بهینه یابی آب آبیاری در الگوی کشت گیاهان گندم و سیب زمینی در شرایطآبیاری استاندارد و کم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی بخش آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده

این پژوهش به منظور بهینه یابی آب آبیاری در کشت توام گیاهان گندم و سیب زمینی در شرایط آبیاری  استاندارد وکم آبی در مراحل مختلف رشد گیاه و ارائه مدل مناسب برای تخصیص بهینه آب به مدت 3 سال زراعی در شهرکرد انجام شد. در اینآزمایش 5 تیمار آبی به ترتیب بدون تنش، 15،30، 55 و100 درصد تنش آبی در شش مرحله رشد گیاهی گندم شامل جوانه زنی،پنجه دهی، ساقه دهی، گل دهی، شیری و خمیری و در سه مرحله رشد سیب زمینی شامل، دوره استقرار بذر و رشد رویشی، دوره رشد کامل و دوره رسیدن غده هامورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد درکشت توام دو گیاه در شرایط همزمانی رشد مرحله اول رشد سیب زمینی با مراحل گل دهی و شیری گندم، سود بهینه اقتصادی گندم با مصرف4800مترمکعب آب در هکتار برابر با 4875471 ریال و برای سیب زمینی با مصرف 7000 متر مکعب آب در هکتار برابر با 20586734ریال شدو همزمانی مرحله دوم رشد سیب زمینی بامراحل شیری و خمیری گندم، سود اقتصادی بهینه گندم با مصرف 5786مترمکعب آب در هکتار برابر با 6755171 ریال و سیب زمینی با مصرف 6850 متر مکعب آب در هکتار برابر با 19148693ریال شد و اگر  مرحلهسوم رشد سیب زمینی و بامراحلجوانه زنی و پنجه دهی گندم همزمان باشند، سود اقتصادی بهینه گندم با مصرف4550مترمکعب آب در هکتار برابر با 5544188 ریال و برای سیب زمینی با مصرف 6850 متر مکعب در هکتار برابر با 18168381ریال شده درمناطقی که گندم و سیب زمینی به صورت توام کشت شوند برنامه ریزی غیر خطی (NLP) برای تخصیص بهینه آب بین گیاهان به منظور حصول حداکثر سود اقتصادی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها