بررسی شرایط اکسید و احیاء و برخی خصوصیات الکتروشیمیایی، شیمیایی و کانی شناسی در خاک‌های شالیزار و غیرشالیزار

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشگاه تهران

چکیده

غرقاب و در نهایت شرایط احیاء یک خاک غیراشباع، مجموعه‌ای از تغییرات شیمیایی و الکتروشیمیایی ایجاد می‌کند. پتانسیل اکسید و احیاء یکی از مهمترین عوامل در تعیین مشخصات شیمیایی خاک غرقاب بوده و تاثیر زیادی بر قابلیت انحلال و رسوب کانی‌ها، میزان فعالیت و جذب عناصر غذایی دارد. منطقه مورد مطالعه با وسعتی حدود 10 هکتار در ایستگاه تحقیقات برنج کشور (غرب شهرستان تنکابن) واقع می‌باشد. تغییرات مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی قابل توجهی در اثر شرایط اکسید و احیاء در نیمرخ خاک‌های مورد مطالعه ایجاد شده است. برای این منظور Eh، اشکال مختلف آهن از جمله آهن محلول، بلورین، غیر بلورین و کل و همچنین کانی شناسی عوارض اکسید و احیاء در 7 پروفیل مورد بررسی واقع شد. نتایج نشان داد که در شرایط بی‌هوازی یکسان، وجود مواد آلی بالاتر موجب کاهش Eh گردیده است که احتمالاً ماده آلی نسبتاً زیاد (57/11- 35/0 درصد) در خاک‌های مورد مطالعه با ایجاد کمپلکس‌های قوی با آهن نقش موثری بر مقادیر اشکال اندازه‌گیری شده آهن داشته است [(%19/8-06/3)Fe-t ,(% 78/5-5/0)Fe-cd ,
(% 3/1-37/0)Fe-o ,(ppm 64/206-45/8)Fe-DTPA]. مقایسه نتایج تجزیه عنصری (EDS) متن خاک و تجمعات ضمن تایید مقادیر قابل توجه آهن در متن خاک بالاتر بودن آهن در تجمعات را اثبات می‌کند. کانی‌شناسی عوارض اکسید و احیاء در شرایط شالیزاری و غیرشالیزاری موید غالبیت کانی لپیدوکروسایت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Oxidoreduction Condition and Some Electrochemical, Chemical and Mineralogical Characteristics of Paddy and Nonpaddy soils

نویسندگان [English]

  • Alireza Raheb 1
  • Ahmad Haidari 2
1
2
چکیده [English]

Ponding of unsaturated soils and the final resulted redox conditions, cause different chemical and electrochemical changes. Redox potential is one of the most effective factors in determination of chemical properties of ponded soils; as by influencing dissolution and sedimentation of minerals and the activity and uptake of soil nutrients. The study site with an extension area of area about 10 ha is located in the Rice Research Station (West of Tonekabon County). Considerable Test Results were developed in morphological, physical and chemical characteristics of the studied pedons. For this purpose, Eh, such different forms of iron such as soluble, crystalline, amorphous and total iron along with mineralogy of the redoximorphic features in 7 pedons were studied. The Eh values decrease by increase in soil organic matter under similar anaerobic conditions. Relatively higher organic matter contents (0.35-11.57 %) of the studied soils play an important role in strong complexification of iron and the level of its different forms [Fe-DTPA (8.45-206.64 ppm), Fe-o (0.37-1.3 %), Fe-cd (0.5-5.78 %), Fe-t (3.06-8.19 %)]. Comparison of EDS elemental analyses data revealed that Fe contents were rather higher in redoximorphic features than those in the soil matrix. Mineralogical composition of redoximorphic features showed that lepidochrosite is the dominant form of Fe in both reduced paddy as well as in nonpaddy soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EDS.
  • Lepidochrosite
  • Ponding
  • Redox potential
  • Soil electrochemical properties
  • Soluble Fe