ارائه مدلی نوین و یکپارچه به منظور ارزیابی ریسک خشکسالی منطقه ای

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این بررسی، استفاده از روش نوین تصمیم گیری چند معیاره مکانی (SMADM) جهت ارائه مدلی جامع برای اولویت ‌بندی مناطق آسیب ‌پذیر نسبت به خشکسالی در حوضه آبریز گاوخونی می باشد. مزیت اصلی این روش نسبت به روش‌های دیگر در این است که علاوه بر داده‌های جغرافیایی از قضاوت تصمیم‌ گیران در سطوح مختلف تصمیم‌گیری بهره می گیرد. در این تحقیق با توجه به هدف، معیارها و زیر معیارها انتخاب و با استفاده از تکنیک AHP وزن دهی شدند. سپس داده های جغرافیایی (زیر معیاره) در قالب لایه های مبتنی بر GIS استاندارد شده و با یکدیگر ادغام و نقشه‌های معیار تولید شدند. نتایج نشان داد که این ساختار قادر است به طور همزمان چندین شاخص خشکسالی را به همراه متغییرهای متاثر از خشکسالی، دانش متخصصان از دیدگاه‌های مختلف و نظر افرادی را که پدیده خشکسالی را لمس کرده‌اند در ارزیابی خشکسالی دخیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provision of a Novel and Integrated Model to Assess Regional Drought Risk

نویسندگان [English]

  • Hamid Babaei 1
  • Abdolhosein Hoorfar 2
  • Shahab Araghi nejad 3
چکیده [English]

The purpose followed in this study was to utilize the modern model method of Spatial Multi-Attribute Decision Making (MADM) to provide a comprehensive model for priority classification of vulnerable to drought area in the basin of Gavkhouni. The main preference of this method over other methods is that in addition to making use of the geographical data the judgment of decision makers is also made use of at the various levels of decision-making. Based upon the aim followed in the study, the criteria and sub-criteria were defined and weighted through AHP technique. Later, geographical data, in the framework of GIS based layers were standardized, consolidated together, and then the criteria maps produced. Results indicated that through this structure, one is able to simultaneously make several drought indicators, along with the variables affected by drought, as well as the knowledge of the experts (from different angles) plus the view points of the individuals who actually have touched upon the phenomenon of drought involved in the assessment of the drought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Gavkhouni
  • GIS
  • Spatial Multi-attribute Decision Making
  • Vulnerable