis, 43(12): 1674-1683.
Almagro, M., Ruiz-Navarro, A., Díaz-Pereira, E., Albaladejo, J., & Martínez-Mena, M. (2021). Plant residue chemical quality modulates the soil microbial response related to decomposition and soil organic carbon and nitrogen stabilization in a rainfed Mediterranean agroecosystem. Soil Biology and Biochemistry, 156: 108198.
ASTM International. (2021). Standard test method for chemical analysis of wood charcoal, http://www.astm.org/Standards/D1762.htm (accessed March 2023).
Bach, E.M., Baer, S.G., Meyer, C.K., & Six, J. (2010). Soil texture affects soil microbial and structural recovery during grassland restoration. Soil biology and biochemistry, 42(12): 2182-2191.
Bezborodov, G.A., Shadmanov, D.K., Mirhashimov, R.T., Yuldashev, T., Qureshi, A.S., Noble, A.D., & Qadir, M. (2010). Mulching and water quality effects on soil salinity and sodicity dynamics and cotton productivity in Central Asia. Agriculture, ecosystems & environment, 138(1-2), 95-102.
Black, A.S., & Waring, S.A. (1978). Nitrate determination in an oxisol using K2SO4 extraction and the nitrate-specific ion electrode. Plant and Soil. 49: 207-211.
Boroumand Rezazadeh, E., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Nasiri Mahalati, M., & Lakzian, A. (2016). Net nitrogen mineralization as affected by residue quality and soil moisture. Journal of Agroecology, 9(3): 794-804. (In Persian)
Bower, C.A. (1952). Exchangeable cation analysis of saline and alkali soils. Soil Science, 730: 251-261.
Butterly, C.R., Marschner P., and Baldock J. 2006. Drying and wetting cycles and phosphorus dynamics. 18th World Congress of Soil Science. Pennsylvania, USA.
Chen, H., Rosinger, C., Blagodatsky, S., Reichel, R., Li, B., Kumar, A., Rothardt, S., Luo J., Brüggemann, N., Kage, H., & Bonkowski, M. (2023). Straw amendment and nitrification inhibitor controlling N losses and immobilization in a soil cooling-warming experiment. Science of The Total Environment, 870: 162007.
Chen, L., Sun, S., Yao, B., Peng, Y., Gao, C., Qin, T., Zhou, Y., Sun, C., & Quan, W. (2022). Effects of straw return and straw biochar on soil properties and crop growth: A review. Frontiers in plant science, 13.
Cortés-Lorenzo, C., Rodríguez-Díaz, M., Sipkema, D., Juárez-Jiménez, B., Rodelas, B., Smidt, H., & González-López, J. (2015). Effect of salinity on nitrification efficiency and structure of ammonia-oxidizing bacterial communities in a submerged fixed bed bioreactor. Chemical Engineering Journal, 266: 233-240.
Drake, P.L., McCormick, C.A., & Smith, M.J. (2014). Controls of soil respiration in a salinity-affected ephemeral wetland. Geoderma, 221: 96-102.
FAO. (2021). Global map of salt-affected soils (GSASmap). https://www.fao.org/global-soil-partnership/gsasmap/en (accessed 22 February 2022).
Feng ,H., Zhao, H., Xia, L., Yang, W., Zhao Y., Jeelani N., & An, S. (2022). Nitrogen cycling in plant and soil subsystems is driven by changes in soil salinity following coastal embankment in typical coastal saltmarsh ecosystems of Eastern China. Ecological Engineering, 174: 106467.
Fu, B., Chen, L., Huang, H., Qu, P., & Wei, Z. (2021). Impacts of crop residues on soil health: A review. Environmental Pollutants and Bioavailability, 33(1): 164-173.
Gee, G.W., & Bauder, J.W. (1979). Particle size analysis by hydrometer: a simplified method for routine textural analysis and a sensitivity test of measured parameters. Soil Science Society of America Journal, 43: 1004-1007.
Hassanpour, R., Neyshabouri, M.R., & Zarehaghi, D. (2015). Effect of soil salinity and compaction on some physiological characteristics of corn (Zea mays L.). Journal of Soil Management and Sustainable Production, 4(4): 275-293. (In Persian)
Hassink, J. (1994). Effect of soil texture on the size of the microbial biomass and on the amount of C and N mineralized per unit of microbial biomass in Dutch grassland soils. Soil Biology and Biochemistry, 26(11): 1573-1581.
Iqbal, R., Raza, M.A.S., Valipour, M., Saleem, M.F., Zaheer, M.S., Ahmad, S., Toleikiene, M., Haider, I., Aslam, M.U., & Nazar, M.A. (2020). Potential agricultural and environmental benefits of mulches—a review. Bulletin of the National Research Centre, 44(1): 1-16.
