برآورد توزیع آب معادل برف در زمان اوج انباشت برف با استفاده از مدل درجه - روز

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

برآورد مقدار آب معادل برف همواره از بزرگترین چالش‌های موجود در تعیین رژیم هیدرولوژیکی حوضه‌های آبخیز کوهستانی تلقی می‌گردد. صعب‌العبور بودن، عدم دسترسی و دشواری شرایط نمونه‌برداری صحرایی سبب گردیده تا از دیرباز محققین به استفاده از راهکارهای غیر مستقیم بیاندیشند. در تحقیق حاضر از مدل درجه - روز که از جمله ساده‌ترین مدل‌های برآورد ذوب برف می‌باشد و تصاویر سنجنده مودیس جهت برآورد آب معادل برف در لحظه اوج انباشت برف استفاده گردید. روش کار بدین ترتیب بود که پس از تعیین اوج انباشت برف مقدار درجه - روزهای لازم تا ذوب کامل تعیین شده و با معکوس کردن معادله درجه - روز مقدار آب معادل برف در هر نقطه برآورد گردید. سپس ارقام برآورد شده با مقادیر مشاهداتی حاصل از اندازه‌گیری صحرایی مورد مقایسه قرار گرفت. اختلاف 13 درصدی داده‌های برآورد شده با داده‌های مشاهداتی نشان داد که مدل درجه - روز و تصاویر مودیس توانسته است با دقت قابل قبولی توزیع مکانی آب معادل برف را در مناطقی که امکان نمونه برداری در آنها وجود ندارد برآورد نموده و این روش می‌تواند کمک شایانی به پایش رژیم هیدرولوژیکی حوضه‌های آبخیز کوهستانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Distribution of Snow Melt Equivalent at the Peak of Snow Accumulation, through Degree – Day Model

نویسندگان [English]

  • Ali Fathzadeh 1
  • Rafat Zare Bidaki 2
1
2
چکیده [English]

Estimating snow melt water equivalent is one of the most important challenges in determining the hydrological regime in mountainous basins. There are some problematic obstacles in field observations, due to inaccessibility as well due to difficulties in snow sampling at snow covered peaks making researchers try to find indirect approaches. One of these methods in use is Degree- day model that is simple and used in snow melt estimations. In this study the model is applied along with MODIS images for predicting snow water equivalent at times of peak snow accumulation. For this purpose, following a determination of the time of snow accumulation peak, the degree-days needed for the snow to be completely melted is computed and then, the snow water equivalent at any point calculated by reversing degree-day equation. The results show that there is 13 percent difference between the observed and estimated data. This indicates that MODIS data and degree-day model can acceptably estimate snow water equivalent in not easily accessible areas. Therefore, the degree-day model would be helpful in hydrological monitoring programs in not easily accessible mountainous basins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Degree-day
  • MODIS
  • Snow water equivalent
  • Spatial Distribution