توانایی تجزیه زیستی فنانترن توسط سویه باکتریایی شوردوست جداسازی شده از خاک شور و سدیمی آلوده به پسماند نفت خام منطقه سراجه قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بیشتر هیدروکربن­های آروماتیک چندحلقه­ای از انواع آلاینده­های جهش­زا و دارای پتانسیل سرطان­زایی می­باشند. اگر چه چندین سویه تجزیه کننده هیدروکربن­های آروماتیک چندحلقه­ای  در شرایط طبیعی تشخیص داده شده­اند، اما در این تحقیق، تجزیه فنانترن به عنوان مدلی از هیدروکربن­های آروماتیک چندحلقه­ای در شرایط شور توسط سویه جدیدی از باکتریایی شوردوست Halobacillus dabanensis (سویه Q-SH1) مطالعه گردید. این سویه باکتریایی دارای توانایی تجزیه فنانترن، از نمونه­های خاک شور و سدیمی آلوده به پسماندهای نفت خام از منطقه بهره برداری نفت و گاز سراجه قم جداسازی گردید. آزمایش­های متعدد بر اساس صفات شکلی و بیوشیمیایی و آنالیز توالی ژن 16S rDNA نشان داد که این جدایه با Halobacillus dabanensis 8/99 % تشابه دارد. سویه Q-SH1 در طی 10 روز، توانایی تجزیه 83 درصد فنانترن در محلول با شوری 10 درصد و حاوی  غلظت mg L-140 فنانترن را داشت. شرایط بهینه برای رشد سویه Q-SH1 ،  pH 6/7، دمایC 37 و شوری 10 درصد تعیین گردید. نتایج نشان داد که سویه Q-SH1 توانست فنانترن را در گستره وسیعی از غلظت نمک ( 5/0 تا 27% ) تجزیه نماید.

کلیدواژه‌ها