ارزیابی مدل ساده شده پنمن مانتیث برای تعیین تبخیر تعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره نوا- مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین

نویسندگان

دانشیار، پردیس ابوریحان

چکیده

اغلب ایستگاه‌های هواشناسی ایران در اراضی بایر و دور از مناطق کشاورزی قرار گرفته و داده‌های آن از اعتبار لازم برای برآورد تبخیر تعرق مرجع (ETo) برخوردار نیست. تصاویر ماهواره‌ای با برخورداری از پوشش وسیع، اطلاعات مناطق کشاورزی از جمله دمای سطح زمین را اخذ می‌کنند. دمای سطح زمین یکی از پارامترهای مهم در مدل‌های تبخیر تعرق می‌باشد. با توجه به این موضوع، محققین معادله پنمن مانتیث را به یک معادله ساده‌ خطی که ورودی آن دمای سطح زمین است، تبدیل کردند. ضرایب این معادله تابع پارامترهای آیرودینامیک هوا و تابش رسیده به زمین بوده و برای منطقه‌ای در آرژانتین نشان داده شد که در طول سال تقریباً ثابتند و ETo با استفاده از فقط دمای سطح زمین با دقت مطلوبی برآورد شد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی معادله ساده شده فوق برای شبکه آبیاری قزوین است. تعداد 231 تصویر ماهواره نوا مربوط به فصل آبیاری شبکه قزوین برای یک دوره 3 ساله (2006 تا 2008) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد، ضرایب معادله ساده شده فوق در شبکه آبیاری قزوین ثابت نیست و معادله‌ای بر اساس روز شمار سال برای تعیین هر یک از آنها ارائه شد. همچنین معادله ساده شده نیاز به واسنجی دارد و پس از واسنجی، ETo با ضریب تعیین (R2) و جذر میانگین مربع خطا (RMSE) بترتیب مساوی 80/0 و 47/0 میلیمتر در روز برآورد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Simplified Penman-Monteith Equation for Estimating Reference Crop Evapotranspiration Using NOAA Satellite Images, Case Study: Gazvin Irrigated Land Area

نویسندگان [English]

  • Ali Rahimi Khoob
  • S. Mahmood Reza Bahbahani
چکیده [English]

Most weather stations in Iran have been installed in arid areas, far from agricultural lands. Therefore, the data gathered are not valid for estimating reference evapotranspiration. The advantage of satellite imagery is the coverage of a wide surface region from where information regarding agricultural areas can be obtained. According to this issue, researchers have converted the Penman Monteith to a simple equation so that it only acts as a function of the surface temperature. The coefficients of this equation are functions of air aerodynamics and incidents of solar radiation and it has been demonstrated that, they are nearly constant as for a region in Argentina. Hence the reference evapotranspiration while using only surface temperatures was estimated with acceptable accuracy. The aim of this study was to evaluate the above mentioned simple equation for the Qazvin Irrigation System. A total of 231 images for a period of 3 years (2006- 2008) with no cloud cover of NOAA satellite images, covering the study area were made use of. The results of the study indicated that, the above mentioned coefficients were not constant for Gazvin irrigated area so as two equations were needed to estimate each coefficient from any day of the year were presented for making the needed estimations. The results showed that the simple equation is in demand of more calibration. The calibration was made and ET0 estimated with an R2 of 0.80 and a Root Mean Square Error (RMSE) of 0.47 mm d-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Gazvin Irrigated Area
  • NOAA satellite
  • Penman Monteith
  • Reference Evapotranspiration