دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، دی 1391، صفحه 195-288 (مجله تحقیقات آب و خاک ایران) 

شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1391، صفحه 289-382
مجله تحقیقات آب و خاک ایران
دی 1391، صفحه 195-288
مجله تحقیقات آب و خاک ایران
شهریور 1391، صفحه 103-193
مجله تحقیقات آب و خاک ایران
خرداد 1391، صفحه 1-101