تجزیه زیستی الیگواتیلن توسط ریز موجودات جدا شده از خاک مکان‌های دفن زباله

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هیدروکربن‌های نفتی همچون الیگواتیلن جزء مهمی از آلاینده‌های خاک و آب به شمار می‌روند. بعلت عدم کارایی و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از روش‌های حذف شیمیایی و فیزیکی، در این تحقیق با هدف دستیابی به جدایه‌های توانمند تجزیه کننده الیگواتیلن، یک جدایه باکتری، Lysinibacillus xylanilyticus و یک جدایه قارچ، Aspergillus niger، از طریق روش غنی‌سازی از خاک‌های‌ مکان‌های دفن زباله جداسازی شدند. توانایی تجزیه الیگواتیلن توسط این جدایه‌‌ها در محیط معدنی حاوی 1% (V/V) الیگواتیلن مایع به عنوان تنها منبع کربن پس از 30 روز گرماگذاری بر روی شیکر در دمای ?C30 سنجش شد. پس از گذشت زمان یاد شده، زیست‌توده قارچ برابر با 1370/0 گرم به ازای ml100 محیط کشت اندازه‌گیری شد و میزان رشد باکتری به 2/3 برابر مقدار اولیه خود (CFU.ml-1108× 5/1) رسید که نشان‌دهنده مصرف الیگواتیلن بعنوان تنها منبع کربن بود. نتایج آنالیز FTIR نمونه‌ها، اکسایش ترکیب و تشکیل گروه‌های کربونیل طی فرآیند‌های اکسیداسیون توسط هر دو جدایه را اثبات نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethylene Oligomer Biodegradation by Microorganisms Isolated from Landfill Soils

نویسندگان [English]

  • AA POURBABAEI
  • HA ALIKHANI3
چکیده [English]

Such petroleum hydrocarbons as ethylene oligomer are among soil and water pollutants. Physical and chemical methods employed in elimination of these pollutants, in addition to being inefficient, are damaging to the environment too. Throughout the present research, powerful decomposer isolates, namely: Lysinibacillus xylanilyticus (a bacterium isolate), and Aspergillus niger (a fungal isolate) were separated (through culture enrichment) from landfill soils). The capability of these isolates to degrade ethylene oligomer as the sole source of carbon was evaluated in liquid mineral media containing 1% ethylene oligomer followed by incubation on a rotary shaker at 30°C for 30 days. Based upon this issue, fungal biomass was assessed as 0.1370 g per 100 ml culture medium. Moreover, a 3.2-fold increase in culture concentration was observed in comparison with initial culture concentration of 1.5×108 CFU.ml-1 in the bacterium culture indicating the utilization of ethylene oligomer as the sole source of carbon. FTIR analysis confirmed ethylene oligomer oxidation and formation of carbonyl groups by the isolates during the oxidation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus niger
  • FTIR
  • hydrocarbon
  • Lysinibacillus xylanilyticus
  • soil