دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 939792، مرداد و شهریور 1391، صفحه 103-193 (مجله تحقیقات آب و خاک ایران)