Jia, J., Bai, J., Gao, H., Wang, W., Yin, S., Wang, D., & Han, L. (2019). Effects of salinity and moisture on sediment net nitrogen mineralization in salt marshes of a Chinese estuary. Chemosphere, 228: 174-182.
Jia, J., Bai, J., Gao, H., Wang, W., Zhang, G., & Wang, X. (2020). Different effects of NaCl and Na2SO4 on soil net nitrogen mineralization in coastal wetlands. Ecotoxicology and Environmental Safety, 199: 110678.
Jilkova, V., Strakova, P., & Frouz, J. (2020). Foliage C: N ratio, stage of organic matter decomposition and interaction with soil affect microbial respiration and its response to C and N addition more than C: N changes during decomposition. Applied Soil Ecology, 152: 103568.
Keeney, D.R., & Nelson, D.W. (1987). Nitrogen-inorganic forms, sec. 33-3, extraction of exchangeable ammonium, nitrate, and nitrite. In: Page A.L., Miller R.H., and Keeney D.R. (Eds.), Methods of Soil Analysis - Part 2. Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, USA, pp. 648-649.
Khatoon, H., Solanki, P., Narayan, M., Tewari, L., Rai, J.P.N., & Hina Khatoon, C. (2017). Role of microbes in organic carbon decomposition and maintenance of soil ecosystem. International Journal of Chemical Studies, 5(6): 1648-1656.
Khodabandeloo, M., Amanifar, S., Mohsenifard, E., & Askari, M.S. (2019). Evaluation of symbiosis efficiency of arbuscular mycorrhiza (Rhizophagus intraradices) and root endophyte Piriformospora indica under salinity stress in Glycirrhiza glabra L. Applied Soil Research, 7(3): 40-53.
Klute, A. (1986). Water retention: laboratory methods.  In: Klute A. (Ed.), Methods of Soil Analysis - Part 1. Physical and Mineralogical Methods. American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, USA, pp. 653-662.
Laura, R.D. (1974). Effects of neutral salts on carbon and nitrogen mineralization of organic matter in soil. Plant and Soil. 41(1): 113-127.
Laura, R.D. (1977). Salinity and nitrogen mineralization in soil. Soil Biology and Biochemistry, 9(5): 333-336.
Lu, Y., Zhang X., Jiang J., Kronzucker H.J., Shen W. and Shi W., 2019. Effects of the biological nitrification inhibitor 1, 9-decanediol on nitrification and ammonia oxidizers in three agricultural soils. Soil Biology and Biochemistry, 129: 48-59.
Mahmud, K., Panday, D., Mergoum, A., & Missaoui, A. (2021). Nitrogen losses and potential mitigation strategies for a sustainable agroecosystem. Sustainability, 13(4): 2400.
Malik, K.A., & Haider, K. (1977). Decomposition of carbon14-labelled plant material in saline-sodic soils. In Soil Organic Matter Studies. Proceedings of a Symposium organized by IAEA, FAO and Agrochimica. International Atomic Energy Agency, Vienna, pp. 215-225
Marzi, M., Shahbazi, K., Kharazi, N., & Rezaei, M. (2020). The influence of organic amendment source on carbon and nitrogen mineralization in different soils. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 20(1): 177-191.
Moameni, A. (2011). Geographical distribution and salinity levels of soil resources of Iran. Iranian Journal of Soil Research, 24(3): 203-215. (In Persian)
Moradi, S., Rasouli-Sadaghiani, M.H., Sepehr, E., Khodaverdiloo, H., & Barin, M. (2020). The role of organic carbon in the mineralization of nitrogen, carbon and some of nutrient concentrations in soil salinity conditions. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 9(3): 153-169. (In Persian)
Moussa, M.S., Sumanasekera, D.U., Ibrahim, S.H., Lubberding, H.J., Hooijmans, C.M., Gijzen, H.J., & Van Loosdrecht, M.C.M. (2006). Long term effects of salt on activity, population structure and floc characteristics in enriched bacterial cultures of nitrifiers. Water research, 40(7): 1377-1388.
Mousavi, S. M., Srivastava, A. K., & Cheraghi, M. (2023). Soil health and crop response of biochar: an updated analysis. Archives of Agronomy and Soil Science, 69(7), 1085-1110.‏
Mousavi, S. M., Moshiri, F., & Moradi, S. (2018). Mobility of heavy metals in sandy soil after application of composts produced from maize straw, sewage sludge and biochar: Discussion of Gondek et al.(2018). Journal of environmental management, 222, 132-134.‏
Nelson, D.W., & Sommers, L.E. (1996). Total carbon, organic carbon, and organic matter,. In: Page A.L., Miller R.H., and Keeney D.R. (Eds.), Methods of Soil Analysis - Part 2. Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, USA, pp. 961-1010.
