توسعه مدل هیبرید بر اساس خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه جهت استخراج هیدروگراف واحد لحظه¬ای (مطالعه موردی: حوضه¬های آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشگاه تبریز

3 استادیار، دانشگاه تبریز

4 کارشناس ارشد سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

چکیده

ارتباط بین پارامترهای هیدروگراف­های واحد مصنوعی و خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه امکان گسترش استفاده از این مدل­ها در حوضه­های فاقد آمار را نیز فراهم می­کند. در مدل هیبرید ژئومورفولوژی ارائه شده در این بررسی، ضرایب ذخیره k1 و k2، بر اساس خصوصیات ژئومورفولوژی شش حوضه در آذربایجان شرقی مدل بندی شده­اند. با استفاده از مدل هیبرید ژئومورفولوژی بدست آمده می­توان رواناب را در حوضه­های فاقد آمار تخمین زد. مدل استخراج شده با استفاده از اطلاعات 29 رویداد بارش- رواناب در شش حوضه از استان آذربایجان شرقی بدست آمده است، پارامترهای k1 و  k2، در این حوضه­ها بعد از بهینه شدن بر اساس رویدادهای مشاهداتی، با استفاده از روابط رگرسیونی به خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه ربط داده شده­اند. صحت سنجی معادلات بر روی شش رویداد بارش رواناب همزمان در یکی از حوضه­های استان بنام حوضه قرمزیگل نشان داد که مدل ارائه شده در این تحقیق قابلیت پیش­بینی رواناب حوضه­های استان را با دقت مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها