دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 289-382 

مقاله پژوهشی

کاربرد روش انگشت¬نگاری چندپارامتری به منظور منشایابی رسوبات،مطالعه موردی:غرب استان گیلان

صفحه 289-295

10.22059/ijswr.2013.35347

الهام علیدوست؛ حسین اسدی؛ نجات پیرولی بیرانوند؛ سیدعلی موسوی؛ لیلا بلوری


اثرات ابعاد کرت بر تولید رواناب تحت رخدادهای منفرد باران طبیعی

صفحه 335-342

10.22059/ijswr.2013.35352

فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی؛ علیرضا واعظی؛ رضا سکوتی؛ مهدی شرفا