تاثیر آبیاری ناقص ریشه بر روند تغییرات زمانی و مکانی دما و هدایت الکتریکی در محدوده ریشه ذرت

نویسندگان

1 دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

این مطالعه در سال 1389 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار آبیاری کامل (FI) و آبیاری ناقص ریشه در دو سطح 75% (PRD75) و %55 (PRD55) و با سه تکرار جهت تعیین روند تغییرات EC و دما در محدوده ریشه گیاه ذرت در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه خطی با ضریب همبستگی بالا بین میزان EC و دمای خاک با تغییرات رطوبت و یک رابطه نمایی بین تغییرات EC و دمای خاک می‌باشد. روند تغییرات EC و دمای خاک با عمق کاهشی بوده و میزان تغییرات آنها در بخش مرطوب تیمار PRD75 در حدمعنی‌داری بیشتر از FI می‌باشد. بعلاوه مقدار کل نمک اضافه شده به محدوده ریشه گیاه در تیمار PRD75، 27% کمتر از FI بوده و اعمال این تیمار علیرغم 25% صرفه‌جویی در مصرف آب، موجب تغییر معنی‌دار عملکرد (9/ 6تن برهکتار) در مقایسه با FI (7 تن برهکتار) نشده است. لذا در نظر گرفتن توام مسایل بحران آب، زیست محیطی و اقتصادی حاکی از آنست که از تیمار PRD75 در منطقه مطالعاتی نتایج بهتری منتج خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Partial Root-zone Drying on the Pattern of Spatiotemporal Changes of Soil Temperature and Soil Electrical Conductivity in Maize Root-Zone

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Karandish 1
  • ali Shahnazari 2
  • S. Majid Mirlatifi 3
چکیده [English]

In this study, the pattern of changes in the values of soil Electrical Conductivity (EC) and soil Temperature (T) under Full Irrigation treatment (FI) as compared with PRD75 and PRD55 treatments (Partial Root-zone Drying which received 75 % and 55% water of FI at each irrigation event) was investigated in 1389 on a maize filed in Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Results demonstrated that there was a strong linear relationship between the values of T and soil water content and as well between EC and soil water content. Results also showed a strong exponential relation between the values of T and EC. Regardless of treatments, the values of EC and T decreased in response to any increase in the soil depth. However, the values of changes in the EC and T in the wetted part of PRD75 treatment were significantly higher than those of the same part in FI treatment. The value of total salt accumulation in the root-zone under PRD75 treatment was 27% less than that at FI treatment. Furthermore, in spite of a 25% water saving under PRD75 treatment, there was no significant decrease in the value of yield efficiency (6.9 ton/ha) as compared with FI treatment (7 ton/ha). Therefore, it can be concluded that applying PRD75 treatment can lead to the most suitable results in this study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • correlation coefficient
  • Total salt
  • Yield efficiency