کارایی پلی‌وینیل‌استات در کاهش رواناب و رسوب در خاک مارنی تحت تأثیر رخدادهای یکسان باران

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

پلیمرها نهاده‌های مناسبی برای پیشگیری از رواناب و هدررفت خاک هستند. این تحقیق به منظور بررسی کارایی پلی‌وینیل‌استات در کاهش رواناب و رسوب در یک خاک مارنی در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. برای این منظور پنج سطح پلی‌وینیل‌استات شامل صفر، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار در سه تکرار به سطح خاک مارنی داخل فلوم‌ها پاشیده شد و تحت پنج رخداد باران شبیه‌سازی شده با شدت ثابت 40 میلی‌متر بر ساعت و مدت 30 دقیقه قرار گرفت. بر اساس نتایج، اثر رخداد بارندگی و پلی‌وینیل‌استات بر تولید رواناب و عملکرد رسوب به ترتیب در سطح احتمال 1% و 5% معنی‌دار بود. تولید رواناب و عملکرد رسوب از رخداد اول تا رخداد چهارم بارندگی به دلیل تخریب بیشتر خاک و کاهش نفوذپذیری خاک افزایش یافت. مقدار رواناب و رسوب در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار به‌ترتیب 6/16 و 38 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. تیمار 50 کیلوگرم در هکتار پلیمر از نظر مهار رواناب و رسوب مؤثرترین سطح شناخته شناخته شد. در پژوهش‌های آینده، کارایی مقادیر کمتر این پلیمر در کاهش تولید رواناب و رسوب و نیز استقرار گیاه، را در شرایط منطقه می‌توان مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of polyvinyl acetate to decrease runoff and sediment in a marl soil under the same rainfall events

نویسندگان [English]

  • Alireza Vaezi 1
  • Somayeh Hamidi Nahrani 1
  • Mohammad Hosein Mohammadi 1
  • Jalal Saba 2
1
2
چکیده [English]

Polymers are among the proper materials for prevention of runoff and soil loss. The study was conducted to investigate the efficiency of Polyvinyl Acetate (PVAc) in decreasing runoff and sediment formation in a marl soil and in the laboratory conditions. PVAc was applied at five levels consisting of zero (control), 50, 100, 150 and 200 kg ha-1 with three replications in flumes filled with a marl soil. The flumes were exposed to five rainfall events with a constant intensity of 40 mm h-1 for 30 min. Results indicated that the rainfall event and polyvinyl acetate significantly (p<0.01 and p<0.05, respectively) affected the runoff and sediment yield. Runoff production and sediment yield increased from first rainfall event to the forth one due to an increase in soil disruption and decline in infiltration rate. The runoff production and sediment yield values in 50 kg ha-1 of the PVAc application amounted to 16.6% and 38% lower than those in the control treatment, respectively. Polyvinyl acetate of 50 kg ha-1 level was recognized as the most effective treatment for prevention of runoff and sediment production. In the coming studies, the effectiveness of the lower levels of the PVAc on control of runoff and sediment formation, as well as plant stabilization is suggested to be investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • rainfall event
  • Rainfall simulator
  • Runoff production
  • Sediment yield