بررسی برخی از صفات محرک رشد جدایه‌های بومی باکتری Pseudomonas fluorescens متحمل به خشکی و تأثیر آن بر شاخص‌های رشد و عملکرد گندم

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشگاه شیراز

چکیده

به منظور جداسازی باکتری‌هایPseudomonas fluorescens متحمل به خشکی، ابتدا میزان تحمل 55 جدایه بومی
P. fluorescens به خشکی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان تحمل جدایه های باکتری به سطوح مختلف خشکی با کشت جدایه‌ها در محیط NB حاوی غلظت های 0 ،587/298، 40/438 و 838/548 گرم بر لیتر ماده پلی اتیلن گلیکول6000 تعیین گردید. تعداد 39 جدایه برتر که نسبت به سایر جدایه‌ها در سطوح بالای پلی اتیلن گلیکول دارای توان رشد (تحمل به خشکی) بالاتری بودند، از نظر تولید آنزیم ACC- دآمیناز و هورمونIAA نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله بعد تعداد شش سویه متحمل به خشکی که از نظر تولید ACC- دآمیناز و IAA برتر بودند انتخاب و تاثیر آنها بر شاخص های رشد و عملکرد گندم درون گلخانه و در شرایط تنش خشکی در آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مطالعه شد. نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که 64/25 و 07/23 درصد از جدایه‌های مقاوم به خشکی به ترتیب دارای توان بالایی برای تولید آنزیم ACC- دآمیناز و هورمون ایندول استیک اسید (IAA) بودند. نتایج گلخانه‌ای نیز نشان داد که تلقیح سویه های برتر از لحاظ تولید -ACCدآمیناز و IAA منجر به افزایش معنی دار شاخص‌های رشد و عملکرد گندم در شرایط بدون تنش و نیز شرایط تنشی نسبت به تیمار شاهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Some Plant Growth-Promoting Characteristics of Drought Resistant NativePseudomonas fluorescens Strains and Growth Indices as well as Yield in Wheat

نویسندگان [English]

  • Rokhsareh Khalili 1
  • Hoseinali Alikhani 2
  • Mahdi Zareei 3
  • Samaneh Rahmat poor 1
چکیده [English]

Drought tolerances of 55 indigenous strains of Pseudomonas fluorescens were evaluated. To assess the tolerance rate of the strains to various levels of water deficit, their growth rate in NB medium containing concentrations of 40.587, 438.838 and 548.838 g of polyethylene glycol 6000 per liter of medium were utilized. Water potentials of aforesaid levels were estimated as 0, - 10, - 20 and -30 bar, respectively. A Number of 39 strains could grow under water stress conditions for which the production of ACC-deaminase enzyme as well as Indole-3- Acetic Acid (IAA) hormone were studied. Among them, some Pseudomonas fluorescens strains were selected as superior ones for greenhouse experiments. The experiments were performed through factorial arrangement in a Randomized Complete Block Design of three replications. The results revealed that 25.64 vs. 23.07 percent of the tolerant strains were able to produce high levels of ACC- deaminase enzyme vs. Indole-3- Acetic Acid (IAA) hormone, respectively. The greenhouse results indicated that inoculation of plants with superior strains (IAA&ACC-deaminase) significantly increased growth indices as well as yield as compared with control under any of the water stress or normal conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ACC-deaminase
  • Drought stress
  • IAA
  • Wheat