بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق نصب زهکش بر شوری زهاب خروجی از نیمرخ خاک رس سیلتی

نویسندگان

1 دانشگاه امام خمینی (ره)

2 مشاور کاماب پارس

چکیده

ایران پس از چین، هند و پاکستان بیشترین مساحت اراضی شور و سدیمی را در آسیا دارا می‌باشد. بنابراین زهکشی جزء غیر قابل تفکیک کشاورزی فاریاب در بسیاری از نقاط ایران به حساب می‌آید. عمق نصب زهکش‌ها یکی از چالش های مهم در طراحی و اجرای شبکه های زهکشی از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی است. در این مقاله برای بررسی این موضوع، از یک مدل آزمایشگاهی بهره گرفته‌ شده است. زهکش‌ها در اعماق 25/0، 5/0 و 85/0 متری در یک تانک شن به ابعاد 5/0*1*2 متر حاوی سه لایه خاک با بافت رس سیلتی هر یک به ضخامت 3/0 متر با هدایت های الکتریکی عصاره اشباع به ترتیب از بالا 7/12،2/31 و 5/67 دسی زیمنس بر متر نصب شده و کمیت و کیفیت آب خروجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشینه هدایت الکتریکی آب خروجی با افزایش عمق نصب زهکش‌ها افزایش می‌یابد. بیشترین شوری خارج شده از زهکش‌های نصب شده در عمق های 25/0، 5/0 و 85/0 متری به ترتیب برابر 1/43، 6/55 و 8/131 دسی زیمنس بر متر اندازه‌گیری شد. عمق آب تخلیه شده در هر آزمایش برای رسیدن به شوری بیشینه به ترتیب برای سه عمق برابر با 5/22، 5/25 و 27 میلی متر اندازه گیری شد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که کاهش عمق نصب زهکش‌ها موجب بهبود کیفیت آب خروجی و کاهش مقدار آن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Laboratory Test on the Effect of Drain Installation Depth on Drain Water Salinity (from a Clay-Loam Soil Profile)

نویسندگان [English]

  • F Razi 1
  • A SOTOODEHNIA 1
  • P DANESHKAR ARASTEH 1
  • M Akram 2
چکیده [English]

Iran is ranked fourth for saline-sodic soils in Asia following China, India and Pakistan. Therefore, if coupled with waterlogging, drainage would be an inevitable and indispensable activity agriculture in most irrigated parts of Iran. Drain installation depth is one of the main economic as well as environmental challenges in design and construction of drainage systems. Deep pipe drain installation cause the effective control waterlogging, but damage the drain water quality. Deeper drain installation leaching more of salts from partly a deeper soil profile, throughout the current study. Extracting salts from beneath root zone. A laboratory test was carried out in which a 2×1×0.5 m3 sand tank filled with three 30 cm layers of clay-loam being employed to investigate the influence of drain installation depth on the drained water quality. Drain pipes were installed at 0.25, 0.5 and 0.85 m depths. Initial electrical conductivity of soil extracts (ECe) was estimated as 12.7, 31.2 and 67.5 dS/m, for the three layers, respectively. The results indicated that the maximum drain water EC (ECdw) increased by depth, being recorded as 43.1, 55.6 and 131.8 dS/m for 0.25, 0.5 and 0.85 m depths, respectively. Drain water depths for the tests were recorded as 22.5, 25.5 and 27 mm. The results showed that decrease in drain installation depth improved drain water quality, decreasing the drain water volume and while leading to an improvement in the environmental impacts of drainage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drainage Volume
  • Drain Pipe
  • Drain Water Salinity
  • Installation Depth
  • Subsurface Drainage