دوره و شماره: دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 923343، خرداد 1391، صفحه 1-101 (مجله تحقیقات آب و خاک ایران) 
ارزیابی کمی کیفیت خاک و توزیع مکانی آن در بخشی از اراضی کشاورزی استان قزوین

صفحه 1-8

10.22059/ijswr.2012.24968

فاضل رحمانی پور؛ حسینعلی بهرامی؛ سیما رحیمی بندرآبادی؛ زهرا فریدونی


اثرات تغییر کاربری جنگل برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، ذخیره کربن آلی و تنفس خاک در منطقه کلاردشت

صفحه 37-46

10.22059/ijswr.2012.24971

ابراهیم مقیسه؛ احمد حیدری؛ محمد قنادی مراغه؛ حسن توفیقی؛ فریدون سرمدیان؛ مصطفی کریمیان اقبال


مقایسه و تحلیل سری زمانی تراز آب دریاچه‌های ارومیه و وان

صفحه 95-101

10.22059/ijswr.2012.24977

شیدا جلیلی؛ سعید مرید؛ دیوید لیوینگستون؛ رضا نامدار قنبری