امکان سنجی استفاده تلفیقی از زه آب جهت آبیاری نیشکر در استان خوزستان

نویسندگان

1 دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

با هدف امکان سنجی استفاده تلفیقی از زه آب به منظور آبیاری نیشکر در استان خوزستان با توجه به سطح زیر کشت این محصول تحقیق حاضر انجام گردید. به این منظور در سال 87-1386 در مرکز تحقیقات شرکت کشت و صنعت نیشکر عملکرد سه واریته نیشکر (CP48-103، CP57-614 و IRC99-01) نسبت به سطوح مختلف شوری آب بررسی شد. در تحقیق حاضر چهار سطح شوری آب آبیاری (آب معمول منطقه، آب با هدایت الکتریکی‌های 3، 5/4 و 6 دسی زیمنس بر متر) به عنوان تیمارهای اصلی و سه واریته (CP48-103، CP57-614 و IRC99-01) به عنوان تیمارهای فرعی در چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. پس از کشت نیشکر در شهریور (1386) تا اسفند (1386) مراحل داشت مانند شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر انجام شد. به عبارت دیگر مراحل رشد ابتدایی و توسعه بدون تنش سپری گردید. از فروردین (1387) تا پایان مهر ماه (1387) تیمارهای شوری آب آبیاری اعمال گردید. پس از برداشت شاخص های عملکرد از قبیل محصول تولیدی، میزان نی تولیدی و ارتفاع نی اندازه گیری و شربت نیشکر مورد آنالیز کیفی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با افزایش هدایت الکتریکی آب آبیاری میزان عملکرد محصول، عملکرد نی، ارتفاع، درصد پل، بریکس، درصد خلوص، درصد شکر زرد و میزان ساکاروز کاهش می یابد. هم چنین مشخص شد که واریتهIRC99-01 به ازا سطوح مختلف شوری کاربردی بیشترین میزان محصول تولیدی را داشته و پس از آن به ترتیب واریته های CP57-614 و CP48-103 قرار دارند. واکنش واریته های مورد مطالعه به نسبت کیفیت شربت و هدایت الکتریکی شربت نیز مشابه بوده به عبارت دیگر با افزایش هدایت الکتریکی آب آبیاری این دو عامل نیز افزایش یافته اند. هم چنین مقدار یون های کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلر شربت سه واریته مورد مطالعه با افزایش شوری آب آبیاری واکنش های مختلف نشان داده اند که می توان آن را به فیزیولوژی گیاهی مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Drainage Water Compound Usage for Irrigating Sugarcane (Saccharum officinarum) in Khuzestan Province; Iran

نویسندگان [English]

  • Mona Golabi 1
  • Abdali Naseri 2
1
2
چکیده [English]

The present study was conducted with the objective of investigating the feasibility of using drainage water mixed with water to irrigate sugarcane (Saccharum officinarum) in Khuzestan province. The investigation was conducted in Research Center of Sugarcane in farming seasons of years 2008-2009. Four salinity levels of irrigation water were selected (S1, S2, S3 and S4 respectively with salinites of: (river water, 3, 4.5, and 6 dS/m), as major treatments and three varieties (CP48-103, CP57-614 and IRC99-01), as minor treatments in four replications and in the form of a randomized complete plan. Following the initial and developmental stages from March to October 2008, sugarcane was irrigated with the four levels of water salinity. In other words, elementary growth and developmental processes were completed without imposing any water stresses. Salinity treatments of irrigation water were applied starting with March-April 2008. Finally, in January 2009 the crop was harvested with yield), height and juice quality parameters evaluated. Results revealed that with increase in salinity of irrigation water, yield, cane, height, Pol, Brix, purity, yellow sugar and sucrose got decreased. Variety IRC99-01 was found to have maximum crop yield at different salinity levels while varieties CP57-614 and CP48-103 were rated, respectively. For all the varieties, juice quality ratio and electrical conductivity of juice increased with increase in salinity of irrigation water. Levels of calcium, magnesium, sodium, potassium and chlorine were different in sugarcane juice of the three study varieties, a phenomenon related to the physiology of the plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Brix
  • Pol
  • yield