بررسی ارتباط بین برخی خصوصیات خاک و لکه‌های زادآوری جنگل با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی : بخش‌گرازبن، جنگل خیرود)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی و آنالیز ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های جنگلی در ارتباط با وضعیت و نحوه پراکنش لکه‌های زادآوری جنگل، بخش گرازبن از جنگل خیرود جهت مطالعه انتخاب گردید،کلیه لکه‌های زادآوری موجود در آن با دستگاه GPS مکان‌یابی شدند، جهت دست‌یابی به ساختار مکانی و کمی کردن سنجه‌های مربوط به لکه های زادآوری از آنالیز سنجه‌های سیمای سرزمین در ترکیب با روش آنالیز گرادیان در محیط GISو FRAGSTATS استفاده شد. نتایج آنالیز مکانی_آماری لکه‌های زادآوری و عوامل خاکی نشان داد که ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های جنگلی، در پراکنش و استقرار لکه‌های زادآوری موثراند، و در این میان، بافت مناسب خاک (لومی، رسی_شنی، شن)، زهکشی مناسب، رطوبت کافی، فسفر، نیتروژن ، pH، مواد آلی و ساختمان خاک، از جمله موثرترین عوامل تعیین کننده فواصل بین لکه‌های زادآوری می باشند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که، فاکتور بافت خاک مهمترین عوامل موثر در پراکنش توده‌ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Some Soil Properties and Regeneration Patches of Forest Using Landscape Ecology Approach (Case Study: Gorazbon District, Kheyrud Forest)

نویسندگان [English]

  • Arash Karami 1
  • Ghavameddin Zahedi 2
  • Jahangir Feghhi 2
چکیده [English]

Some soil physical and chemical characteristics were analyzed in order to reveal the relationship between forest soils and regeneration patches. Gorazbon district of Kheyrud was selected as a case study for the research area. All regeneration patches were recorded using GPS device. To assess the spatial structure and to quantify the metrics of regeneration patches, analyzing of landscape metrics in combination with gradient analysis in GIS and FRAGSTATS being utilized. The spatial analysis results indicated that the physical and chemical properties of forest soils in relation with regeneration patches are the most effective factors which were showed the regeneration distribution. Medium soil texture (Loam-Clay Sand), suitable drainage, sufficient moisture, phosphorus, nitrogen, pH, organic matter and soil structure are the most important variables which were determined the regeneration interval patches in the study area, Thus, the results showed that the soil texture was the effective factor in relation to forest stands distribution

کلیدواژه‌ها [English]

  • FRAGSTATS
  • Kheyrud forest
  • metrics
  • regeneration patches
  • Soil Texture