Ni, K., Kage, H. & Pacholski, A. (2018). Effects of novel nitrification and urease inhibitors (DCD/TZ and 2-NPT) on N2O emissions from surface applied urea: An incubation study. Atmospheric Environment, 175: 75-82.
Rengasamy, P. (2006). Soil salinity and sodicity. Growing crops with reclaimed wastewater, 125-138.
Richards, L.A. (1969). Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. US Salinity Laboratory Staff. Agricultural Handbook No 60. USDA. USA.
Riley, J.P., & Sinhaseni, P. (1957). The determination of ammonia and total ionic inorganic nitrogen in sea water. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 36: 161–168.
Rodrigues, J.M., Lasa, B., Aparicio-Tejo, P.M., González-Murua, C., & Marino, D. (2018). 3, 4-Dimethylpyrazole phosphate and 2-(N-3, 4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl) succinic acid isomeric mixture nitrification inhibitors: quantification in plant tissues and toxicity assays. Science of the Total Environment, 624: 1180-1186.
Schaefer, S.C., & Hollibaugh, J.T. (2017). Temperature decouples ammonium and nitrite oxidation in coastal waters. Environmental science & technology, 51(6): 3157-3164.
Scherer, H.W., Feils, E., & Beuters, P. (2014). Ammonium fixation and release by clay minerals as influenced by potassium. Plant, Soil and Environment, 60(7): 325-331.
Seaton, F.M., George, P.B., Lebron, I., Jones, D.L., Creer, S., & Robinson, D.A. (2020). Soil textural heterogeneity impacts bacterial but not fungal diversity. Soil Biology and Biochemistry, 144: 107766.
Setia, R., Smith, P., Marschner, P., Gottschalk, P., Baldock, J., Verma, V., Setia, D., & Smith, J. (2012). Simulation of salinity effects on past, present, and future soil organic carbon stocks. Environmental Science & Technology, 46: 1624-1631.
Shahbazi, K., & Besharati, H. (2013). Overview of agricultural soil fertility status of Iran. Journal of Land Management, 1(1): 1-15. (In Persian)
Sheikh-Hosseini, A.R., & Nourbakhsh, F. (2007). The effect of soil and plant residues on net nitrogen mineralization. Pajouhesh & Sazandegi, 75: 127-133. (In Persian)
Vendrell, P.F., & Zupancic, J. (1990). Determination of soil nitrate by transnitration of salicylic acid. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 21: 1705-1713.
Walpola, B.C., & Arunakumara, K.K.I.U. (2010). Effect of salt stress on decomposition of organic matter and nitrogen mineralization in animal manure amended soils. The Journal of Agricultural Sciences, 5(1): 9-18.
Wang, J., Chen, Z., Xu, C., Elrys, A.S., Shen, F., Cheng ,Y., & Chang, S.X. (2021). Organic amendment enhanced microbial nitrate immobilization with negligible denitrification nitrogen loss in an upland soil. Environmental Pollution, 288: 117721.
Wang, Y.Y., Hu, C.S., Ming, H., Zhang, Y.M., Li, X.X., Dong, W.X., & Oenema, O. (2013). Concentration profiles of CH4, CO2 and N2O in soils of a wheat–maize rotation ecosystem in North China Plain, measured weekly over a whole year. Agriculture, Ecosystems & Environment, 164: 260-272.
Watts, D.B., Torbert, H.A., Prior, S.A., & Huluka, G. (2010). Long‐term tillage and poultry litter impacts soil carbon and nitrogen mineralization and fertility. Soil Science Society of America Journal, 74(4): 1239-1247.
Wong, V.N.L., Dalal, R.C., & Greene, R.S.B. (2008). Salinity and sodicity effects on respiration and microbial biomass of soil. Biology and Fertility of Soils, 44: 943-953.
Yassin, A. (2005). Adverse effects of salinity on citrus. International Journal of Agricultural Biology, 4: 668–680.
Zahran, H.H. (1997). Diversity, adaptation and activity of the bacterial flora in saline environments. Biology and Fertility of Soils, 25(3): 211-223.
Zeng, W.Z., Xu, C., Wu, J.W., Huang, J.S., & Ma, T. (2013). Effect of salinity on soil respiration and nitrogen dynamics. Ecological Chemistry and Engineering S, 20(3): 519-530.
Zhou, J.B., Chen, X.L., Zhang, Y.L., & Liu J.L. (2010). Nitrogen released from different plant residues of the Loess Plateau and their additions on contents of microbial biomass carbon, nitrogen in soil. Acta Ecologica Sinica, 30(3): 123-128.