اثرات تغییر کاربری جنگل برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، ذخیره کربن آلی و تنفس خاک در منطقه کلاردشت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران و بورسیه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

2 استادیار، دانشگاه تهران

3 استاد،‌پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

4 دانشیار، دانشگاه تهران

5 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

خاکها نقش مهمی در چرخه کربن داشته و تغییر کاربری جنگل بر ذخیره کربن آلی و انتشار دی اکسید کربن به اتمسفر اثر می‌گذارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات تبدیل جنگل پهن‌برگ به سوزنی‌برگ و تغییر جنگل پهن‌برگ به مرتع، در دو سایت انتخابی 1 و 2 در بخش جنوبی منطقه کلاردشت (با ویژگی‌های متفاوت) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ذخیره کربن آلی و تنفس خاک می‌باشد. براساس نتایج، واکنش و هدایت الکتریکی خاک تحت تأثیر تغییر کاربری نبوده، لکن وزن مخصوص ظاهری خاک با بازکاشت گونه سوزنی‌برگ، کاهش، و با جنگل‌زدایی، افزایش نشان می‌دهد. نسبت میزان کربن آلی خاک در جنگل سوزنی‌برگ به پهن‌برگ در سایت‌های 1 و 2 به ترتیب 6/17 و 5/49 درصد افزایش نشان می‌دهد؛ در صورتی که تغییر جنگل پهن‌برگ به مرتع سبب کاهش 5/14و 7/4 درصد کربن آلی، در سایت‌های 1 و 2 شده است. بیشترین مقدار تنفس خاک در تمامی کاربری‌ها، در ماه‌های مرداد تا مهر برآورد شده و رابطه مثبت و معنی‌داری با متوسط درجه حرارت ماهیانه هوا داشته است. در مجموع، جنگل سوزنی‌برگ بیشترین کارایی را در ذخیره کربن آلی داشته و می‌تواند در کاهش انتشار دی اکسید کربن از خاک استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Forestland Change on Physico-chemical Properties, SOC Storage and Soil Respiration in Kelardasht Area

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Moghiseh 1
 • Ahmad Heidari 2
 • Mohammad Ghanadi Maragheh 3
 • Hasan Towfighi 4
 • Fereydoon Sarmadian 4
 • Mostafa Karimian Eghbal 5
چکیده [English]

An important part of carbon cycling is carried out in the soil making land use changes, including changes in forestlands, affect SOC storage and consequently CO2 flux into the atmosphere.The aims followed in this investigation were to study the impacts of conversion of deciduous forests to coniferous ones and deforested land to rangelands, on some of the soil physicochemical properties, organic carbon (OC) storage, and soil respiration in two sites 1 and 2 (two different sets of properties), in south of Kelardasht area. Soil pH and EC are not substantially affected by land use change, but bulk densities have been on the increase through deforestation and have decreased at reforestation. By reforestation, SOC storage increased about 17.6 and 49.5 %(P<0.05) in sites 1 and 2. However, deforestation has caused SOC storage to diminish about 14.5 (P<0.05) and 4.7 %(P>0.05). CO2 emission indicated significant and positive correlation with the mean air temperature in all sources of land use. In General, the coniferous forests proved to be more efficient in organic carbon storage, and therefore could be benefited from in the reduction of soil CO2 emission.

کلیدواژه‌ها [English]

 • .
 • Deciduous forest
 • Deforestation
 • Reforestation
 • Soil CO2