دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 195-288 (مجله تحقیقات آب و خاک ایران)