مقایسه و تحلیل سری زمانی تراز آب دریاچه‌های ارومیه و وان

نویسندگان

1 دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد، موسسه علوم و تکنولوژی آب سویس

4 استادیار، دانشگاه ویسکانسین

چکیده

کاهش تراز آب دریاچه ارومیه طی سال‌های اخیر اهمیت پرداختن به این مهم را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این خصوص مقایسه رفتار سری زمانی این دریاچه با دریاچه‌ وان که از شرایط نسبتا" مشابهی برخوردارند، می‌تواند رویکرد مناسبی باشد. در این تحقیق با استفاده از روش‌های بررسی روند، تغییر رژیم و آنالیز طیفی این بررسی انجام و مقایسه صورت گرفته است. نتایج نشان داد که تراز دریاچه ارومیه دارای روند کاهشی بوده، حال آنکه در دریاچه وان عکس آن اتفاق افتاده است. آنالیز وابستگی، ارتباط معنی‌داری در دوره‌های متعدد درون‌سالی و همچنین دوره‌های بین سالی 3/1 ساله تا 2/12 ساله سری زمانی دو دریاچه را نشان داد که در دوره‌های کوتاه‌مدت کمتر از 4 ماه، با تقدم و تأخر همراه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Lake Urmia and the Lake Van Water Level Time Series

نویسندگان [English]

  • Sheida Jalili 1
  • Saeid Morid 2
  • David Livingston 3
  • Reza Namdar ghanbari 4
چکیده [English]

Recent decline in the Urmia Lake (LU) level makes it crucial to consider thE issue more than any time before. For this, a comparison of the lake level with the Van Lake water level that is close enough to the LU and benefits from relatively similar climatic conditions can be an effective approach. This topic forms the objective of this research work, in which the trend, regime shift and coherency analyses are implemented. The results indicated a negative trend in the Urmia Lake level, while the vice versa occurred in case of the lake Van. Coherency analysis indicated similarities in annual and inter-annual frequencies of the two lake levels to be 1.3 to 12 years. However, in the case of short term periods, namely less than 4 months, the relations are associated with laggings behind and transpositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coherency analysis
  • Lake level
  • phase
  • Regime shift
  • Urmian
  • Van